| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie

Zatwierdzić statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bestwinie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina oraz Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bestwinie.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVII/124/2004 Rady Gminy Bestwina z   dnia 24 czerwca 2004r.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Zużałek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr  XVIII/141/2012  
Rady Gminy Bestwina    
z dnia 17 maja 2012 r.  
 

STATUT  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bestwinie  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Bestwinie zwany dalej „ GOPS” jest gminną jednostką organizacyjną i   budżetową działającą na podstawie:  

1.   Ustawy o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990r. / j. t.  Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./.  

2.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych / j. t. Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm./.  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej / j. t.  Dz. U. z   2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm./  

4.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych / j. t. Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm./.  

5.   Uchwały Nr XIII/59/90 z   dnia 26 kwietnia 1990 r. w   sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Bestwinie.  

6.   Niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie obowiązujących w   zakresie działania GOPS.  

§   2.  

1.   Tworzenie, likwidacja i   wyposażenie GOPS stanowi wyłączną własność Rady Gminy Bestwina.  

2.   Bezpośredni nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy Bestwina.  

3.   Terenem działania GOPS są administracyjne granice Gminy Bestwina.  

4.   Siedzibą GOPS są pomieszczenia budynku przy ul. Szkolnej 4  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   3.  

1.   Podstawowym zadaniem GOPS jest realizacja zadań własnych i   zleconych z   zakresu pomocy społecznej oraz z   zakresu świadczeń rodzinnych.  

2.   W szczególności do zadań GOPS należy:  

a)   Udzielenie wsparcia ze środków publicznych osobom i   rodzinom, które z   powodu ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii itp. znalazły się w   trudnej sytuacji, godzącej w   podstawy ich egzystencji i   godności ludzkiej,  

b)   Zapewnienie pomocy i   opieki tym mieszkańcom gminy, którzy nie mogą tego uczynić przy wykorzystaniu własnych środków materialnych, działań bądź uprawnień,  

c)   Analiza i   ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

d)   Udzielenie wsparcia osobom będącym w   potrzebie poprzez działania profilaktyczne i   poradnictwo w   celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz integracji ze środowiskiem,  

e)   Inspirowanie społecznej aktywności i   inicjatyw społecznych społeczności lokalnych dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb środowiskowych,  

f)   Wykonywanie innych zadań zleconych przez organ samorządu gminnego, Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach,  

g)   Praca socjalna, skierowana na pomoc osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,  

h)   Realizacja zadań wynikających z   ustawy o   świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

i)   Inne zadania wynikające z   przepisów prawa.  

3.   GOPS realizuje zadania ustawy o   systemie oświaty w   zakresie udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym oraz ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej stosownie do powierzonych obowiązków.  

4.   W celu realizacji zadań wymienionych w   pkt. 2   GOPS może współpracować z:  

-                 Organizacjami społecznymi  

-                 Kościołem katolickim i   innymi kościołami  

-                 Związkami wyznaniowymi  

-                 Stowarzyszeniami  

-                 Fundacjami  

-                 Osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   4.  

1.   Działalnością GOPS kieruje kierownik, wobec którego czynności z   zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Bestwina.  

2.   Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.  

3.   Kierownik kieruje bieżącą działalnością GOPS, jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w   nim pracowników, reprezentuje GOPS na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

4.   Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w   zakresie wykonywania zadań zleconych i   własnych na podstawie upoważnienia wydawanego przez Wójta Gminy.  

5.   Kierownik i   pracownicy GOPS ponoszą odpowiedzialność za załatwienie spraw zgodnie z   przepisami i   ustalonymi zasadami realizacji zadań oraz zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny budżetowej i   zasad prawidłowej gospodarki finansowej.  

6.   Strukturę organizacyjną GOPS określa kierownik wewnętrznym zarządzeniem.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   5.  

1.   Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan sporządzony przez kierownika GOPS, zatwierdzony przez Wójta i   uchwalony przez Radę Gminy.  

2.   GOPS może prowadzić działalność pozabudżetową w   formie środków specjalnych na podstawie przepisów ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz własnych rozporządzeń wykonawczych.  

3.   GOPS prowadzi gospodarkę finansową i   rozlicza się na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.  

4.   Obsługę finansowo – księgową łącznie z   obsługą kasową GOPS prowadzi we własnym zakresie.  

5.   Zmian w   planie finansowym w   okresie roku budżetowego dokonuje Wójt Gminy na wniosek kierownika GOPS.  

6.   Środki finansowe GOPS pochodzą:  

-                 Z budżetu państwa  

-                 Z budżetu gminy  

-                 Z innych źródeł  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   6.  

1.   Statut GOPS nadaje Rada Gminy w   Bestwinie.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

§   7.  

GOPS używa podłużnej pieczątki o   brzmieniu:  

Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej  

43 – 512 Bestwina ul. Szkolna 4  

pow. bielski, woj. śląskie  

tel. 322154637 regon. 003474550  

§   8.  

Statut wchodzi w   życie na zasadach określonych w   uchwale Rady Gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »