| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   i 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 roku Nr 97, poz. 674 z   późn. zm./  

Rada Gminy w   Jeleśni  
uchwala  

§   1.   Przyjmuje się zasady udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w   zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, stanowiące załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXII/208/05 Rady Gminy w   Jeleśni z   dnia 26 stycznia 2005 r. w   sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady udzielania i   rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i   przedszkoli Gminy Jeleśnia.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Pindel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/125/2012    
Rady Gminy Jeleśnia    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Zasady  
udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w   szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleśnia w   zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   Ilekroć w   treści zasad jest mowa o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta  
Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.),  

2)   szkole – rozumie się placówkę oświatową dla której organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia,  

3)   stanowisku kierowniczym – rozumie się stanowisko dyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w   szkole, przewidziane w   odrębnych przepisach.  

§   2.   Niniejsze zasady stosuje się do dyrektorów oraz nauczycieli  
pełniących inne funkcje kierownicze w   poszczególnych typach szkół, a   także do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z   tym że określony w   zasadach wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca       następującego po miesiącu, w   którym powierzono im zastępstwo oraz nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów.  

Rozdział 2.
zasady udzielania i   rozmiar obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych  
oraz  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych  
w art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela   ,  

§   3.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, uregulowany w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub określony na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 3   Karty Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a   wymiarem określonym  
w poniższej tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych)  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie, liczącego :  
- 1   odział  
- 2   oddziały  
powyżej 2- ch oddziałów  17  
15  
13  

2  

Dyrektor szkoły  każdego typu liczącej :  
do 6   oddziałów  
7 i   więcej oddziałów  


13  
8  
 

.  

§   4.   W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może realizować godziny ponadwymiarowe tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę w   zakresie określonym w   zatwierdzonym projekcie arkusza organizacyjnego szkół.  

§   5.   1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć, który określa poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowiska  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  
 

1  

Pedagodzy i   psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach i   rodzajach przedszkoli, szkół  

28  

 

2  

Doradca zawodowy  

25  
 

3  

Logopeda  

28  
 

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w   §5 ust.1 tabeli w   poz. 1, 2   przez godzinę rozumie się 60 minut, a   przez godzinę zajęć nauczycielskich w   poz. 3   należy rozumieć jednostkę 45 minut.  

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe  

§   6.   Zmiany zasad następują w   trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »