| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.115.2012 Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. Zm.) oraz art. 42 ust.6 i   7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z   2011r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określonych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem, a   określonym w   tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego:  

 

do 3   oddziałów  

10  

od 4   do 5   oddziałów  

8  

od 6   i więcej oddziałów  

3  

 

 

2  

Dyrektor Zespołu Szkół każdego typu liczącego:  

 

do 15 oddziałów  

6  

od 16 i   więcej oddziałów  

3  

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół liczącego:  

 

do 15 oddziałów  

13  

od 16 i   więcej oddziałów  

12  

 

 

Kierownik Filii Szkoły Podstawowej  

 

do 6   oddziałów  

15  

 

 

Doradca metodyczny  

10  

 

 

§ 2.  

W ramach posiadanych środków finansowych Rada Gminy odrębną uchwałą może, w   uzasadnionych przypadkach, obniżać dyrektorowi zespołu szkół, przedszkola obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określonych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 3.  

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§ 4.  

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego w   wymiarze 24 godzin.  

§ 5.  

Traci moc uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Ślemień z   dnia 16 czerwca 2011 r. w   sprawie szczegółowych zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   placówkach oraz tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

1)   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku, o   którym mowa w   ust. 1   z mocą obowiązującą od dnia 1   września 2011 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »