| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku, o   samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr.142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   w związku z   art.204 ust. 2   ustawy z   dnia  
15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz. 654z póżn. zm.) w   celu dostosowania dotychczasowego statutu do przepisów ustawy o   działalności leczniczej, na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego  

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w   Knurowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Knurowie nadany Uchwałą  
nr XLIII/300/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego nr LI/346/2010 z   dnia 28 września 2010 r.,  
nr XI/69/2011 z   dnia 31 sierpnia 2011 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Mamok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/118/2012    
Rady Powiatu Gliwickiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Knurowie zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. ,Nr 112 poz. 654 oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy),  

2)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152 poz. 1223 z   póź. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  
z póź. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z   2008 r. Nr 164 poz. 1027, z   póź. zm.),  

5)   innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych jednostek organizacyjnych,  

6)   niniejszego Statutu nadanego przez Radę Powiatu.  

§   2.   1.   Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów.  

2.   Wykaz jednostek wraz z   komórkami organizacyjnymi, w   których prowadzona jest działalność Zespołu stanowi Załącznik nr 2   do Statutu.  

§   3.   1.   Podstawowym obszarem działania jest teren administracyjny Miasta Knurów.  

2.   Zespół może udzielać świadczenia zdrowotne osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym w   ust.1.  

§   4.   Podmiotem tworzącym dla Zespołu jest Powiat Gliwicki.  

§   5.   1.   Zespół ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

2.   Zespół podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   Zespół posiada osobowość prawną.  

4.   Zespół wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w   Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach pod numerem 0000042582.  

II.   CEL I   PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   6.   Celem działalności Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z   procesu leczenia, a   także promocja zdrowia.  

§   7.   Zadaniem Zespołu jest:  

1)   Świadczenie usług diagnostyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i   specjalistycznych  

w ramach lecznictwa ambulatoryjnego,  

2)   Wykonywanie badań diagnostycznych z   zakresu diagnostyki medycznej,  

3)   Rehabilitacja lecznicza w   zakresie kinezyterapii i   fizykoterapii,  

4)   Prowadzenie lecznictwa ambulatoryjnego. Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna i   Wyjazdowa Opieka Lekarska i   Pielęgniarska,  

5)   Opieka profilaktyczna nad dziećmi i   młodzieżą:  

a)   czynne poradnictwo,  

b)   opieka nad grupami z   problemami zdrowotnymi,  

c)   powszechne obowiązkowe badania lekarskie,  

d)   szczepienia ochronne,  

6)   Wykonywanie zadań w   zakresie medycyny pracy.  

7)   Orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia.  

8)   Pielęgniarstwo i   położnictwo środowiskowe.  

9)   Prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświatowo - wychowawczej.  

10)   Wykonywanie zadań w   ramach obrony cywilnej oraz zadań obronnych w   razie zaistnienia sytuacji kryzysowej i   stanu wyjątkowego lub wojny.  

§   8.   W wykonaniu zadań określonych w   § 7, Zespół współdziała z:  

1)   Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w   Katowicach i   Miejskimi Stacjami Sanitarno – Epidemiologicznymi,  

2)   Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i   Krwiolecznictwa w   Katowicach,  

3)   Organizacjami społecznymi i   samorządowymi.  

III.   ORGANY I   ORGANIZACJA ZESPOŁU  

§   9.   Organami Zespołu są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Społeczna,  

§   10.   1.   Zespołem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i   jest przełożonym pracowników Zespołu,  

2.   Z Dyrektorem Zespołu nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy Zarząd Powiatu Gliwickiego na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną, zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

3.   Dyrektor Zespołu może udzielić pełnomocnictwa do kierowania Zespołem  
i reprezentowania go na zewnątrz.  

§   11.   1.   Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:  

1)   Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa  

2)   Zastępcy Dyrektora d/s Administracyjno- Technicznych  

3)   Naczelnej Pielęgniarki  

4)   Głównego Księgowego  

2.   Dyrektorowi podlegają:  

1)   Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa  

2)   Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno- Technicznych  

3)   Naczelna Pielęgniarka  

4)   Stanowisko d/s Zakażeń  

5)   Główny Księgowy  

6)   Pełnomocnik d/s Zintegrowanych Systemów Zarządzania  

7)   Dział Organizacji i   Nadzoru w   tym Sekcja Statystyki Medycznej, Sekcja Informatyki  

8)   Inspektor d/s BHP i   PPOŻ  

9)   Inspektor d/s Obronnych  

10)   Radca Prawny  

3.                 Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa podlegają:  

1)   Podstawowa Opieka Zdrowotna  

2)   Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna  

3)   Poradnia Medycyny Pracy  

4)   Pracownia Diagnostyczna RTG  

4.   Zastępcy Dyrektora d/s Administracyjno- Technicznych podlegają:  

1)   Stanowisko d/s Administracji  

2)   Stanowisko d/s Eksploatacji i   Remontów  

3)   Składnica Dokumentów  

5.   Naczelnej Pielęgniarce podlegają:  

1)   Średni Personel Medyczny  

2)   Personel Pomocniczy  

6.   Głównemu Księgowemu podlegają:  

1)   Dział Księgowości i   Kadr  

§   12.   1.   Radę Społeczną powołuje się na okres kadencji trwającej 4   lata,  

2.   Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji  

w przypadku:  

a)   pisemnego zrzeczenia się członkowstwa,  

b)   nie wykonywania obowiązków Członka,  

3.   Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego między innymi tryb zwołania posiedzeń i   sposób podejmowania uchwał,  

4.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Gliwickiego  

5.   Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

§   13.   1.   Rada Społeczna składa się z   9 osób.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

a)   Przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego upoważniona  

b)   jako Członkowie:  

-   7 przedstawicieli Rady Powiatu Gliwickiego,  

-   1 przedstawiciel Wojewody Śląskiego.  

3.   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zespole.  

§   14.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zespole oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  


§   15.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   Przedstawianie Zarządowi Powiatu Gliwickiego, który działa w   imieniu podmiotu tworzącego wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznania Dyrektorowi Zespołu nagród  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej z   Dyrektorem Zespołu,  

e)   regulaminu organizacyjnego.  

2)   Przedstawienie Dyrektorowi Zespołu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych i   dotacji,  

d)   podziału zysku.  

3)   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4)   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Zespołu.  

5)   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie Zespołu.  

§   16.   1.   W   skład Zespołu Opieki Zdrowotnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1)   Podstawowa Opieka Zdrowotna,  

2)   Medycyna Pracy,  

3)   Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna,  

4)   Pracownia Diagnostyczna RTG,  

5)   Dział Organizacji i   Nadzoru w   tym: Sekcja Statystyki Medycznej, Sekcja Informatyki,  

6)   Inspektorat d/s BHP i   PPOŻ.,  

7)   Stanowisko d/s Zakażeń,  

8)   Inspektor d/s Obronnych,  

9)   Radca Prawny,  

10)   Pełnomocnik d/s Zintegrowanych Systemów Zarządzania,  

11)   Dział Księgowości i   Kadr,  

12)   Stanowisko d/s Administracji,  

13)   Stanowisko d/s Eksploatacji i   Remontów,  

14)   Składnica Dokumentów,  

2.   Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1   do niniejszego statutu.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   17.   1.   Zespół prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.  

§   18.   Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w:  

1)   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112 poz. 654 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawie z   dnia 29 września 1994 r o   rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz.1223 z   późn. zm.),  

3)   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 późn. zm.)  

4)   finansowy zakładu, ustalany przez Dyrektora Zespołu.  

§   19.   Źródła dochodu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią środki finansowe uzyskane:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej:  

a)   udzielanej pacjentom na podstawie umów z   Narodowym Funduszem Zdrowia  

b)   udzielanej pacjentom odpłatnie tj. badania profilaktyczne, i   inne usługi diagnostyczno – leczniczej,  

c)   udzielanej osobom fizycznym lub prawnym na podstawie umów cywilno prawnych  
w zakresie badań profilaktycznych oraz innych usług diagnostyczno - leczniczych  

2)   wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w   pkt 1:  

a)   wynajmu nieruchomości,  

b)   dzierżawy innych składników majątku trwałego  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia  

zagranicznego.  

4)   jako środki publiczne na:  

a)   realizację zadań w   zakresie programów zdrowotnych i   promocji zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań  

b)   remonty  

c)   inwestycje, w   tym zakup aparatury i   sprzętu medycznego  

d)   realizację projektów unijnych  

e)   cele określone w   odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych  

f)   realizację programów wieloletnich  

g)   pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.  

5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami  

§   20.   1.   Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz zakładu.  

2.   Nadzór nad działalnością finansową Zespołu sprawuje Zarząd Powiatu Gliwickiego.  

§   21.   Tryb i   zasady wykonywania nadzoru medycznego określają odrębne przepisy.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   22.   1.   Wszelkie zmiany w   statucie przeprowadza się uchwałą Rady Powiatu.  

2.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  


Załącznik nr 1  

do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w   Knurowie  

infoRgrafika


Załącznik nr 2  

do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w   Knurowie  

WYKAZ JEDNOSTEK WRAZ Z   KOMÓRKAMI W   KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU  

I.   PRZYCHODNIE REJONOWE  

1.   Przychodnia Rejonowa Nr 1  

ul. Ks. A. Koziełka 8  

44-190 Knurów  

1)   Poradnie :  

a)   Ogólna  

b)   D i   D1  

Gabinety Zabiegowe z   Punktem Szczepień  

Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowej  

2)   Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna  

Poradnie Specjalistyczne:  

a)   Poradnia Ginekologiczna-Położnicza  

b)   Poradnia Zdrowia Psychicznego  

2.   Przychodnia Rejonowa Nr 2  

ul. Kazimierza Wielkiego 6  

44-194 Knurów  

1)   Poradnie :  

a)   Ogólna  

b)   D i   D1  

Gabinety Zabiegowe z   Punktem Szczepień  

Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowej  

2)   Poradnia:  

a)   D i   D1  

Gabinet Zabiegowy z   Punktem Szczepień  

Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowej  

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 8  

44- 196 Knurów  

3)   Poradnia:  

a)   Ogólna  

Gabinet Zabiegowy z   Punktem Szczepień  

Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowej  

ul. Marynarzy 11  

44- 196 Knurów  

4)   Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna  

Poradnie Specjalistyczne:  

a)   Poradnia Diabetologiczna  

b)   Poradnia Urologiczna  

c)   Poradnia Otolaryngologiczna  

d)   Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  

e)   Rehabilitacyjna dla Dzieci  

5)   Pracownia fizjoterapii dla dzieci  

6)   Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna i   Wyjazdowa Opieka Lekarska i   Pielęgniarska  

7)   Pracownia diagnostyczna RTG  

3.   Przychodnia Rejonowa Nr 3  

ul. Aleja Piastów 4   b  

44-193 Knurów  

Poradnie:  

a)   Ogólna  

b)   D i   D1  

Gabinety Zabiegowe z   Punktem Szczepień  

Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowej  

4.   Przychodnia Rejonowa Nr 4  

ul. Dworcowa 38 a  

44-190 Knurów  

1)   Poradnia:  

a)   Ogólna  

Gabinet Zabiegowy z   Punktem Szczepień  

2)   Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna  

Poradnie Specjalistyczne:  

a)   Poradnia Okulistyczna  

b)   Poradnia Neurologiczna  

c)   Poradnia Skórno – Wenerologiczna  

3)   Medycyny Pracy  

II.   WYKAZ POZOSTAŁYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

ul.Niepodległości 8  

44-190 Knurów  

1.   Dział Organizacji i   Nadzoru tym: Sekcja Statystyki Medycznej, Sekcja Informatyki  

2.   Inspektorat d/s BHP i   PPOŻ  

3.   Stanowisko d/s Zakażeń  

4.   Inspektor d/s Obronnych  

5.   Radca Prawny  

6.   Pełnomocnik d/s Zintegrowanych Systemów Zarządzania  

7.   Dział Księgowości i   Kadr  

8.   Stanowisko d/s Administracji  

9.   Stanowisko d/s Eksploatacji i   Remontów  

10.   Składnica Dokumentów  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »