| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.160.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2008 r. Nr 115, poz. 728 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 4   marca 2009 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 22.160.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 8 maja 2012 r.

Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Krzepicach zwany dalej „Ośrodkiem” działa w   szczególności na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

2.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1240 z   późn. zm.)  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

4.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 roku o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006 roku Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.)  

5.   Ustawy z   dnia 07 września 2007 roku o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z   2009 roku Nr 1, poz. 7   z późn. zm.)  

6.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 roku o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z   2008 roku Nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.)  

7.   Ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z   2001 roku Nr 71, poz. 734 z   późn. zm.)  

8.   Ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 roku Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

9.   Innych aktów prawnych, niezbędnych do funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań.  

10.   Niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krzepice finansowaną na zasadach jednostki budżetowej.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Krzepice.  

3.   Ośrodek ma swoją siedzibę w   budynku Urzędu Miejskiego w   Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej 13.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   3.   1.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1)   umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

2.   Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w   szczególności poprzez:  

1)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

2)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

3)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin;  

4)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;  

5)   realizację zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

6)   podejmowanie innych działań wynikających z   potrzeb środowiska lokalnego, w   szczególności polegających na przeciwdziałaniu patologiom społecznym;  

7)   opracowywanie i   realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

8)   podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i   rodzin dotkniętych przemocą, w   celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;  

9)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

10)   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę sytuacji społecznej i   demograficznej.  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje zadania w   zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.  

2.   Ośrodek wykonuje zadania wynikające z   innych aktów prawnych, a   w szczególności:  

1)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   prowadzenie zadań gminy związanych z   postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z   funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

3)   prowadzenie zadań związanych z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie na podstawie ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie;  

4)   prowadzenie pracy z   rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej na podstawie ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   5.   W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z   organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   6.   1.   Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Krzepic.  

2.   Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.  

3.   Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i   rozwoju na terenie gminy Krzepice.  

§   7.   1.   Ośrodkiem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.  

2.   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnianych w   Ośrodku.  

3.   Kierownika Ośrodka zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Krzepic.  

4.   Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.  

5.   Kierownik wydaje decyzje administracyjne w   zakresie zadań ustawowych Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Krzepic. Upoważnienia takie mogą być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.  

6.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w   Krzepicach coroczne sprawozdanie z   zakresu działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej.  

7.   Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i   instrukcji w   celu realizacji zadań statutowych.  

8.   W razie nieobecności Kierownika zadania związane z   bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje upoważniony pracownik.  

9.   Kierownik Ośrodka jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i   dokonywania czynności prawnych związanych z   funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji i   banków.  

§   8.   1.   Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i   indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

2.   Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i   szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i   zatwierdzony przez Burmistrza Krzepic.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   Ośrodek jest jednostką budżetową w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki.  

4.   Środki finansowe Ośrodka pochodzą z   budżetu gminy i   z budżetu państwa.  

5.   Ośrodek w   celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.  

6.   Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.  

7.   Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Ośrodka i   w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   1.   Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w   Krzepicach.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego uchwalenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »