| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/175/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiecie bielskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz.1592 z   2001 r. ze zmianami) oraz art. 403 ust.1,4 i   5  ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U   Nr 25, poz. 150 z   2008 r. ze zmianami)  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej  przeznaczonej na finansowanie inwestycji z   zakresu  ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, o   których mowa w   art. 403 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w   szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania  lub dofinansowania, tryb  postępowania w   sprawie udzielenia dotacji   oraz sposób jej rozliczania.  

§   2.  

1.   Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa powiatu bielskiego na dany rok.  

2.   Do zadań powiatu  należy finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   zakresie  

obejmującym:  

a)   przedsięwzięcia związane z   ochroną wód;  

b)   wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i   inwestycyjnych, służących ochronie  

środowiska i   gospodarce wodnej, w   tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony  

przeciwpowodziowej i   obiektów małej retencji wodnej;  

c)   przedsięwzięcia związane z   gospodarką odpadami;  

d)   przedsięwzięcia związane z   ochroną powierzchni ziemi;  

e)   wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów  

kontrolnych i   pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a   także systemów pomiarowych zużycia  

wody i   ciepła;  

f)   wspomaganie systemów gromadzenia i   przetwarzania danych związanych z   dostępem do  

informacji o   środowisku;  

g)   przedsięwzięcia związane z   ochroną powietrza;  

h)   wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej  

przyjaznych dla środowiska nośników energii;  

i)   wspomaganie działalności związanej z   wytwarzaniem biokomponentów i   biopaliw ciekłych;  

j)   wspomaganie ekologicznych form transportu;  

k)   działania z   zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza  

i wód, w   szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi  

położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z   dnia 16  

kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody;  

l)   przedsięwzięcia związane z   ochroną przyrody, w   tym urządzanie i   utrzymanie terenów zieleni,  

zadrzewień, zakrzewień oraz parków;  

m)   profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia  

standardów jakości środowiska;  

n)   edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i   zasady zrównoważonego  

rozwoju;  

o)   współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i   działań realizowanych  

z udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;  

p)   przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej,  

które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z   Unii Europejskiej niepodlegających  

zwrotowi;  

q)   współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i   działań realizowanych  

z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w   ramach współpracy z   organizacjami  

międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;  

r)   współfinansowanie przedsięwzięć z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej,  

realizowanych na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 19 grudnia 2008 r. o   partnerstwie  

publicznoprywatnym (Dz. U. z   2009 r. nr 19, poz. 100 ze zmianami);  

s)   inne zadania służące ochronie środowiska i   gospodarce wodnej, wynikające z   zasady  

zrównoważonego rozwoju i   polityki ekologicznej państwa.  

t)   i prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których  

występują te ruchy.  

3.   Przy przyznawaniu dofinansowania ze środków budżetu powiatu  priorytetem objęte są zadania  

realizowane przez powiat bielski.  

4.   Wnioski pisemne o   przyznanie środków finansowych z   budżetu powiatu składane są w   Starostwie  

Powiatowym w   Bielsku-Białej w   terminie do 31 października każdego roku na rok następny.  

5.   W wypadkach szczególnie zasadnych dopuszcza się możliwość przyznania dotacji na podstawie  

wniosków złożonych w   innym terminie.  

6.   Rozpatrzenie wniosków następuje po uchwaleniu przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej  

budżetu na dany rok.  

7.   Wzór wniosku o   przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

8.   Listę zadań objętych finansowaniem akceptuje  Starosta Bielski po zaopiniowaniu przez Komisję  

Ochrony Środowiska.  

§   3.  

1.   Środki budżetu powiatu są środkami publicznymi w   rozumieniu  ustawy z   dnia 27 sierpnia  

2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z   2009 r. ze  zmianami) i   są wydatkowane  

zgodnie z   wymogami tej ustawy.  

2.   Środki, o   których mowa w   pkt 1   mogą być wydatkowane w   formie dotacji celowej na zadania  

inwestycyjne.  

§   4.  

1.   Finansowanie zadań związanych z   ochroną środowiska i   gospodarką wodną może polegać  

na udzielaniu dotacji celowej w   rozumieniu przepisów ustawy o   finansach publicznych z   budżetu  

powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:  

a)   podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w   szczególności:  

-   osób fizycznych  

-   wspólnot mieszkaniowych  

-   osób prawnych  

-   przedsiębiorców  

b)   jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami  

prawnymi.  

2.   Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez powiat z   podmiotami,  

o których mowa w   pkt 1.  

3.   Poniesione wydatki mogą być refundowane w   danym roku budżetowym.  

4.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z   wnioskodawcą. Umowa powinna  

w szczególności określać:  

a)   szczegółowy opis zadania. w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana i   termin jego wykonania;  

b)   wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i   tryb płatności;  

c)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku;  

d)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji;  

e)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.  

5.   Powiat może odstąpić od umowy w   razie stwierdzenia, że:  

a)   wnioskodawca nie zakończył w   terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który dofinansowanie  

zostało udzielone;  

b)   dofinansowanie lub jego część zostało wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem określonym  

w umowie;  

c)   podania przez dotowanego we wniosku o   dotację, jak też w   trakcie kontroli nieprawdziwych  

danych;  

d)   wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w   umowie.  

6.   Dotacja wykorzystana niezgodnie z   umową lub pobrana w   wysokości wyższej niż niezbędna na  

dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, a   także dotacja pobrana nienależnie podlega  

zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

7.   Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponują  

w danym roku budżet powiatu oraz od ilości złożonych wniosków.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IV/23/175/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 maja 2012 r.  
 

WZÓR  

Bielsko-Biała ...........................  

W N I   O S E K  

O DOTACJĘ ZE   ŚRODKÓW   FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH  

NA OCHRONĘ   ŚRODOWISKA   I GOSPODARKĘ WODNĄ  

W POWIECIE BIELSKIM  

1.   Dane o   inwestorze  

1.1. Nazwisko i   imię/nazwa jednostki organizacyjnej*  

1.2. Adres (zamieszkania i   zameldowania), telefon  

1.3. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania*  

1.4. Bank obsługujący wnioskodawcę oraz numer konta  

1.5. Numer dowodu osobistego, PESEL i   NIP  

1.6. Numer NIP, REGON i   KRS*  

1.7. Imię i   nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy*  

2.   Dane techniczno-ekologiczne zadania  

2.1. Nazwa i   lokalizacja realizowanego zadania  

2.2. Charakterystyka zadania  

2.3. Przewidywany efekt ekologiczny realizacji zadania  

3.   Dane prawno-organizacyjne  

3.1. Stan przygotowania dokumentacji  

3.2. Termin rozpoczęcia i   zakończenia prac  

3.3. Sposób realizacji zadania (zlecenie wykonania prac lub wykonawstwo własne)  

4.   Dane ekonomiczne zadania  

4.1. Całkowity koszt zadania  

4.2. Wnioskowana kwota dofinansowania podpis wnioskodawcy  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* wypełniają jednostki organizacyjne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »