| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

z dnia 22 maja 2012r.

z wykonania Planu finansowego za 2011 rok


 

dział  

Nazwa  

Ogółem  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

Dochody ogółem  

59500868,07  

59200074,81  

300793,26  

600  

transport i   łączność  
w tym  

59500868,07  

59200074,81  

300793,26  

 

1. grzywny, mandaty i   kary pieniężne  

561686,15  

561686,15  

 

 

2. wpływy z   tytułu najmu i   dzierżawy  

49332,59  

49332,59  

 

 

3. wpływy z   usług  

40546821,25  

40546821,25  

 

 

4. wpływy z   tytułu pozostałych odsetek  

11497,28  

11497,28  

 

 

5. wpływy z   różnych dochodów  

2235051,69  

2235051,69  

 

 

6. wpływy z   wpłat gmin i   powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  

15795685,85  

15795685,85  

 

 

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  

6890,01  

 

6890,01  

 

8.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł – finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   (dofinansowanie z   środków UE)  

293903,25  

 

293903,25  

 


Załącznik Nr 2   do Sprawozdania Nr 1/2012  
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach   z dnia 22 maja 2012 r.  
 

wykonanie wydatków budżetowych za rok 2011  

 

Dział  

Rozdział  

Wydatki Ogółem  

z tego  

Wydatki bieżące  

z tego  

Wydatki majątkowe  

Z tego  

Wydatki jednostek budżetowych  

z tego  

dotacje na zadania bieżące  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

wydatki  
na  
programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa  
w   art..  
5   ust.1  
pkt 2   i 3  

Wpłata z   tyt.  
poręczęn i   gwarancji  

Obsługa długu  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

w tym  

zakup i   objęcie akcjii udziałów  
do spółek prawa handlowego  

wynagrodzenie i   składniki od nich naliczone  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

Na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art.. 5   ust. 1   pkt 2   i   3  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

600  

60004  

56770309,34  

56316762,75  

56316762,75  

125972,84  

56190789,91  

 

 

 

 

 

453546,59  

453546,59  

334610,15  

 

750  

75095  

2627591,36  

2627591,36  

2567184,17  

2326190,21  

240993,96  

 

60407,19  

 

 

 

 

 

 

 

757  

75702  

26762,98  

26762,98  

0,00  

 

 

 

 

 

 

26762,98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem  

59424663,68  

58971117,09  

58883946,92  

2452163,05  

56431783,87  

0,00  

60407,19  

0,00  

0,00  

26762,98  

453546,59  

453546,59  

334610,15  

0,00  

 


Załącznik Nr 3   do Sprawozdania Nr 1/2012  
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach   z dnia 22 maja 2012 r.  
 

przychody i   rozchody  

Przychody  

§   992.   Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym - 1000000,00  

§   955.   Przychody z   tytułu innych rozliczeń krajowych - 23259,84  

Rozchody  

§   992.   spłata otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

spłata kredytu - 1040000,00  


Załącznik Nr 4   do Sprawozdania Nr 1/2012    
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 22 maja 2012 r.  
 

Informacja o   stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach w   2011 roku  

I.   Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.  

grupa "0" grunty  

 

treść  

Ilość w   m 2

Wartość księgowa na 01.01.2011r.  

Zwiększenia, zakup  

zmniejszenia , sprzedaż  

wartość księgowa na 31.12.2011r.  

Tarnowskie Góry  
1)   Dworzec autobusowy  
2)   siedziba MZKP  5061  

2252  257300,00  

94839,46  

 

 257300,00  

94839,46  

Razem  

 

352139,46  

 

 

352139,46  

Pozostałe grupy środków trwałych  

 

Treść  

Wartość księgowa na dzień 01.01.2011r.  

Zwiększenia (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie)  

Zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż)  

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011r.  

Grupa 1   - Budynki i   lokale w   tym:  

1732168,96  

13057,90  

562172,12  

1183054,74  

Grupa 2   - Obiekty inżynierii lądowej i   wodnej  

412506,28  

 

412506,28  

 

Grupa 4   - Maszyny, urządzenia i   aparaty ogólnego zastosowania  

56005,26  

 

4346,50  

51658,76  

Grupa 6   - Urządzenia techniczne  

17113,35  

 

 

17113,35  

Grupa 7   - Środki transportu  

120527,71  

103437,70  

77237,71  

146727,70  

Grupa 8   - Narzędzia, przyrzady, ruchomości i   wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  

8956,56  

 

 

8956,56  

Wyposażenie  

13937,62  

7914,27  

 

21851,89  

Wartości niematerialne i   prawne  

138050,53  

 

 

138050,53  

Ogółem  

2499266,27  

124409,87  

1056262,61  

1567413,53  

II.   Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.  

Udziały w   Spółkach.  

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Miedzygminna Spółka z   o.o. Świerklaniec - 2559 udziały po 700 zł każdy o   łącznej wartości 1791300,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta zł 00/100) oraz 441 udziałów po 1100 zł. każdy o   łącznej wartości 485100,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto zł. 00/100).  

25 listopada 1999 r wartość 70000,00 zł (sto udziałów po 700,00 zł), 20 stycznia 2000 r. wartość  
106400,00 zł (152 udziały po 700,00 zł), 31 grudnia 2002 r. wartość 1614900,00 zł (2307 udziałów po 700,00 zł), 2   grudnia 2003 r. wartość 485100,00 zł (441 udziałów po 1100,00 zł).  

MZKP posiada 100% udziałów w   Międzygminnej Spółce z   o.o. Świerklaniec na wartość ogólną 2276400,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta zł 00/100).  

Oprócz powyższych udziałów MZKP wniósł aportem do spółki działki znajdujące się na terenie Świerklańca o   łącznej wartości 630000,00 za co objął udziały w   Spółce (900 udziałów po 700,00 zł każdy). Łącznie na dzień sporządzenia informacji MZKP posiadał 3900 udziałów w   Spółce PKM Świerklaniec na łączną wartość 2906400,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy czterysta zł 00/100).  

III.   Dane o   zmianach w   stanie mienia komunalnego.  

Grupa "1" - Budynki.  

W związku z   realizacją projektu inwestycyjnego pn. "Przystanek Europa - regionalne centrum obsługi pasażerskiej w   Tarnowskich Górach", zlikwidowano następujące środki trwałe znajdujące się na dworcu autobusowym w   Tarnowskich Górach: budynek dyspozytorni o   wartości 181445,51 zł; wiaty peronowe o   wartości 380726,61 zł. zakupiono wiaty przystankowe na ogólną wartość 13057,90 zł.  

Grupa "2" - Budowle.  

Zlikwidowano ogrodzenie, nawierzchnię placu, oświetlenie na łączną wartość 412506,28 zł. Powodem likwidacji bylo rozpoczęcie budowy nowego dworca autobusowego w   związku z   realizacją projektu inwestycyjnego.  

Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i   aparaty ogólnego stosowania.  

Likwidacja 1   szt. zestawów komputerowych – sprzęt przestarzały.  

Grupa "6" – Urządzenia techniczne  

W grupie "6" środków trwałych w   roku 2011 nie było żadnych operacji.  

Grupa "7" Środki transportu  

Zakupiono 2   samochody na łączną wartość 103437,70 zł. Zlikwidowano 2   samochody na łączną wartość 77237,71 zł. Samochody te były wyeksploatowane i   wymagały ciągłej naprawy, zostały sprzedane.  

Grupa „8” – Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

W grupie „8” środków trwałych w   roku 2011 nie było żadnych operacji.  

Wyposażenia   .  

Zakupiono 3   zestawy komputerowe i   notebook na łączną wartość 7914,27  

Wartości niematerialne i   prawne.  

W grupie środków trwałych „Wartości niematerialnych i   prawnych” w   roku 2011 nie było żadnych operacji.  

IV.   Dane o   dochodach uzyskanych z   tytułu wykonywania prawa własności i   innych praw majątkowych oraz z   wykonania posiadania.  

Związek uzyskuje dochody z   tytułu dzierżawy gruntu, powierzchni reklamowych oraz wynajmu lokalu biurowego na działalność gospodarczą podmiotom obcym. Na dzień 31.12.2011 r. kwota ta wyniosła - 49332,59 zł. Otrzymane dochody przekazywane są na działalność statutową MZKP.  

V.   Inne dane informacje o   zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.  

W roku 2011 MZKP rozpoczęło realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w   Tarnowskich Górach”. Inwestycja ta polega na wybudowaniu nowoczesnego dworca autobusowego na miejscu starego i   brzydkiego dworca autobusowego w   Tarnowskich Górach. Projekt ten jest częściowo finansowany z   środków Unii Europejskiej w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W   związku z   powyższym zostało uruchomione konto „080” Inwestycje Środki Trwałe w     Budowie, na którym księgowane są operacje związane z   budową nowego dworca. Na dzień 31.12.2011r. wartość środków w   budowie wynosiła - 609659,98zł.  

 

 

 

Przewodniczący Zarządu MZKP  


mgr inż.   Henryk   Szudy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »