| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   i 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 roku Nr 97, poz. 674 z   późn. zm./  

Rada Gminy w   Jeleśni  
uchwala  

§   1.   Przyjmuje się zasady udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w   zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, stanowiące załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXII/208/05 Rady Gminy w   Jeleśni z   dnia 26 stycznia 2005 r. w   sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady udzielania i   rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i   przedszkoli Gminy Jeleśnia.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Pindel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/125/2012    
Rady Gminy Jeleśnia    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Zasady  
udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w   szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w   zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   Ilekroć w   treści zasad jest mowa o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta  
Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.),  

2)   szkole – rozumie się placówkę oświatową dla której organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia,  

3)   stanowisku kierowniczym – rozumie się stanowisko dyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w   szkole, przewidziane w   odrębnych przepisach.  

§   2.   Niniejsze zasady stosuje się do dyrektorów oraz nauczycieli  
pełniących inne funkcje kierownicze w   poszczególnych typach szkół, a   także do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z   tym że określony w   zasadach wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca       następującego po miesiącu, w   którym powierzono im zastępstwo oraz nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów.  

Rozdział 2.
zasady udzielania i   rozmiar obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych  
oraz  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych  
w art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela   ,  

§   3.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, uregulowany w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub określony na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 3   Karty Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a   wymiarem określonym  
w poniższej tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych)  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie, liczącego :  
- 1   odział  
- 2   oddziały  
powyżej 2- ch oddziałów  17  
15  
13  

2  

Dyrektor szkoły  każdego typu liczącej :  
do 6   oddziałów  
7 i   więcej oddziałów  


13  
8  
 

.  

§   4.   W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może realizować godziny ponadwymiarowe tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę w   zakresie określonym w   zatwierdzonym projekcie arkusza organizacyjnego szkół.  

§   5.   1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć, który określa poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowiska  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  
 

1  

Pedagodzy i   psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach i   rodzajach przedszkoli, szkół  

28  

 

2  

Doradca zawodowy  

25  
 

3  

Logopeda  

28  
 

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w   §5 ust.1 tabeli w   poz. 1, 2   przez godzinę rozumie się 60 minut, a   przez godzinę zajęć nauczycielskich w   poz. 3   należy rozumieć jednostkę 45 minut.  

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe  

§   6.   Zmiany zasad następują w   trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »