| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej

Na podstawie  art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej,  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Nadaje się Statut Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w   Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.    

§   2.  

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w   Bielsku-Białej:  

1.   Nr II/37/267/2005 z   dnia 30   czerwca 2005 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

2.   Nr III/2/13/06 z   dnia 19 grudnia 2006 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

3.   Nr III/29/203/08 z   dnia 30 grudnia 2008 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej;  

4.   Nr IV/7/48/11 z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.    

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/167/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.   Bielskie Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „BPR” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym i   nadzorującym dla BPR jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy - Radę Powiatu i   Zarząd Powiatu.  

§   2.  

1.   BPR wpisane jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000012221-W-24  

2.   BPR posiada osobowość prawną i   jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji i   publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Bielsku-Białej, pod numerem: 0000034247.  

§   3.  

BPR działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2.   ustawy z   dnia 8   września 2006 r. o   Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z   późn. zm.);  

3.   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;  

4.   uchwał organów Powiatu Bielskiego.  

§   4.  

1.   Siedzibą BPR jest miasto Bielsko-Biała, adres siedziby 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14.  

2.   BPR posiada następujące jednostki organizacyjne:  

a)   Filia w   Szczyrku,  

b)   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Czechowicach-Dziedzicach.  

3.   Obszarem działania BPR jest województwo śląskie.  

4.   BPR może prowadzić działalność poza obszarem określonym w   ust. 3   na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania BPR  

§   5.  

1.   Podstawowym celem BPR jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia.  

2.   Do zadań BPR należy w   szczególności:  

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie ratownictwa medycznego;  

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie nocnej i   świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej;  

3)   transport sanitarny;  

4)   wykonywanie innych zadań takich jak: udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż określone w   pkt. 1, 2, 3, zabezpieczenia medyczne imprez masowych i   sportowych, transport materiałów medycznych, szkolenia z   zakresu pomocy przedmedycznej i   medycznej, na podstawie zawartych umów;  

5)   przygotowywanie osób do wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenie kursów i   szkoleń z   zakresu ratownictwa medycznego, na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

6)   udział w   realizacji programów zdrowotnych i   promocja zdrowia;  

7)   realizacja innych zadań wynikających z   odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych BPR przez organy do tego uprawnione;  

8)   prowadzenie działalności gospodarczej.  

3.   BPR może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności BPR.  

4.   BPR może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust. 3.  

5.   Wykonując swoje zadania BPR współpracuje z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami Policji i   Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna BPR  

§   6.  

1.   Organizację i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor BPR.  

2.   Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:  

1)   Z-ca Dyrektora;  

2)   Główna Księgowa   ;  

3)   Personel lekarski   ;  

4)   Kierownik Zespołów Wyjazdowych, Ambulatoriów i   Dyspozytorów   ;  

5)   Kierownik Filii Szczyrk;  

6)   Koordynator Stacji Pogotowia Ratunkowego w   Czechowicach-Dziedzicach;  

7)   Stanowisko ds. Pracowniczych;  

8)   Stanowisko ds. BHP;  

9)   Sekcja Organizacyjna;  

10)   Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością i   szkoleń medycznych;  

11)   Radca prawny.  

3.   Szczegółową strukturę organizacyjną BPR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora BPR i   przedstawiony podmiotowi tworzącemu.  

4.   Schemat organizacyjny BPR zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

Rozdział 4.
Organy i   zarządzanie BPR  

§   7.  

Organami BPR są:  

1.   Dyrektor.  

2.   Rada Społeczna.  

§   8.  

1.   Zarząd Powiatu w   Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z   Dyrektorem BPR na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2.   Dyrektor kieruje BPR oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor samodzielnie zarządza BPR oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników BPR i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

5.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu BPR przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   9.  

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora BPR.  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.  

4.   W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor BPR oraz przedstawiciele organizacji związkowych i   zaproszeni goście.  

5.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   10.  

1.   Rada Społeczna BPR składa się z   5 osób, w   tym:  

a)   przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,  

b)   członkowie:  

-   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

2.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik BPR.  

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

-   śmierci członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 4,  

-   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

4.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o   odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

-   członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

-   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   uchwałach Rady Społecznej.  

§   11.  

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   12.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją BPR, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania nagród Dyrektorowi BPR,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem BPR,  

e)   regulaminu organizacyjnego;  

2.   przedstawianie Dyrektorowi BPR wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku;  

3.   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4.   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5.   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   niniejszym Statucie oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora BPR, a   związanych z   funkcjonowaniem BPR.  

§   13.  

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi BPR przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i   gospodarczej  

§   14.  

1.   BPR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w   :  

-   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.),  

-   ustawie z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

-   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)   oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

2.   BPR prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej BPR jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora BPR i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

4.   Dyrektor BPR przedstawia Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej w   terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.  

5.   Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BPR dokonuje Zarząd Powiatu w   Bielsku – Białej.  

6.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.  

7.   Zasady i   tryb systemu kontroli zarządczej BPR określają odrębne przepisy.  

§   15.  

1.   BPR samodzielnie gospodaruje przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.  

2.   Zbycie aktywów trwałych BPR, oddanie ich w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   16.  

Wartość majątku BPR określają:  

1.   Fundusz założycielski.  

2.   Fundusz zakładu.  

§   17.  

1.   BPR może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w   art. 55 ustawy oraz z   wszelkich możliwych źródeł w   formach i   sposobach nie stojących w   sprzeczności z   przepisami prawa.  

2.   BPR może również uzyskiwać środki finansowe z   wydzielonej działalności gospodarczej w   zakresie: usług medycznych, transportowych, szkoleń, mechaniki samochodowej, łączności, wynajmu i   dzierżawy pomieszczeń.  

3.   Prowadzenie działalności gospodarczej, o   której mowa w   ust. 2   nie może ograniczać realizacji zadań statutowych BPR, a   wpływy finansowe z   działalności gospodarczej oraz z   tytułu dzierżawy i   najmu, w   całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej BPR.  

§   18.  

BPR może otrzymać środki publiczne z   przeznaczeniem na cele wymienione w   art. 114 ustawy.  

§   19.  

1.   BPR samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

2.   BPR pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   20.  

1.   Statut nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie następują w   tym samym trybie co jego nadanie.  

§   21.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.).  
 

infoRgrafika

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/167/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYKAZ  MEDYCZNYCH  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH BIELSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »