| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/466/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 91 i   art. 92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust.   7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.   zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   1.   Ustala się dla nauczycieli szkół i   placówek Miasta Mysłowice zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego.  

2.   Przepisy poniższe stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający z   planów nauczania jest różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego i   spowodowany jest:  

1)   odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,  

2)   wcześniejszym zakończeniem zajęć w   ostatnich klasach szkół średnich.  

3.   Nauczyciele zatrudnieni w   pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z   planów nauczania w   danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i   opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w   innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w   ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.  

4.   Ustalony dla nauczyciela   wymiar godzin zajęć, różny w   poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w   okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z   tego tytułu 1½   etatu.  

5.   Plan zajęć powinien być określony dla każdego nauczyciela w   planie organizacyjnym na dany rok szkolny i   podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

6.   Dla nauczycieli, którym w   planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określonych według zasad ustalonych w   ust. 3.  

7.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w   poszczególnych okresach roku szkolnego, w   umowie o   pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.  

8.   Przydzielone w   planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z   powodu choroby lub z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w   ust. 2, traktuje się dla   rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

9.   W przypadku rozwiązania z   nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczeniez przydzielonych w   planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z   datą ustania stosunku pracy, z   tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawodo wynagrodzenia zasadniczego za   obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, a   także za przepracowane w   tym czasie godziny ponadwymiarowe.  

§   2.   1.   Ustala się dla nauczycieli szkół i   placówek Miasta Mysłowice zasady udzielania i   rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach, zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

2.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi:  

 

Lp.  

Stanowisko  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  

2  

3  

1.  

Dyrektor przedszkola   czynnego pięć godzin   dziennie, liczącego:  

 

 

2-3 oddziałów,  

18  

4 i   więcej oddziałów.  

15  

2.  

Dyrektor przedszkola   czynnego ponad pięć godzin   dziennie, liczącego:  

 

 

- 2   oddziały,  

8  

- 3   oddziały   ,  

6  

- 4   -5 oddziałów,  

5  

- 6   i więcej oddziałów,  

4  

 

Wicedyrektor przedszkola  

10  

3.  

Dyrektorzy szkoły (zespołu, ośrodka) każdego typu, liczącej:  

 

 

do 6   oddziałów,  

8  

7-8 oddziałów,  

7  

9-16 oddziałów.  

4  

17 i   więcej,  

3  

Wicedyrektor szkoły (zespołu):  

 

12-16 oddziałów,  

9  

17 i   więcej oddziałów.  

7  

4.  

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  
od 12 oddziałów.  

3  

9  

5.  

Kierownik: warsztatu szkolnego, laboratorium, pracowni, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół oraz kierownik warsztatów przy Centrum Kształcenia Praktycznego:  

 

 

do 200 uczniów,  

10  

powyżej 200 uczniów.  

9  

6.  

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
do :  
-12 etatów,  10  

-13 do 19 etatów,  

9  

- 20 i   więcej .  

8  

 

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

14  

7.  

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

6  

 

Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

10  

8.  

Nauczyciel doradca - ustalany indywidualnie według szczegółowego zakresu działania  

Nie mniej niż 1/2 obowiązkowego wymiaru godzin  

3.   Organ prowadzący szkołę, w   ramach posiadanych środków finansowych, może w   uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu)od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  

4.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe tylko w   przypadku naturalnego przekroczenia pensum. Realizacja godzin ponadwymiarowych w   ramach tzw. „doraźnych zastępstw” przez kadrę kierowniczą może mieć miejsce tylko w   szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

5.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   ust. 2   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   3.   1.   Ustala się dla nauczycieli szkół i   placówek Miasta Mysłowice tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół (nie wymienionych w   ust. 3   art. 42 Karty Nauczyciela), realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych.  

2.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust.3 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.   U.   z   2003   r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć,  

ustala się według następujących norm:  

 

Lp.  

Stanowisko  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  

1.  

2.  

3.  

1.  

Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną (poza ramowym planem nauczania)  
 


24  

2.  

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, zatrudnieni w   szkołach i   placówkach  

26  
 

3.  

Doradcy zawodowi zatrudnieni w   szkołach i   placówkach  
 

26  

4.  

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i   dzieci innych grup wiekowych, jeżeli liczba dzieci sześcioletnich wynosi co najmniej połowę stanu liczebnego grupy  
 22  

5.  

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i   dzieci innych grup wiekowych, jeżeli liczba dzieci młodszych niż 6   lat wynosi więcej niż połowa stanu liczebnego grupy  
 22  

6.  

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w   przedszkolach integracyjnych lub z   oddziałami integracyjnymi ( z   wyjątkiem nauczycieli pracujących z   grupami dzieci sześcioletnich)  
 


22  

3.   Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z   przedmiotów o   różnym wymiarze godzin, ustala się tygodniowo w   wysokości proporcjonalnej do obowiązujących wymiarów dla poszczególnych przedmiotów lub rodzaju zajęć.  

4.   Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w   innej szkole lub placówce, w   celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w   ust. 3.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XVII/196/99 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 30 grudnia 1999r.w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania zniżek oraz Uchwała Nr XXVI/589/08 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 3   lipca 2008 r. w   sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w   ramach łączenia pensum.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   upływem 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łuakszek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »