| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 49 ust. 2   ustawy z   dnia 26   stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz.674 z   późn. zm.)  

Rada Miasta uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach, dla   których organem prowadzącym jest Gmina Myszków stanowiące Załącznik do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Tracą moc:  

1.   Uchwała Nr XIX/165/08 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 28 kwietnia 2008 roku w   sprawie ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.  

2.   Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia 23 sierpnia 2011 roku w   sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia   28   kwietnia   2008r. w   sprawie ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach, dla   których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym   Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/154/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 8   maja 2012 r.  
 

Kryteria i   tryb przyznawania nagród  
dla nauczycieli  zatrudnionych w   szkołach i   placówkach,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków  

§   1.   1.   Nagrody przyznawane są z   funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela będącego w   dyspozycji organu prowadzącego i   dyrektora placówki.  

2.   Fundusz nagród stanowi 1% planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń placówek prowadzonych przez Gminę Myszków, z   tej kwoty do dyspozycji Burmistrza pozostaje 20% i   80% do dyspozycji dyrektora placówki.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o   szkole należy przez to rozumieć także przedszkole.  

§   3.   1.   Nagroda Dyrektora Szkoły  przyznawana jest z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora mogą wystąpić:  

1)   dyrektor lub wicedyrektor szkoły, w   której nauczyciel jest zatrudniony,  

2)   przewodniczący Zespołów Samokształceniowych,  

3)   Rada Rodziców  

4)   związki zawodowe.  

§   4.   1.   Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który:  

1)   przepracował w   danej szkole co najmniej 1   rok,  

2)   posiada, ustaloną w   ostatnich pięciu latach, wyróżniającą ocenę pracy lub   aktualną, pozytywną ocenę dorobku zawodowego.  

3)   osiąga liczące się w   skali szkoły wyniki w   pracy dydaktycznej, wychowawczej lub   opiekuńczej, w   szczególności w   zakresie:  

a)   osiągania dobrych wyników nauczania potwierdzonych wynikami sprawdzianu szóstoklasisty lub egzaminów gimnazjalnych,  

b)   wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania,  

c)   osiągania znaczących efektów w   pracy z   uczniem zdolnym (laureaci i   finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych i   zawodów sportowych) oraz z   uczniami mającymi trudności w   nauce lub z   uczniami o   specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d)   wyróżniającej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, które stwarzają możliwość poszerzania zainteresowań i   rozwoju uzdolnień uczniów bądź też przeciwdziałają wszelkim formom patologii i   wykluczeniu społecznemu dzieci i   młodzieży,  

e)   przygotowania i   podejmowania wyróżniających się działań na rzecz rozwoju szkoły,  

f)   organizowania efektywnej współpracy z   innymi placówkami, instytucjami pozaszkolnymi i   środowiskiem lokalnym poprzez aktywizację rodziców do współpracy ze szkołą, organizowanie zajęć otwartych,  

g)   inicjowania i   realizacji działań podnoszących jakość pracy własnej i   wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w   tym stosowanie technologii komputerowych.  

2.   Warunkiem przyznania Nagrody Dyrektora Szkoły jest spełnienie wymagań określonych w   pkt 1   ppkt 1-2 oraz co   najmniej trzech kryteriów wymienionych w   pkt 1   ppkt 3.  

§   5.   1.   Wnioski, o   których mowa w   § 3   należy składać do 30 września w   sekretariacie szkoły wg   wzoru określonego w   załączniku Nr 1   do   Kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli… .  

2.   Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z   opinią rady pedagogicznej.  

3.   O przyznaniu Nagrody Dyrektora nagrodzonego nauczyciela  powiadamia się na piśmie. Odpis zawiadomienia dołączony jest do akt osobowych pracownika.  

§   6.   1.   Nagroda Burmistrza przyznawana jest z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Burmistrza dla nauczyciela i   wicedyrektora może wystąpić:  

1)   dyrektor szkoły, w   której nauczyciel jest zatrudniony,  

2)   dyrektor szkoły, w   której nauczyciel uzupełnia etat,  

3)   Rada Pedagogiczna,  

4)   Rada Rodziców.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Burmistrza dla dyrektora i   doradcy metodycznego występuje:  

1)   Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i   Przedszkoli  

2)   Rada Rodziców.  

§   7.   1.   Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi, który:  

1)   przepracował w   danej szkole co najmniej 1   rok,  

2)   posiada, ustaloną w   ostatnich pięciu latach, wyróżniającą ocenę pracy lub   aktualną, pozytywną ocenę dorobku zawodowego.  

3)   osiąga liczące się w   skali co najmniej miasta wyniki w   pracy dydaktycznej, wychowawczej lub   opiekuńczej, w   szczególności w   zakresie:  

a)   osiągania dobrych wyników nauczania potwierdzonych wynikami sprawdzianu szóstoklasisty lub egzaminów gimnazjalnych,  

b)   wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania,  

c)   osiągania znaczących efektów w   pracy z   uczniem zdolnym (laureaci i   finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych i   zawodów sportowych) oraz z   uczniami mającymi trudności w   nauce lub z   uczniami o   specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d)   wyróżniającej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, które stwarzają możliwość poszerzania zainteresowań i   rozwoju uzdolnień uczniów bądź też przeciwdziałają wszelkim formom patologii i   wykluczeniu społecznemu dzieci i   młodzieży,  

e)   przygotowania i   podejmowania wyróżniających się działań na rzecz rozwoju oświaty w   mieście,  

f)   organizowania efektywnej współpracy z   innymi placówkami, instytucjami pozaszkolnymi i   środowiskiem lokalnym poprzez aktywizację rodziców do współpracy ze szkołą, organizowanie zajęć otwartych,  

g)   inicjowania i   realizacji działań podnoszących jakość pracy własnej i   wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w   tym stosowanie technologii komputerowych.  

2.   Warunkiem przyznania Nagrody Burmistrza jest spełnienie wymagań określonych w   pkt 1   ppkt 1-2 oraz co najmniej czterech kryteriów wymienionych w   pkt 1   ppkt 3.  

§   8.   1.   Nagrodę Burmistrza Miasta może otrzymać dyrektor szkoły, który:  

1)   pełni funkcję dyrektora w   danej szkole co najmniej 2   lata,  

2)   posiada, ustaloną w   ostatnich pięciu latach, wyróżniającą ocenę pracy,  

3)   ma znaczące osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej, o   których mowa w   § 7   pkt 1   ppkt 3   i osiąga sukcesy w   zakresie zarządzania szkołą w   tym między innymi:  

a)   zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych placówki,  

b)   osiągania przez placówkę dobrych  wyników dydaktyczno – wychowawczych, udział uczniów w   olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,  

c)   inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących  podnoszeniu jakości pracy placówki,  

d)   pomocy nauczycielom w   organizowaniu warsztatu pracy i   doskonalenia zawodowego,  

e)   efektywnego gospodarowania środkami finansowymi,  

f)   rozwoju bazy placówki – remonty, inwestycje.  

2.   Warunkiem przyznania Nagrody Burmistrza dla dyrektora jest spełnienie wymagań określonych w   pkt 1   ppkt 1-2 oraz co najmniej dwóch kryteriów wymienionych w   § 7   pkt   1   ppkt   3 i   co najmniej dwóch kryteriów wymienionych w   § 8   pkt 1   ppkt 3.  

§   9.   1.   Wnioski o   przyznanie Nagrody Burmistrza składane przez dyrektora szkoły podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.  

2.   Wnioski, o   których mowa w   § 6   należy składać do 30 września, w   Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i   Przedszkoli wg   wzoru określonego w   załączniku Nr 2   lub Nr 3   do   Kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli… .  

3.   Wnioski o   przyznanie Nagrody Burmistrza opiniuje Komisja d/s Nagród w   składzie:  

1)   Zastępca Burmistrza Miasta- przewodniczący  

2)   Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i   Rekreacji,  

3)   Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i   Przedszkoli  

4)   Zastępca Kierownika ds. Merytorycznych Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i   Przedszkoli  

5)   po jednym przedstawicielu miejskich struktur związków zawodowych działających w   oświacie.  

4.   Komisja podejmuje pracę w   obecności co najmniej  ¾ składu osobowego.  

5.   Komisja przed przystąpieniem do opiniowania wniosków ustala zasady swojej działalności.  

6.   Decyzję o   przyznaniu Nagrody Burmistrza podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z   opinią Komisji Nagród.  

7.   Burmistrz Miasta może z   własnej inicjatywy przyznać dwie Nagrody Burmistrza w   ciągu jednego roku szkolnego. W   takim przypadku wnioski nie podlegają zaopiniowaniu przez   Komisję Nagród.  

8.   O przyznaniu Nagrody Burmistrza, nagrodzonego nauczyciela  powiadamia się na piśmie. Odpis   zawiadomienia dołączony jest do akt osobowych pracownika.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 


Załącznik Nr 1 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli…

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE  NAGRODY  DYREKTORA

 

.................................................................................................................................................................................................................. /nazwa placówki/

 

 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

oraz OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

Pani/ Pana .....................................................................................................................................

 

urodzonej/emu.......................................................................................................................................................

                                                                                                                  (data)

 

 

zatrudnionej/mu  ...................................................................................................................................................

(nazwa szkoły/placówki)

……………………..…………………            ………………………………..         …………………………………

    (stanowisko-specjalność)                             (stopień awansu zawodowego)                             (staż pracy pedagogicznej)

 

....................................................................................................................................................

( dotychczas otrzymane  nagrody ministra, kuratora, dyrektora – rok otrzymania)

 

Ostatnia ocena pracy nauczyciela: data: ......................         ocena: .....................................

 

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego

(dotyczy okresu od ostatnio przyznanej nagrody dyrektora jeśli taka była przyznana):

 

 

Opis trzech wybranych kryteriów wskazanych w § 4 pkt 1 ppkt 3:

§ 4 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………

 

§ 4 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………

§ 4 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………

 

 

Podmiot sporządzający wniosek:

 

 

 

      ..................................           ...........................                 .............................

             /miejscowość i data/                                 /pieczęć/                                                      /podpis/

 


Załącznik Nr 2 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli…

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE  NAUCZYCIELOWI

NAGRODY  BURMISTRZA MIASTA

 

…………………………………………………………………………………………………...…….

/nazwa placówki/

 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

oraz OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
 

Pani/Pana ………………………………………………………………………………..................

 

urodzonej/emu ..........................................................................................................................................................

                                                                                                           (data)

nauczycielowi zatrudnionemu w ………………....................................................................................................

(nazwa szkoły/placówki)

 

……………………..……            ……………………………        ……………………………………….

  (stanowisko-specjalność)                             (stopień awansu zawodowego)                      (staż pracy pedagogicznej)

 

.........................................................................................................................................

( dotychczas otrzymane  nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora – rok otrzymania)

 

Ostatnia ocena pracy nauczyciela: data: ........................     ocena: .......................................

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego

(dotyczy okresu od ostatnio przyznanej nagrody burmistrza, jeśli taka była przyznana):

 

Opis  czterech wybranych kryteriów wskazanych w § 7 pkt 1 ppkt 3:

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………

 

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………

 

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………

 

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………  

Opinia Rady Pedagogicznej (jeśli jest wymagana):

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………

 

Podmiot sporządzający wniosek:

 

 

 

      ..................................           ...........................                 .............................

             /miejscowość i data/                                 /pieczęć/                                                      /podpis/

 

 


Załącznik Nr 3 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla   nauczycieli…

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE  DYREKTOROWI

NAGRODY  BURMISTRZA MIASTA

 

…………………………………………………………………………………………………...…….......................

/nazwa placówki/

 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

oraz OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
 

Pani/ Pana ………………………………………………………………………..................................

 

urodzonej/emu ................................................................................................................................................................

                                                                                                           (data)

dyrektorowi ………………… ………………............................................................................................................

(nazwa szkoły/placówki)

 

......................         ……………       ……………………….           ………………….………………………...…………                    (specjalność)              (stopień aw. zawod.)            (staż pracy pedagogicznej    w tym      na stanowisku dyrektora)

 

.............................................................................................................................................................

( dotychczas otrzymane  nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora – rok otrzymania)

 

Ostatnia ocena pracy: data: ........................             ocena: .................................

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego

(dotyczy okresu od ostatnio przyznanej nagrody burmistrza jeśli taka była przyznana):

 

Opis dwóch wybranych kryteriów wskazanych w § 7 pkt 1 ppkt 3:

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………

§ 7 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………

Opis dwóch wybranych kryteriów wskazanych w § 8 pkt 1 ppkt 3:

§ 8 pkt 1 ppkt 3 litera …..

 

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………

§ 8 pkt 1 ppkt 3 litera …..

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………

 

Podmiot sporządzający wniosek:

 

 

 

      ..................................           ...........................                 .............................

             /miejscowość i data/                                 /pieczęć/                                                      /podpis/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »