| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/244/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r wraz z   późn. zm.), art. 11 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 r. wraz z   późn. zm.).  

Rada Miasta Wisły  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Wisły z   dnia  
17 kwietnia 1998 roku, w   sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wiśle i   nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Wiśle statutu, który otrzymuje brzmienie jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVLVIII/602/2010 z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wiśle.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/244/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wiśle zwany dalej „MOPS” działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej/Dz.U. Nr 64,poz.593 z   późniejszymi zmianami/.  

2.   Ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym/Dz.U. Nr 142 poz.1591 z   2001 r.  
z późniejszymi zmianami/.  

3.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych/Dz.U. Nr 228, poz. 2255  
z późniejszymi zmianami/.  

4.   Ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71 poz.734 z   2001 r.  
z Późniejszymi zmianami/.  

5.   Ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z   2002 r. z   późniejszymi zmianami/.  

6.   Ustawy z   dnia 17 maja 2005 roku o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. Nr 86 poz.732 z   2005 r./  

7.   Ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z   2007 r. z   późniejszymi zmianami).  

8.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie /Dz.U. Nr 180, poz.1493  
z 2005 roku z   późniejszymi zmianami/.  

9.   Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149 poz. 887 z   2011 r. z   późniejszymi zmianami/.  

10.   Uchwały nr XXXVIII/221/98 Rady Miasta Gminy z   dnia 17 kwietnia 1998 roku w   sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wiśle.  

11.   Innych ustaw i   przepisów wykonawczych.  

12.   Niniejszego statutu.  

§   2.  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wiśle jest samodzielną jednostką organizacyjna Miasta - jednostką budżetową.  

2.   Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest lokal przy pl. B. Hoffa 3   w Wiśle  

3.   Obszar działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren miasta Wisły.  

4.   Na budynku, w   którym MOPS prowadzi swoją działalność, umieszcza się tablicę informacyjną o   treści „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wiśle”.  

II.   Cele i   zadania  

§   3.  

1.   MOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin oraz umożliwienie im bytowania w   godnych warunkach.  

2.   MOPS wspomaga również rodziny w   przezwyciężeniu trudnych sytuacji, które nie mogą one pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia.  

§   4.  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Wiśle w   oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1   ust.1 statutu wykonuje:  

-   zadania własne gminy  

-   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej  

2.   W oparciu u   ustawę wymienioną w   § 1   ust 3   statutu MOPS realizuje świadczenia rodzinne.  

3.   W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.  

4.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § ust. 4   statutu MOPS realizuje dodatki mieszkaniowe  

5.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1   pkt 5   realizuje dożywianie dzieci z   rodzin z   problemem alkoholowym, oraz prowadzi Zespół Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Rodziny.  

6.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1   pkt 6   zgodnie z   postanowieniami ustawy prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznaje, wypłaca i   rozlicza zaliczki alimentacyjne.  

7.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1pkt 6   zgodnie z   postanowieniami ustawy realizuje pomoc osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w   przypadku bezskuteczności egzekucji, przyznaje i   wypłaca świadczenia z   funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.  

8.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1   pkt 8   zgodnie z   postanowieniami ustawy realizuje zadania  
w niej określone, w   szczególności: udziela pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływuje na osoby stosujące przemoc, zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego  

9.   W oparciu o   ustawę wymienioną w   § 1   pkt 9   realizuje zadania określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, w   szczególności organizuje pracę z   rodziną oraz pomoc w   opiece i   wychowaniu dziecka.  

10.   Przy wykonywaniu zadań MOPS współpracuje z   organizacjami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, kościołami i   związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

III Zasady działania i   organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

§   5.  

1.   Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik  

2.   Burmistrz udziela Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z   zakresu pomocy społecznej, z   zakresu ustawy o   świadczeniach rodzinnych, oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

3.   Na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Burmistrz udziela upoważnienia do wydawania decyzji o   których mowa w   ust. 2   innej osobie.  

4.   Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

1)   Wydaje decyzje administracyjne z   upoważnienia Burmistrza w   sprawach z   zakresu pomocy społecznej.  

2)   Wydaje decyzje administracyjne z   upoważnienia Burmistrza w   sprawach z   zakresu ustawy  
o świadczeniach rodzinnych.  

3)   Wydaje decyzje administracyjne z   upoważnienia Burmistrza w   sprawach z   zakresu o   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.  

4)   Wydaje decyzje administracyjne z   upoważnienia Burmistrza w   sprawach z   zakresu ustawy o   pomocy osobom, uprawnionym do alimentów.  

5)   Wydaje decyzje administracyjne z   upoważnienia Burmistrza w   sprawach z   zakresu ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

6)   Organizuje prace MOPS i   sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych jego pracowników.  

7)   Składa Radzie Miasta w   Wiśle sprawozdanie z   działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby  
w sprawach pomocy społecznej,  

8)   Wykonuje w   stosunku do osób zatrudnionych w   MOPS uprawnienia i   obowiązki pracodawcy, w   tym dokonuje podziału zadań i   obowiązków pomiędzy pracownikami MOPS.  

9)   Szczegółowe zasady działania i   organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony przez Kierownika.  

IV.   Zasady gospodarki finansowej  

§   6.  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową finansowaną z   budżetu państwa  
i budżetu gminy.  

2.   MOPS prowadzi działalność na podstawie planów dochodów i   wydatków budżetowych uchwalonych na dany rok budżetowy przez Radę Gminy.  

3.   MOPS dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.  

4.   MOPS prowadzi rachunkowość zgodnie z   typowym planem kont obowiązującym w   jednostkach budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z   przepisami  
o sprawozdawczości budżetowej.  

V.   Postanowienia końcowe  

§   7.  

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »