| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku mieszkaniowego i zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleszów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. nr 97, poz. 674 z   późń. zm.), po uzyskaniu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w   Goleszowie, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwalić „Regulamin określający wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i   wypłacania dla nauczycieli szkół i   przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Goleszów” jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXVIII/234/09 Rady Gminy Goleszów z   dnia 26 lutego 2009 roku  
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków mieszkaniowych i   zasady jego przyznawania i   wypłacania nauczycielom szkół i   przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Dariusz   Orawiec

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 20/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin   określający wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i   wypłacania dla nauczycieli szkół i   przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Goleszów.  

1.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,  

2.   Wysokość dodatku w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

1)                 przy jednej osobie w   rodzinie                                             - 15 zł  

2)                 przy dwóch osobach w   rodzinie                                             - 25 zł  

3)                 przy trzech osobach w   rodzinie                                             - 35 zł  

4)                 przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie                 - 45 zł  

3.   Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez uprawnionego nauczyciela lokalu mieszkalnego.  

4.   Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym złożono wniosek o   jego przyznanie.  

5.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1)                 pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

2)                 korzystania z   urlopu wychowawczego przysługującego według odrębnych przepisów,  

3)                 nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.  

6.   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wiosek nauczyciela.  

7.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły/przedszkola, a   dyrektorowi – wójt Gminy.  

8.   Do osób, o   których mowa w   ust. 2   zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkującego małżonka, dzieci oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.  

9.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z   nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w   wysokości określonej w   ust. 2, przy czym małżonkowie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.  

10.   O zaistniałej zmianie dotyczącej liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły/przedszkola, a   dyrektor szkoły/przedszkola otrzymujący dodatek – wójta Gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »