| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a) i   g) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ); art. 4   ust. 1   w związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. z   2011 r. Nr 197,  
poz. 1172, z   późn. zm.) Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala:  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Miasto Świętochłowice posiada udziały lub akcje,  

2)   udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Świętochłowice.  

§   2.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały:  

1)   wkładów pieniężnych,  

2)   wkładów niepieniężnych (aportów).  

2.   Miasto Świętochłowice może obejmować udziały w   spółkach juz istniejących, do których przystępuje oraz w   spółkach tworzonych przez Miasto Świętochłowice.  

3.   Wniesienie wkładów:  

1)   pieniężnych - wymaga zabezpieczenia na ten cel kwot w   budżecie Miasta Świętochłowice,  

2)   niepieniężnych - w   postaci nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Miejskiej w   Świętochłowicach, wyrażonej w   formie uchwały,  

3)   niepieniężnych - w   postaci rzeczy ruchomych następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.  

§   3.   1.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w   celu pokrycia udziałów w   spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta powinna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w   zakresie wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.  

2.   W przypadku gdy wartość wkładu przekracza wartość nominalną udziałów, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu niepienieżnego przeznacza sie na kapitał zapasowy spółki.  

§   4.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do cofania udziałów w   spółkach z   udziałem Miasta Świętochłowice po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w   Świętochłowicach, wyrażonej w   formie uchwały.  

2.   Cofanie udziałów przez Miasto Świętochłowice następuje w   drodze umorzenia zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   5.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Świętochłowice do zbywania udziałów w   spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów każdorazowo wymaga zgody Rady Miejskiejw Świętochłowicach wyrażonej w   formie uchwały.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółce, dokonuje sie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.  

3.   Zbycie udziałów następuje w   trybie określonym w   ustawie z   dnia 30 sierpnia 1996 r. o   komercjalizacji i   prywatyzacji (Dz. U. z   2002 r. Nr 171 poz. 1397, z   późn. zm.).  

4.   Decyzję o   zbyciu udziałów Prezydent Miasta Świętochłowice podejmuje w   formie zarządzenia.  

5.   Zbycie udziałów powodujące wystąpienie Miasta Świętochłowice ze spółki wymaga uchwały Rady Miejskiej w   Świetochłowicach.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   7.   Traci moc § 3   ust. 3   Załącznika do Uchwały nr XXVII/229/2000 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 20 grudnia 2000 r. w   sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Świętochłowice.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »