| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a) i   g) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ); art. 4   ust. 1   w związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. z   2011 r. Nr 197,  
poz. 1172, z   późn. zm.) Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala:  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Miasto Świętochłowice posiada udziały lub akcje,  

2)   udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Świętochłowice.  

§   2.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały:  

1)   wkładów pieniężnych,  

2)   wkładów niepieniężnych (aportów).  

2.   Miasto Świętochłowice może obejmować udziały w   spółkach juz istniejących, do których przystępuje oraz w   spółkach tworzonych przez Miasto Świętochłowice.  

3.   Wniesienie wkładów:  

1)   pieniężnych - wymaga zabezpieczenia na ten cel kwot w   budżecie Miasta Świętochłowice,  

2)   niepieniężnych - w   postaci nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Miejskiej w   Świętochłowicach, wyrażonej w   formie uchwały,  

3)   niepieniężnych - w   postaci rzeczy ruchomych następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.  

§   3.   1.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w   celu pokrycia udziałów w   spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta powinna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w   zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.  

2.   W przypadku gdy wartość wkładu przekracza wartość nominalną udziałów, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu niepienieżnego przeznacza sie na kapitał zapasowy spółki.  

§   4.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do cofania udziałów w   spółkach z   udziałem Miasta Świętochłowice po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w   Świętochłowicach, wyrażonej w   formie uchwały.  

2.   Cofanie udziałów przez Miasto Świętochłowice następuje w   drodze umorzenia zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   5.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do zbywania udziałów w   spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów każdorazowo wymaga zgody Rady Miejskiejw Świętochłowicach wyrażonej w   formie uchwały.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółce, dokonuje sie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.  

3.   Zbycie udziałów następuje w   trybie określonym w   ustawie z   dnia 30 sierpnia 1996 r. o   komercjalizacji i   prywatyzacji (Dz. U. z   2002 r. Nr 171 poz. 1397, z   późn. zm.).  

4.   Decyzję o   zbyciu udziałów Prezydent Miasta Świętochłowice podejmuje w   formie zarządzenia.  

5.   Zbycie udziałów powodujące wystąpienie Miasta Świętochłowice ze spółki wymaga uchwały Rady Miejskiej w   Świetochłowicach.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   7.   Traci moc § 3   ust. 3   Załącznika do Uchwały nr XXVII/229/2000 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 20 grudnia 2000 r. w   sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Świętochłowice.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »