| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 42 ust 6,7 pkt. 2   i 3   w związku z   art. 91d ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   dnia 2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Opatowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom zatrudnionym w   pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, zwany dalej „pensum”, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych ustalając następujący wymiar:  

-   dyrektor szkoły do 8   oddziałów - 10 godzin zniżki,  

-   dyrektor szkoły do 12 oddziałów - 13 godzin zniżki  

-   wicedyrektor szkoły - 12 oddziałów i   więcej - 9   godzin zniżki  

2.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   postanowieniami §1 ust 1   uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w   którym zlecono im zastępstwa. W   uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może obniżyć pensum dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze.  

§   2.   1.   W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w   ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

2.   Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie §1 ust 1   są godzinami ponadwymiarowymi.  

§   3.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla: pedagoga – 24 godz., psychologa – 24 godz., logopedy – 24 godz.,doradcy zawodowego – 24 - godz.  

§   4.   1.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolu, którzy z   przyczyn organizacyjnych szkół i   przedszkola oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w   pełnym wymiarze zajęć zgodnie z   posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych łączą w   wymiarze różnego pensum w   ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych wg. podanego wzoru: Nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w   tym 9   godz. wg pensum 18 godz. i   13 godz. wg pensum 26godz. tj. 9/18 + 13/26 = 1   etat – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 22 godz. tzn., że nauczyciel nie ma godz. ponadwymiarowych. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w   tym 10 godz. wg pensum 18 godz. i   5 godz. wg pensum 26 godz. i   12 godz. wg pensum 30 godz. tj. 10/18 + 5/26 +12/30 = 1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godz., to z   zastosowaniem proporcji etat tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając do pełnych godzin – 23) co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 23 godz. i   4 godz. ponadwymiarowe. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w   tym 15 godz. wg pensum 18 godz. i   10 godz. wg pensum 26 godz. tj. 15/18 + 10/26 = 1,22 etatu - jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godz. to proporcjonalnie 1   etat stanowi 20,49 (zaokrąglając do pełnych godzin – 20) co oznacza, że – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 20 godz. i   5 godz. ponadwymiarowych.  

2.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w   ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a   0,50 i   więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania i   ustalonego pensum.  

3.   Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i   na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o   którym mowa powyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.  

§   5.   Do łączenia w   ramach etatu zajęć o   różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w   przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i   wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji.  

§   6.   Regulacje niniejszej uchwały zostały zaopiniowane przez związki zawodowe.  

§   7.   Uchwałe stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »