| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/XVI/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce przyjętego uchwałą nr 8/II/2002 Rady Gminy Kroczyce z   dnia 12 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr 105/XV/2012 Rady Gminy Kroczyce z   dnia 27 kwietnia 2012 r.  

Rada Gminy Kroczyce uchwala co następuje:  

I.   PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaseczno, zwaną dalej planem, w   granicach określonych na rysunku planu.  

2.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni ok. 5,4 ha.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1   do uchwały, stanowiący rysunek planu w   skali 1:1000.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)                 uchwale   - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kroczyce, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej,  

2)                 planie-   należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1   ust. 1   niniejszej uchwały,  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.),  

4)                 rysunku planu   - należy przez to rozumieć rysunek planu, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   pkt. 1   niniejszej uchwały,  

5)                 terenie-   należy przez to rozumieć teren o   określonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem literowym i   cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała.  

§   3.   1.   W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica obszaru objętego planem,  

2)   określenie skali rysunku planu, w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   symbole literowe i   cyfrowe identyfikujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

5)   oznaczenia strefy „W” stanowiska archeologicznego,  

6)   oznaczenia strefy „OW” obserwacji archeologicznej.  

2.   Istniejący stan zagospodarowania i   użytkowania terenów oraz obiektów, w   tym:  

1)   treść podkładów mapowych,  

2)   opis położenia obszaru objętego planem w   granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i   jego otuliny, są oznaczeniami informacyjnymi, nie stanowiącymi ustaleń planu.  

3.   W obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, takich jak tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.  

II.   PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§   4.   1.   Wyznacza się teren sportu i   rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US1 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   teren sportu i   rekreacji związany z   turystyką pieszą, konną i   rowerową, w   tym: szlak turystyczny pieszy, konny i   rowerowy, ścieżka dydaktyczna, pole biwakowe, miejsce widokowe, trwałe miejsce palenia ognisk, obiekty małej architektury służące rekreacji i   utrzymaniu porządku.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   lokalizację dróg wewnętrznych o   nawierzchni nieutwardzonej,  

b)   realizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

3)   Zakazuje się:  

a)   lokalizacji budynków,  

b)   realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

4)   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

a)   zakaz grodzenia terenu,  

b)   nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w   formie zieleni izolacyjnej,  

5)   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a)   zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,  

b)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem tablic informacji turystycznej.  

6)   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy w   odniesieniu do obiektów budowlanych nie może być większa niż 5   m, za wyjątkiem obiektów łączności publicznej,  

b)   teren biologicznie czynny musi stanowić minimum 0,8 powierzchni terenu,  

7)   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   powierzchnia działki powstałej w   wyniku scalania i   podziałów nieruchomości nie może być mniejsza niż 800 m²,  

b)   szerokość frontu działki powstałej w   wyniku scalania i   podziałów nieruchomości nie może być mniejsza niż 16 m,  

c)   kąt położenia nowo wydzielanych granic działek w   stosunku do pasa drogi wewnętrznej stanowiącej obsługę komunikacyjną terenu, znajdującej się poza obszarem objętym planem, nie powinien być mniejszy niż 60º,  

8)   Zasady i   warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i   urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z   jakich mogą być wykonane.  

a)   główna konstrukcja obiektów małej architektury oraz tablic informacji turystycznej powinna być wykonana z   materiałów takich jak drewno i   kamień naturalny.  

9)   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

a)   w granicach oznaczonej na rysunku planu strefy „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac naruszających strukturę gruntu pod nadzorem archeologicznym.  

10)   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

a)   nakaz przestrzegania ograniczeń w   użytkowaniu terenu określonych w   Rozporządzeniu nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, takich jak:  

-   zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

-   pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w   tym torfu, oraz skamieniałości, w   tym kopalnych szczątków roślin i   zwierząt, a   także minerałów,  

11)   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

a)   ustala się obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z   drogi wewnętrznej znajdującej się poza obszarem objętym planem.  

2.   Wyznacza się teren sportu i   rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US2 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   teren sportu i   rekreacji związany z   turystyką pieszą, konną i   rowerową, w   tym: szlak turystyczny pieszy, konny i   rowerowy, ścieżka dydaktyczna.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   lokalizację dróg wewnętrznych o   nawierzchni nieutwardzonej,  

b)   realizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

3)   Zakazuje się:  

a)   lokalizacji budynków,  

b)   realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

4)   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

a)   zakaz grodzenia terenu,  

5)   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a)   zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,  

b)   zakaz lokalizacji obiektów małej architektury,  

c)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem tablic informacji turystycznej.  

6)   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy w   odniesieniu do obiektów budowlanych nie może być większa niż 5   m, za wyjątkiem obiektów łączności publicznej,  

b)   teren biologicznie czynny musi stanowić minimum 0,9 powierzchni terenu,  

7)   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   powierzchnia działki powstałej w   wyniku scalania i   podziałów nieruchomości nie może być mniejsza niż 800 m²,  

b)   szerokość frontu działki powstałej w   wyniku scalania i   podziałów nieruchomości nie może być mniejsza niż 16 m,  

8)   Zasady i   warunki sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z   jakich mogą być wykonane.  

a)   główna konstrukcja tablic informacji turystycznej powinna być wykonana z   materiałów takich jak drewno i   kamień naturalny,  

9)   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

a)   w granicach oznaczonej na rysunku planu strefy „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac naruszających strukturę gruntu pod nadzorem archeologicznym,  

b)   w granicach oznaczonej na rysunku planu strefy „W” stanowiska archeologicznego, obowiązuje zakaz wszelkich robót ziemnych za wyjątkiem :  

-   prac ziemnych związanych z   infrastrukturą telekomunikacyjną, z   uwzględnieniem nakazu prowadzenia tych prac pod nadzorem archeologicznym,  

-   archeologicznych prac wykopaliskowych.  

10)   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

a)   nakaz przestrzegania ograniczeń w   użytkowaniu terenu określonych w   Rozporządzeniu nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, takich jak:  

-   zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

-   pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w   tym torfu, oraz skamieniałości, w   tym kopalnych szczątków roślin i   zwierząt, a   także minerałów,  

11)   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

a)   ustala się obsługę komunikacyjną terenu pośrednio z   drogi wewnętrznej znajdującej się poza obszarem objętym planem.  

§   5.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.   Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z   potrzeb ochrony środowiska:  

1)   istniejąca i   projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,  

2)   zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i   podziemnych,  

3)   w zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się następujące ustalenia :  

a)   dla terenu oznaczonego symbolem US1 i   US2 dopuszczalny poziom hałasu w   środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  

4)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w   szczelnych pojemnikach na własnej działce i   usuwanie zgodnie z   zasadami obowiązującymi na terenie gminy Kroczyce.  

§   6.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.   Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w   odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:  

1)   ustala się możliwość budowy w   obszarze objętym planem sieci elektroenergetycznych średniego i   niskiego napięcia w   wykonaniu ziemnym kablowym oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,  

2)   dopuszcza się prowadzenie innych sieci infrastruktury technicznej, nie związanych z   obsługą terenów objętych planem, wyłącznie w   przypadku, gdy nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ustaleniami planu.  

§   7.   Ustalenia dotyczące sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

1.   Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w   sposób dotychczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z   planem.  

2.   Nie dopuszcza się innego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza wymienionym w   ust. 1.  

§   8.   Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2   pkt. 12 i   art. 36 ust. 4   ustawy.   Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu) w   wysokości 25%.  

III.   PRZEPISY KOŃCOWE  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący  


Wanda   Karoń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 115/XVI/2012    
Rady Gminy Kroczyce    
z dnia 16 maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »