| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.160.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2008 r. Nr 115, poz. 728 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 4   marca 2009 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 22.160.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 8 maja 2012 r.

Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Krzepicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Krzepicach zwany dalej „Ośrodkiem” działa w   szczególności na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

2.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1240 z   późn. zm.)  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

4.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 roku o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z   2006 roku Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.)  

5.   Ustawy z   dnia 07 września 2007 roku o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z   2009 roku Nr 1, poz. 7   z późn. zm.)  

6.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 roku o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z   2008 roku Nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.)  

7.   Ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z   2001 roku Nr 71, poz. 734 z   późn. zm.)  

8.   Ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 roku Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

9.   Innych aktów prawnych, niezbędnych do funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań.  

10.   Niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krzepice finansowaną na zasadach jednostki budżetowej.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Krzepice.  

3.   Ośrodek ma swoją siedzibę w   budynku Urzędu Miejskiego w   Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej 13.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   3.   1.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1)   umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

2.   Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w   szczególności poprzez:  

1)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

2)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

3)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin;  

4)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;  

5)   realizację zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

6)   podejmowanie innych działań wynikających z   potrzeb środowiska lokalnego, w   szczególności polegających na przeciwdziałaniu patologiom społecznym;  

7)   opracowywanie i   realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

8)   podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i   rodzin dotkniętych przemocą, w   celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;  

9)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

10)   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę sytuacji społecznej i   demograficznej.  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje zadania w   zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.  

2.   Ośrodek wykonuje zadania wynikające z   innych aktów prawnych, a   w szczególności:  

1)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   prowadzenie zadań gminy związanych z   postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z   funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

3)   prowadzenie zadań związanych z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie na podstawie ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie;  

4)   prowadzenie pracy z   rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej na podstawie ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   5.   W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z   organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   6.   1.   Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Krzepic.  

2.   Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.  

3.   Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i   rozwoju na terenie gminy Krzepice.  

§   7.   1.   Ośrodkiem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.  

2.   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnianych w   Ośrodku.  

3.   Kierownika Ośrodka zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Krzepic.  

4.   Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.  

5.   Kierownik wydaje decyzje administracyjne w   zakresie zadań ustawowych Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Krzepic. Upoważnienia takie mogą być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.  

6.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w   Krzepicach coroczne sprawozdanie z   zakresu działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej.  

7.   Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i   instrukcji w   celu realizacji zadań statutowych.  

8.   W razie nieobecności Kierownika zadania związane z   bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje upoważniony pracownik.  

9.   Kierownik Ośrodka jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i   dokonywania czynności prawnych związanych z   funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji i   banków.  

§   8.   1.   Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i   indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

2.   Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i   szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i   zatwierdzony przez Burmistrza Krzepic.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   Ośrodek jest jednostką budżetową w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki.  

4.   Środki finansowe Ośrodka pochodzą z   budżetu gminy i   z budżetu państwa.  

5.   Ośrodek w   celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.  

6.   Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.  

7.   Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Ośrodka i   w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   1.   Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w   Krzepicach.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego uchwalenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »