| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej

Na podstawie  art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej,  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Nadaje się Statut Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w   Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.    

§   2.  

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w   Bielsku-Białej:  

1.   Nr II/37/267/2005 z   dnia 30   czerwca 2005 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

2.   Nr III/2/13/06 z   dnia 19 grudnia 2006 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

3.   Nr III/29/203/08 z   dnia 30 grudnia 2008 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

4.   Nr IV/7/48/11 z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.    

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/167/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.   Bielskie Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „BPR” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym i   nadzorującym dla BPR jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy - Radę Powiatu i   Zarząd Powiatu.  

§   2.  

1.   BPR wpisane jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000012221-W-24  

2.   BPR posiada osobowość prawną i   jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji i   publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Bielsku-Białej, pod numerem: 0000034247.  

§   3.  

BPR działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2.   ustawy z   dnia 8   września 2006 r. o   Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z   późn. zm.);  

3.   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;  

4.   uchwał organów Powiatu Bielskiego.  

§   4.  

1.   Siedzibą BPR jest miasto Bielsko-Biała, adres siedziby 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14.  

2.   BPR posiada następujące jednostki organizacyjne:  

a)   Filia w   Szczyrku,  

b)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Czechowicach-Dziedzicach.  

3.   Obszarem działania BPR jest województwo śląskie.  

4.   BPR może prowadzić działalność poza obszarem określonym w   ust. 3   na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania BPR  

§   5.  

1.   Podstawowym celem BPR jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia.  

2.   Do zadań BPR należy w   szczególności:  

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie ratownictwa medycznego;  

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie nocnej i   świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej;  

3)   transport sanitarny;  

4)   wykonywanie innych zadań takich jak: udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż określone w   pkt. 1, 2, 3, zabezpieczenia medyczne imprez masowych i   sportowych, transport materiałów medycznych, szkolenia z   zakresu pomocy przedmedycznej i   medycznej, na podstawie zawartych umów;  

5)   przygotowywanie osób do wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenie kursów i   szkoleń z   zakresu ratownictwa medycznego, na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

6)   udział w   realizacji programów zdrowotnych i   promocja zdrowia;  

7)   realizacja innych zadań wynikających z   odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych BPR przez organy do tego uprawnione;  

8)   prowadzenie działalności gospodarczej.  

3.   BPR może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności BPR.  

4.   BPR może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust. 3.  

5.   Wykonując swoje zadania BPR współpracuje z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami Policji i   Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna BPR  

§   6.  

1.   Organizację i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor BPR.  

2.   Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:  

1)   Z-ca Dyrektora;  

2)   Główna Księgowa   ;  

3)   Personel lekarski   ;  

4)   Kierownik Zespołów Wyjazdowych, Ambulatoriów i   Dyspozytorów   ;  

5)   Kierownik Filii Szczyrk;  

6)   Koordynator Stacji Pogotowia Ratunkowego w   Czechowicach-Dziedzicach;  

7)   Stanowisko ds. Pracowniczych;  

8)   Stanowisko ds. BHP;  

9)   Sekcja Organizacyjna;  

10)   Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością i   szkoleń medycznych;  

11)   Radca prawny.  

3.   Szczegółową strukturę organizacyjną BPR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora BPR i   przedstawiony podmiotowi tworzącemu.  

4.   Schemat organizacyjny BPR zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

Rozdział 4.
Organy i   zarządzanie BPR  

§   7.  

Organami BPR są:  

1.   Dyrektor.  

2.   Rada Społeczna.  

§   8.  

1.   Zarząd Powiatu w   Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z   Dyrektorem BPR na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2.   Dyrektor kieruje BPR oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor samodzielnie zarządza BPR oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników BPR i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

5.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu BPR przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   9.  

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora BPR.  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.  

4.   W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor BPR oraz przedstawiciele organizacji związkowych i   zaproszeni goście.  

5.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   10.  

1.   Rada Społeczna BPR składa się z   5 osób, w   tym:  

a)   przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,  

b)   członkowie:  

-   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

2.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik BPR.  

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

-   śmierci członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 4,  

-   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

4.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o   odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

-   członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

-   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   uchwałach Rady Społecznej.  

§   11.  

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   12.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją BPR, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania nagród Dyrektorowi BPR,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem BPR,  

e)   regulaminu organizacyjnego;  

2.   przedstawianie Dyrektorowi BPR wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku;  

3.   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4.   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5.   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   niniejszym Statucie oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora BPR, a   związanych z   funkcjonowaniem BPR.  

§   13.  

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi BPR przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i   gospodarczej  

§   14.  

1.   BPR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w   :  

-   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.),  

-   ustawie z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

-   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)   oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

2.   BPR prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej BPR jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora BPR i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

4.   Dyrektor BPR przedstawia Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej w   terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.  

5.   Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BPR dokonuje Zarząd Powiatu w   Bielsku – Białej.  

6.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.  

7.   Zasady i   tryb systemu kontroli zarządczej BPR określają odrębne przepisy.  

§   15.  

1.   BPR samodzielnie gospodaruje przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.  

2.   Zbycie aktywów trwałych BPR, oddanie ich w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   16.  

Wartość majątku BPR określają:  

1.   Fundusz założycielski.  

2.   Fundusz zakładu.  

§   17.  

1.   BPR może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w   art. 55 ustawy oraz z   wszelkich możliwych źródeł w   formach i   sposobach nie stojących w   sprzeczności z   przepisami prawa.  

2.   BPR może również uzyskiwać środki finansowe z   wydzielonej działalności gospodarczej w   zakresie: usług medycznych, transportowych, szkoleń, mechaniki samochodowej, łączności, wynajmu i   dzierżawy pomieszczeń.  

3.   Prowadzenie działalności gospodarczej, o   której mowa w   ust. 2   nie może ograniczać realizacji zadań statutowych BPR, a   wpływy finansowe z   działalności gospodarczej oraz z   tytułu dzierżawy i   najmu, w   całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej BPR.  

§   18.  

BPR może otrzymać środki publiczne z   przeznaczeniem na cele wymienione w   art. 114 ustawy.  

§   19.  

1.   BPR samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

2.   BPR pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   20.  

1.   Statut nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie następują w   tym samym trybie co jego nadanie.  

§   21.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.).  
 

infoRgrafika

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/167/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYKAZ  MEDYCZNYCH  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH BIELSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »