| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie przyznawania dotacji na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1   pkt 8   oraz art. 403 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z   2008r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zm.) działając na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach uchwala  

§   1.   Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji na odbiór, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest” w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego   www.bip.pyskowice.pl   .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/135/2012    
Rady Miejskiej w   Pyskowicach    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania dotacji na odbiór, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest.  

§   1.   Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania  

1.   Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne polegające na odbiorze, transporcie i   utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z   usuniętych elementów budynków mieszkalnych i   gospodarczych.  

2.   Inwestycje winny nadto spełniać:  

a)   kryterium terytorialne – finansowane są inwestycje realizowane w   Pyskowicach:  

w nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub budynkami gospodarczymi,  

w nieruchomościach zabudowanych domami wielorodzinnymi.  

b)   kryterium efektywności ekologicznej – finansowane są inwestycje, w   wyniku których uzyska się poprawę warunków eksploatacyjnych budynków i   efekt ekologiczny w   postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,  

c)   kryterium wymagań formalnych – wniosek o   przyznanie dotacji winien zawierać komplet wymaganych dokumentów oraz być złożony we wskazanym terminie.  

§   2.   Tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji  

1.   Osoba ubiegająca się o   dotację powinna złożyć w   Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:  

a)   wniosek,  

b)   aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem,  

c)   informację o   wyrobach zawierających azbest i   miejscu ich dotychczasowego wykorzystania.  

2.   Ostateczny termin składania wniosków o   przyznanie dotacji na inwestycje realizowane w   danym roku kalendarzowym upływa dnia 30 września.  

3.   Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzona zostanie przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.  

4.   W przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w   terminie 7   dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.  

5.   Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o   udzieleniu dotacji.  

6.   O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni w   ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia.  

7.   Ogłoszenie o   przyznaniu dotacji podane będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego.  

8.   Dofinansowanie pokrywa całkowity koszt odbioru, transportu i   utylizacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu nie podlega koszt demontażu.  

9.   Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z   wnioskodawcą przed realizacją zadania inwestycyjnego, która powinna zawierać:  

a)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania,  

b)   wysokość udzielonej dotacji i   tryb płatności,  

c)   termin wykorzystania dotacji,  

d)   tryb kontroli wykonywania zadania,  

e)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji,  

f)   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

10.   W przypadku inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przystąpienie do prac demontażowych może nastąpić dopiero po zawarciu umowy z   Gminą i   po upływie 30 dni od daty zgłoszenia, o   którym mowa w   § 3   ust. 1   lit. e.  

§   3.   Sposób rozliczenia dotacji  

1.   Po zakończeniu prac należy dostarczyć wniosek o   wypłatę oraz następujące dokumenty:  

a)   umowę zawartą z   firmą wykonawczą wyłonioną przez Urząd Miejski,  

b)   fakturę VAT lub rachunek za odbiór, transport i   utylizację na składowisku odpadów wraz z   kserokopią karty odpadu,  

c)   kserokopię oświadczenia wykonawcy robót o   prawidłowości wykonania prac oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego zgodnie z   obowiązującymi przepisami, wraz z   informacją o   łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych z   obiektów budowlanych,  

d)   informację wnioskodawcy o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.  

e)   kopię zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy prac demontażowych) dokonanego w   Starostwie Powiatowym w   Gliwicach na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  

2.   W przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w   terminie nie dłuższym niż 7   dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.  

3.   Podczas   rozpatrywania wniosku o   wypłatę dotacji upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w   Pyskowicach, w   obecności otrzymującego dotację, stwierdzą w   drodze oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy wyroby zawierające azbest zostały usunięte. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.  

4.   Wypłata dotacji nastąpi nie później niż do końca roku kalendarzowego, w   którym zawarto umowę. Wniosek o   wypłatę należy złożyć najpóźniej do 30 listopada danego roku.  

§   4.   Postanowienia końcowe  

1.   Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, w   kolejności ich złożenia. Wnioski nie rozpatrzone w   danym roku kalendarzowym ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w   budżecie Miasta lub złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane sukcesywnie w   latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.  

2.   Dotacja podlega zwrotowi wraz z   należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w   przypadku odstąpienia od warunków określonych w   umowie, a   w szczególności, w   przypadku stwierdzenia ponownego pokrycia dachu lub elewacji wyrobami zawierającymi azbest.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »