| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XX/12 Rady Gminy Janów

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Janów uchwala:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 46/X/2003 z   dnia 10 lipca 2003 r. - II edycja oraz w   związku z   Uchwałą Nr 75/XI/11 Rady Gminy Janów z   dnia 3   października 2011 r. o   przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.  

§   2.  

1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, zwaną dalej „planem", dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków.  

2.   Granice obszaru objętego planem, wyznaczone są na rysunku planu.  

§   3.  

1.   Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i   część graficzną, w   formie rysunku planu, wykonanego w   skali 1:1000, będącego integralną częścią uchwały. Rysunek planu stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Załącznik nr 2   stanowi – rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Załącznik nr 3   stanowi - rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie.  

§   4.  

1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć, ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami);  

2)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Janów;  

3)   terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o   określonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

4)   obszarze – należy przez to rozumieć, obszar objęty niniejszym planem, w   granicach przedstawionych na rysunku planu;  

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania dominujący na danym terenie, któremu podporządkowane są inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne;  

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, który wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe;  

7)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą przestrzeń lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej;  

8)   powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych w   granicach jednej działki budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych;  

9)   zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleń, o   funkcji kompozycyjnej, estetycznej, ozdobnej, izolacyjnej;  

10)   nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniem, nie będący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę.  

2.   Użyte w   niniejszej uchwale pojęcia:  

1)   obiekt budowlany, budynek, odpowiadają przepisom i   definicjom ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623, z   późn. zm.) i   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z   późn. zm.);  

2)   powierzchnia biologicznie czynna, odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

3)   pozostałe określenia użyte w   niniejszej uchwale, należy rozumieć zgodnie z   definicjami zawartymi w   przepisach odrębnych.  

§   5.  

Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby oraz warunki zabudowy terenów  

1.   Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:  

1)   ustalenia ogólne, zawarte w   rozdziale 2, obowiązujące w   granicach obszaru objętego planem, obejmujące m.in.: zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej, szczególne warunki zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów, w   tym minimalne wskaźniki liczby miejsc parkingowych;  

2)   ustalenia szczegółowe, zawarte w   rozdziale 3, obowiązujące dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o   różnym przeznaczeniu i   różnych zasadach zagospodarowania, obejmujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i   minimalną intensywność zabudowy, w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy i   gabaryty obiektów;  

3)   przepisy końcowe, zawarte w   rozdziale 4, obejmujące m.in. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36. ust.4. ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

2.   Następujące oznaczenia graficzne, zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   symbole identyfikujące i   oznaczenia definiujące przeznaczenie terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, określające:  

a)   teren zabudowy obiektami biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków – NO1,  

b)   tereny zieleni urządzonej - NO2.  

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy.  

3.   Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, mają charakter informacyjny i   nie stanowią ustaleń planu.  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem  

§   6.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego wraz z   określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i   zagospodarowania trenu  

1.   Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wymaga:  

1)   sytuowania nowych obiektów, stanowiących rozbudowę oczyszczalni ścieków, zgodnie z   nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;  

2)   stosowania rozwiązań architektonicznych, uwzględniających konieczność ukształtowania przestrzeni, tworzącej harmonijną całość, z   uwzględnieniem uporządkowanych relacji wszelkich wymagań: funkcjonalnych, środowiskowych, kompozycyjno-estetycznych;  

3)   stosowania rozwiązań odpowiadających osobom niepełnosprawnym;  

4)   wykorzystania istniejącej zieleni dla nowych, ustalonych w   planie sposobów użytkowania terenów.  

2.   Dla kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów wprowadza się:  

1)   nakaz ujednolicenia: gabarytów projektowanych obiektów, uwzględniając technologię oczyszczania ścieków;  

2)   stworzenia układu komunikacyjnego dla sprawnej obsługi komunikacyjnej obszaru, w   oparciu o   projektowane drogi wewnętrzne.  

§   7.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

1.   Ustala się następujące zasady utrzymania równowagi przyrodniczej i   racjonalnej gospodarki zasobami środowiska:  

1)   nakaz ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności do granic nieruchomości, do której użytkownik posiada tytuł prawny;  

2)   wielkość powierzchni biologicznie czynnej, w   stosunku do powierzchni terenu – min. 25%;  

3)   nakaz zachowania zieleni wysokiej, w   ilości możliwie maksymalnej, uwzględniając możliwości realizacyjne budowy elementów oczyszczalni ścieków oraz uzupełnianie zieleni;  

4)   nakaz realizacji zieleni ozdobno-dekoracyjnej, od strony drogi wojewódzkiej nr 793, w   pasie szerokości min. 5   m;  

5)   nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej i   niskiej, dla wytworzenia stref zieleni oddzielającej od terenów zewnętrznych;  

6)   nakaz urządzenia miejsc w   ciągu technologicznym do usuwania zanieczyszczeń biologicznych – dezynfekcja ścieków.  

2.   Dopuszcza się niwelację terenu.  

3.   Nakazuje się, aby glebę z   wykopu zagospodarować na terenie oczyszczalni, a   nadkład zagospodarować na innych terenach niekorzystnie przekształconych.  

4.   Nakazuje się zapewnienie hermetyzacji urządzeń i   obiektów oraz zastosowanie wentylacji odciągowej zapewniającej usunięcie odorów w   biofiltrach.  

§   8.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

1.   Obszar objęty planem powiązany jest z   zewnętrznym i   ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizowaną poza granicami planu.  

2.   Ustala się następujące zasady modernizacji i   rozbudowy i   budowy systemu komunikacji drogowej:  

1)   dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych w   granicach terenu NO1, pod warunkiem, że ich przebieg nie będzie ograniczał możliwości zagospodarowania terenu, zgodnie z   ustaleniami niniejszego planu;  

2)   ustala się szerokość pasa drogowego dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, nie mniejszą, niż określona w   przepisach dotyczących dróg pożarowych.  

3.   Ustala się wymóg urządzenia, miejsc postojowych w   ilości odpowiadającej 100% zapotrzebowania w   zakresie parkowania, co najmniej 2   miejsca postojowe dla pojazdów obsługi technicznej obiektu.  

§   9.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału terenów objętych planem  

1.   Na terenach objętych planem, nie ustala się zasad scalania i   podziału nieruchomości.  

2.   Ustala się, że linie rozgraniczające wyznaczające w   planie tereny, mogą stanowić granice ewidencyjne działek.  

§   10.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

1.   Ustala się następujące zasady obsługi obszaru w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   przeznaczenie podstawowe: mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków;  

2)   zaopatrzenie obiektów budowlanych w   energię elektryczną z   sieci elektroenergetycznej;  

3)   zaopatrzenie obiektów budowlanych w   energię cieplną, na bazie ekologicznych źródeł;  

4)   zaopatrzenie obiektów budowlanych w   wodę z   istniejącej i   projektowanej sieci wodociągowej;  

5)   sposoby postępowania z   wodami opadowymi i   roztopowymi:  

a)   dopuszcza się odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną,  

b)   dopuszcza się odprowadzanie do rzeki Wiercicy po wstępnym oczyszczeniu,  

c)   nakazuje się, aby wody opadowe z   terenów ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, poddać procesowi podczyszczania przed skierowaniem ich do odbiornika,  

d)   nakazuje się, aby wody z   miejsc czasowego magazynowania osadów ścieków i   odpadów, skierować do procesu oczyszczania.  

2.   Ustala się następujące zasady budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   budowę nowych sieci, należy realizować w   granicach objętych planem;  

2)   dopuszcza się realizację urządzeń telekomunikacyjnych, będących inwestycją celu publicznego, z   zakresu łączności publicznej.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o   różnym przeznaczeniu i   różnych zasadach zagospodarowania  

§   11.  

1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   NO1   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – zieleń, urządzenia infrastruktury technicznej, w   tym drogi wewnętrzne o   parametrach określonych w   § 8   ust. 2   pkt 2, miejsca postojowe w   ilości określonej w   § 8   ust. 3.  

2.   Ustala się następujące zasady użytkowania terenu:  

1)   nakaz zaspokojenia w   ramach terenu wszystkich potrzeb parkingowych wynikających z   projektowanej funkcji;  

2)   dopuszczalne powiązanie funkcjonalne z   istniejącymi obiektami, pozostającymi poza granicami planu;  

3)   ustala się nakaz urządzenia miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych i   osadów jako wyodrębnionego, utwardzonego miejsca.  

3.   Ustala się, wskaźnik wielkości całkowitej powierzchni zabudowy, do całkowitej powierzchni terenu min. 0,3 – max. 0,75.  

4.   Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, w   stosunku do powierzchni terenu, na nie mniej niż 25%.  

5.   Dopuszcza się, lokalizację wolnostojących urządzeń telekomunikacyjnych, będących inwestycją celu publicznego, z   zakresu łączności publicznej.  

6.   Zakazuje się lokalizacji budowli służących reklamie, w   tym urządzeń reklamowych i   innych nośników reklamowych w   jakiejkolwiek formie.  

7.   Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych.  

8.   Dopuszcza się realizację budynków związanych z   procesem technologicznym oczyszczalni ścieków i   ustala się:  

1)   kształtowanie dachów:  

a)   geometria dachu – dach dwuspadowy, symetryczny lub wielospadowy,  

b)   kąt nachylenia połaci – od 30-45º, kierunek kalenicy – wynikający z   uwarunkowań technologicznych.  

2)   gabaryty projektowanych budynków – jedna kondygnacja naziemna, z   możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe. Wysokość kalenicy do 9   m, liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy;  

3)   kolorystyka projektowanych budynków w   kolorach pastelowych, nie kontrastujących z   otoczeniem.  

9.   Ustala się, kształtowanie ogrodzenia o   parametrach:  

1)   wysokość – min. 2   m nad poziomem terenu;  

2)   co najmniej 80% powierzchni ogrodzenia, mierzonej po obrysie zewnętrznym w   rzucie na płaszczyznę pionową, stanowić ma siatka ogrodzeniowa lub elementy metalowe ażurowe na słupkach z   podmurówką.  

§   12.  

1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   NO2   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona dekoracyjno-ozdobna;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – realizacja ciągu pieszo-rowerowego i   elementów infrastruktury technicznej.  

§   13.  

Określenie stawek procentowych, na podstawie, których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy  

Ustala się stawki procentowe, służące do naliczania jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, pobieranej przez Wójta gminy Janów, w   przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, objętych ustaleniami planu, w   wysokości 0,01 %.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   14.  

W części odnoszącej się do terenu objętego zmianą planu, traci moc uchwała nr 217/XXXVI/2005 RADY GMINY JANÓW z   dnia 2   sierpnia 2005 r.  

§   15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów  


Ludwik   Heinsch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 116/XX/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w   rejonie ulicy Przyrowskiej w   Janowie, działka nr 598/3 k.m.6, obręb Ponik oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

1.   Działając zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) Rada Gminy Janów ustala, że inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w   rejonie ulicy Przyrowskiej, w   Janowie będą realizowane przez gminę i   finansowane z:  

1)   dochodów własnych budżetu gminy;  

2)   środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej;  

3)   innych źródeł.  

2.   Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Janów.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 116/XX/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów, o   sposobie rozpatrzenia uwag  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie  

Na podstawie art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) Rada Gminy Janów stwierdza, iż nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie.  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 116/XX/12 Rady Gminy Janów w   sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie.  

              Istniejący obiekt oczyszczalni ścieków w   Janowie, ma max. przepustowość dobową 220 m³. Odnotowuje się napływy rzędu 350 m³, spowodowane zwiększeniem liczby obsługiwanych gospodarstw domowych.  

              W ostatnim czasie powstało osiedle mieszkaniowe, które jest skanalizowane, natomiast nie ma możliwości jego całościowego włączenia do zbyt mało wydajnej oczyszczalni. Ponadto, planowane jest zamknięcie oczyszczalni w   Złotym Potoku (zlokalizowanej na terenie majątku Raczyńskich) i   skierowanie ścieków do Janowa.  

              W związku z   tym, konieczna jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie, co wiąże się ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  

              Projektowana rozbudowa, zgodna jest z   kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej, określonymi w   „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania gminy Janów” - II edycja.  

              Procedura została przeprowadzona zgodnie z   atr.17 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), ustawą z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), ustawą z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z   2008 r. Nr 199, poz. 1227 z   późniejszymi zmianami).  

Wyłożenie projektu planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, odbyło się w   terminie, od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. w   siedzibie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w   godz. od 8.00 do 15.00.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w   projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w   dniu 17 kwietnia 2012 r. w   siedzibie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, o   godz. 16.00.  

W trakcie dyskusji nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia.  

              Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Janów wnosi o   podjęcie uchwały w   sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w   rejonie ul. Przyrowskiej w   Janowie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »