| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/465/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm/ oraz art. 4   ust.1 pkt 1   i art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust.2 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm/, art.   30   ust.6   i   ust. 6a, art.   49   ust.   2, ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz.   U.   z   2006   r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31   stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za   pracę w   dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr 22 z   2005 r. poz. 181 z   późn. zm./, w   uzgodnieniu ze   związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/764/09 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 26 marca 2009   r. w   sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz   niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dokonać następujących zmian:  

1.   W Rozdziale III w   § 6. ustęp 7   otrzymuje brzmienie   :   „Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, po przepracowaniu 6   miesięcy w   danej szkole. Dotyczy to również osób rozpoczynających pracę na stanowisku kierowniczym.”  

2.   § 7otrzymuje brzmienie „Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć:  
1) dla nauczyciela – 450 zł, 2) dla nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze /bez   dyrektora/ - 600zł, 3) dla dyrektora – 1200zł”  

3.   W Rozdziale IV § 11. ustęp 3   otrzymuje brzmienie:     Nauczycielowi sprawującemu funkcję wychowawcy oddziału przedszkolnego przysługuje dodatek w   wysokości 90 zł miesięcznie, jeśli   funkcja wychowawcy została powierzona dwóm nauczycielom”.  

4.   § 13 otrzymuje brzmienie: „1.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Prezydent Miasta, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną oraz złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały. 2.Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły lub placówki wynosi 50% dodatku przysługującego dyrektorowi.”  

5.   W § 15 uchyla się ustęp 3, a   ustęp 4   staje się ustępem 3.  

6.   W § 16 ustęp 2. otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatku za trudne warunki pracy w   szkołach i   placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice określa tabela, stanowiąca załącznik nr 2   do niniejszej uchwały z   zastrzeżeniem § 18”.  

7.   W Rozdziale VII w   § 26 ustęp 2   otrzymuje brzmienie „Nagroda Prezydenta Miasta Mysłowice jest przyznawana w   formie nagrody finansowej w   wysokości od 120% do 150% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z   przygotowaniem pedagogicznym.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/465/12

Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

 

 

Stanowiska kierownicze lub powierzone zadania

Kwota dodatku funkcyjnego

 

1.

 

Dyrektor przedszkola                                                           od  2-3 oddziałów                                                                      
      4-5 oddziałów                                                                   
      6 i więcej oddziałów

    

 

 

 

600

700

800

 

 

2.

Dyrektor szkoły                                           

od  1-9 oddziałów                                                                
  10-11 oddziałów                                                                
  12-13 oddziałów                                                                
  14-15 oddziałów                                                                
  16-17 oddziałów                                                               
  18-19 oddział ów

  20 i więcej

 

 

 

700

800

900

1000

1100

1200

1300

 

3.

 

Dyrektor placówki

Młodzieżowy Dom Kultury

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Centrum Kształcenia Praktycznego

 

 

 

600

800

1200

 

4.

 

Kierownik szkoleń praktycznych/ Inne stanowiska kierownicze

 

 

400

 

 

 

5.

 

Inne składniki dodatku funkcyjnego  :

1.Prowadzenie oddziałów integracyjnych, jeżeli
   w  placówce nie ma zastępcy ds. integracji

2.Zarządzanie zespołem szkół

3.Występowanie w szkole dwuzmianowości

4.Organizacja egzaminów zewnętrznych:

a)sprawdzianu po szkole podstawowej

b)egzaminu gimnazjalnego

c)egzaminów maturalnych

d)egzaminów zawodowych

 

 

 

100

 

100

100

 

100

130

150

100

6.

Opiekun stażu

80

7.

Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego

150

8.

Doradca metodyczny /nauczyciel konsultant/

500

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/465/12

Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

 

L.p.

Trudne warunki pracy

Wskaźnik procentowy

 

 

1.

 

 

Praktyczna nauka zawodu w szkołach  górniczych – zajęcia praktyczne prowadzone pod ziemią.

 

 

 

20     

 

 

2.

 

     Zajęcia dydaktyczne w szkołach (klasach)

     przysposabiających do pracy zawodowej

 

 

10   

 

 

3.

 

 

Zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z   realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych z   młodzieżą i i   dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi w   stopniu głębokim i   zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz ich rodzicami lub   opiekunami w poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

 

 

 

 

10     

 

 

4.

 

 

    Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z   dziećmi i młodzieżą

    upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

 

 

25 

 

5.

 

 

    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w   specjalnych

    przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych

    oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka

    zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

 

 

 

25 

 

 

 

 

6.

   

    Praktyczna nauka zawodu – zajęcia w szkole specjalnej.

 

 

25

 

7.

 

    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach łączonych

    w szkołach podstawowych.

 

 

10  

 

8.

 

Zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio
    z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo

   -wychowawczych.

 

 

10   

 

9.

 

   Zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których zajęcia

   są   prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego

   języka obcego w oddziałach dwujęzycznych

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »