| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 42 ust 6,7 pkt. 2   i 3   w związku z   art. 91d ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   dnia 2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Opatowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom zatrudnionym w   pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, zwany dalej „pensum”, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych ustalając następujący wymiar:  

-   dyrektor szkoły do 8   oddziałów - 10 godzin zniżki,  

-   dyrektor szkoły do 12 oddziałów - 13 godzin zniżki  

-   wicedyrektor szkoły - 12 oddziałów i   więcej - 9   godzin zniżki  

2.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   postanowieniami §1 ust 1   uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w   którym zlecono im zastępstwa. W   uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może obniżyć pensum dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze.  

§   2.   1.   W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w   ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

2.   Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie §1 ust 1   są godzinami ponadwymiarowymi.  

§   3.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla: pedagoga – 24 godz., psychologa – 24 godz., logopedy – 24 godz.,doradcy zawodowego – 24 - godz.  

§   4.   1.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolu, którzy z   przyczyn organizacyjnych szkół i   przedszkola oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w   pełnym wymiarze zajęć zgodnie z   posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych łączą w   wymiarze różnego pensum w   ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych wg. podanego wzoru: Nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w   tym 9   godz. wg pensum 18 godz. i   13 godz. wg pensum 26godz. tj. 9/18 + 13/26 = 1   etat – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 22 godz. tzn., że nauczyciel nie ma godz. ponadwymiarowych. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w   tym 10 godz. wg pensum 18 godz. i   5 godz. wg pensum 26 godz. i   12 godz. wg pensum 30 godz. tj. 10/18 + 5/26 +12/30 = 1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godz., to z   zastosowaniem proporcji etat tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając do pełnych godzin – 23) co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 23 godz. i   4 godz. ponadwymiarowe. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w   tym 15 godz. wg pensum 18 godz. i   10 godz. wg pensum 26 godz. tj. 15/18 + 10/26 = 1,22 etatu - jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godz. to proporcjonalnie 1   etat stanowi 20,49 (zaokrąglając do pełnych godzin – 20) co oznacza, że – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 20 godz. i   5 godz. ponadwymiarowych.  

2.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w   ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a   0,50 i   więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania i   ustalonego pensum.  

3.   Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i   na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o   którym mowa powyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.  

§   5.   Do łączenia w   ramach etatu zajęć o   różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w   przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i   wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji.  

§   6.   Regulacje niniejszej uchwały zostały zaopiniowane przez związki zawodowe.  

§   7.   Uchwałe stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »