| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/168/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej,  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Nadaje się Statut Szpitalowi Pediatrycznemu w   Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.    

§   2.  

Traci moc Uchwała Rady Powiatu w   Bielsku-Białej Nr III/43/305/09 z   dnia 26   listopada 2009 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Pediatrycznego w   Bielsku-Białej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.    

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IV/22/168/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Szpitala Pediatrycznego w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.   Szpital Pediatryczny, zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym i   nadzorującym dla Szpitala jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy- Radę Powiatu i   Zarząd Powiatu.  

§   2.  

1.   Szpital wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000014000-W-24.  

2.   Szpital posiada osobowość prawną i   jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Bielsku-Białej, pod numerem: 0000102366.  

§   3.  

Szpital działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.65 z   późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2.   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;  

3.   uchwał organów Powiatu Bielskiego.  

§   4.  

1.   Siedzibą Szpitala jest miasto Bielsko-Biała: adres siedziby 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83.  

2.   Obszarem działania Szpitala jest teren powiatu bielskiego, miasta Bielska - Białej i   województwa śląskiego.  

3.   Szpital może prowadzić działalność poza obszarem określonym w   ust. 2   na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Szpitala  

§   5.  

1.   Podstawowym celem szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych: stacjonarnych i   ambulatoryjnych oraz profilaktyki i   promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w   ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.  

2.   Do zadań Szpitala należy:  

1)   udzielanie całodobowych i   stacjonarnych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz ambulatoryjnych;  

2)   wykonywanie badań laboratoryjnych i   diagnostycznych;  

3)   prowadzenie i   rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i   promocji zdrowia;  

4)   udzielanie świadczeń konsultacyjnych i   orzecznictwo lekarskie;  

5)   uczestnictwo w   przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i   kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

6)   udział w   realizacji programów zdrowotnych;  

7)   wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;  

8)   realizacja innych zadań wynikających z   odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych Szpitalowi w   szczególności przez Starostę Bielskiego, Wojewodę Śląskiego i   Ministra Zdrowia.  

3.   Szpital może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.  

4.   Szpital może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w   związku z   prowadzeniem badania klinicznego.  

5.   Szpital może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust.3.  

§   6.  

Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje w   szczególności z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Szpitala  

§   7.  

1.   Organizację i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Szpitala.  

2.   Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i   przedstawiony podmiotowi tworzącemu.  

3.   Schemat organizacyjny Szpitala zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

§   8.  

1.   Strukturę Szpitala tworzą :  

1)   Oddziały szpitalne:  

a)   Niemowlęcy (24 łóżka, w   tym 2   do intensywnej opieki medycznej),  

b)   Pediatryczny (43 łóżka, w   tym 2   do intensywnej opieki medycznej), z   dwoma pododdziałami:  

-   gastroenterologicznym 15 łóżek,  

-   ogólnopediatrycznym 28 łóżek.  

c)   Otolaryngologii Dziecięcej (12 łóżek, w   tym 2   do intensywnej opieki medycznej),  

d)   Chirurgii Dziecięcej (25 łóżek, w   tym 2   do intensywnej opieki medycznej),  

e)   Anestezjologii i   Intensywnej Terapii Dzieci (5 łóżek).  

2)   Przychodnia Specjalistyczna:  

a)   Poradnia neurologiczna dziecięca,  

b)   Poradnia kardiologiczna dziecięca,  

c)   Poradnia alergologiczna dziecięca,  

d)   Poradnia laryngologiczna dziecięca,  

e)   Poradnia nefrologiczna dziecięca,  

f)   Poradnia gastroenterologiczna dziecięca,  

g)   Poradnia endokrynologiczna dziecięca,  

h)   Poradnia rehabilitacyjna dziecięca,  

i)   Poradnia logopedyczna,  

j)   Poradnia chirurgii dziecięcej,  

k)   Poradnia preluksacyjna.  

3)   Apteka Szpitalna.  

4)   Izba Przyjęć z   Ambulatorium Chirurgicznym.  

5)   Bloki operacyjne:  

a)   Otolaryngologii dziecięcej,  

b)   Chirurgii dziecięcej.  

6)   Inne komórki organizacyjne:  

a)   Pracownia Endoskopii gastroenterologicznej dziecięcej,  

b)   Gabinet Fizjoterapii,  

c)   Pracownia EEG,  

d)   Pracownia Spirometrii,  

e)   Pracownia EKG,  

f)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej: tomograf komputerowy, RTG, USG,  

g)   Laboratorium Centralne ( z   pracownią analityki klinicznej i   mikrobiologii).  

7)   Centralna Sterylizacja.  

8)   Zakład Medycyny Sądowej.  

2.   Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i   samodzielne stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala wymienione w   schemacie organizacyjnym.                

Rozdział 4.
Organy i   zarządzanie Szpitalem  

§   9.  

Organami Szpitala są:  

1.   Dyrektor.  

2.   Rada Społeczna.  

§   10.  

1.   Zarząd Powiatu w   Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z   Dyrektorem Szpitala na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2.   Dyrektor kieruje Szpitalem oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

4.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Dyrektora przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   11.  

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.  

4.   W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych i   zaproszeni goście.  

5.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   12.  

1.   Rada Społeczna Szpitala składa się z   5 osób, w   tym:  

1)   przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

2.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala.  

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

-   śmierci członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 4,  

-   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

4.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o   odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

-   członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

-   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   uchwałach Rady Społecznej.  

§   13.  

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   14.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3)   przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Szpitala,  

5)   regulaminu organizacyjnego.  

2.   przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku;  

3.   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4.   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5.   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   niniejszym Statucie oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora Szpitala, a   związanych z   funkcjonowaniem Szpitala.  

§   15.  

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i   gospodarczej  

§   16.  

1.   Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w   :  

-   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późniejszymi zmianami),  

-   ustawie z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami.),  

-   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami.)     oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.  

2.   Szpital prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego zakładu, który pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Szpitala i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

4.   Dyrektor Szpitala przedstawia Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej w   terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.  

5.   Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala dokonuje Zarząd Powiatu w   Bielsku – Białej.  

6.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.  

7.   Zasady i   tryb systemu kontroli zarządczej Szpitala określają odrębne przepisy.  

§   17.  

1.   Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.  

2.   Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   18.  

Wartość majątku Szpitala określają:  

1.   Fundusz założycielski.  

2.   Fundusz zakładu.  

§   19.  

1.   Szpital może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w   art. 55 ustawy oraz z   wszelkich możliwych źródeł w   formach i   sposobach nie stojących w   sprzeczności z   przepisami prawa.  

2.   Szpital może również uzyskiwać środki finansowe z   wydzielonej działalności gospodarczej w   zakresie:  

1)   opłat za pobyt w   szpitalu matki/opiekuna z   dzieckiem,  

2)   opłat za łóżko dla matki/opiekuna,  

3)   usług parkingowych,  

4)   usług najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości, miejsc na reklamy,  

5)   usług laboratoryjnych,  

6)   usług ksero.  

3.   Prowadzenie działalności gospodarczej, o   której mowa w   ust. 2   nie może ograniczać realizacji zadań statutowych Szpitala, a   wpływy finansowe z   działalności gospodarczej w   całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej Szpitala.  

§   20.  

Szpital może otrzymać środki publiczne z   przeznaczeniem na cele wymienione w   art. 114 ustawy.  

§   21.  

1.   Szpital samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

2.   Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   22.  

1.   Statut nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie następują w   tym samym trybie co jego nadanie.  

§   23.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późniejszymi zmianami).  


 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »