| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U  
z 2001 nr 142 poz.1591 z   póź. zm) ,Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:W Statucie Gminy Lipie wprowadza się następujące zmiany  

§   1.   1.   Po § 3   dodaje się jako § 4   : "§ 4  

1.   Gmina posiada herb i   barwy  

2.   Herb Gminy Lipie wyobraża w   czerwonym polu tarczy herbowej stylizowane , zielone drzewo lipy. Pod nim u   dołu meandrująca rzeka biała (srebrna) w   pas. Nad rzeką po prawej stronie pnia drzewa Łękawica biała (srebrna).  

3.   Wzór herbu określa Załącznik Nr 1   do Statutu  

4.   Barwy Gminy określa jej flaga składająca się z   trzech stref: strefa górna (3/5szerokości)- czerwona, strefa środkowa (1/5 szerokości) – biała, strefa dolna ( 1/5 szerokości – czerwona, w   strefie czerwonej górnej wyobrażenie zielonego drzewca lipy i   łękawicy białej w   formie zaczerpniętej z   godła herbowego oraz baner – płat o   proporcjach 1:5 o   barwie czerwonej, w   centrum wyobrażenie zielonego drzewa i   łękawicy białej ponad rzeką meandrującą białą w   formie zaczerpniętej z   godła herbowego.  

5.   Wzór flagi określa Załącznik Nr 2   do Statutu  

6.   Wzór baneru określa Załącznik Nr 3   do Statutu  

7.   Zasady używania herbu i   barw Gminy oraz insygniów określa Rada odrębną uchwałą   "  

2.   § 4   pkt 2   otrzymuje brzmienie”  

§   4.   2.   Granice terytorialne Gminy określa mapa w   skali 1:100000, stanowiąca załącznik Nr 4   do Statutu .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

§   5.   W   celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne – wykaz tych jednostek stanowi załącznik Nr 5   do Statutu. .

4.   § 11 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w   sesjach Rady”.  

5.   § 11 pkt 3   otrzymuje brzmienie : ”§ 11. 3.  Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać glos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w   glosowaniu”  

6.   w § 16 skreśla się pkt 1  

7.   § 18 otrzymuje brzmienie:" § 18. W   przypadku rezygnacji, odwołania z   funkcji bądź wygaśnięcia mandatu radnego- Przewodniczącego lub jednego a   wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.   "  

8.   § 21 otrzymuje brzmienie: " § 21. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje I   Wiceprzewodniczący, a   w razie jego nieobecności II Wiceprzewodniczący”  

9.   § 26 otrzymuje brzmienie   : " § 26. 1.   Rada odbywa sesje zwyczajne z   częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2.   Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane w   zwykłym trybie.  

3.   Sesje nadzwyczajne są zwoływane w   przypadkach przewidzianych w   ustawie."  

10.   skreśla się § 33  

11.   .   § 35 pkt 2   otrzymuje brzmienie „§ 35. 2. W   razie nieobecności przewodniczącego czynności wykonuje I   wiceprzewodniczący lub w   razie jego nieobecności II Wiceprzewodniczący”.  

12.   § 38 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „§ 38 ....Stałymi punktami obrad są :”  

13.   w § 38 skreśla się pkt 2  

14.   § 51 otrzymuje brzmienie: "§ 51  

1.   Pracownik urzędu gminy wyznaczony zgodnie z   § 25 sporządza z   każdej sesji protokół.  

2.   Protokół podlega wyłożeniu w   biurze rady w   terminie najpóźniej po upływie 7   dni                 od daty odbytej sesji   "  

15.   skreśla się § 52.  

16.   skreśla się § 56.  

17.   w § 63 ust 1   skreśla się słowo „jawne”.  

18.   w § 63 ust 2   skreśla się słowo „jawne”.  

19.   w § 70 skreśla się ust 2.  

20.   w § 71 skreśla się ust .4  

21.   § 74 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 74. 1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku do końca I   kwartału roku następnego przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z   działalności komisji”  

22.   § 83 pkt 2   otrzymuje brzmienie:  „§ 83. 2. Przewodniczącego komisji Rewizyjnej wybiera Rada zwykłą większością głosów w   głosowaniu tajnym”.  

23.   § 85 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 85. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w   sprawach dotyczących jego interesu prawnego”.  

24.   § 90 otrzymuje brzmienie: „§ 90 Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a   kontrole problemowa i   sprawdzająca – nie dłużej niż 7   dni”.  

25.   § 103 pkt 5   otrzymuje brzmienie: „§ 103. 5. W   posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby”  

26.   w § 115 pkt 3   otrzymuje brzmienie: „§ 115.3. Dokumenty zawierające informację publiczną udostępnia się w   zewnętrznej sieci informatycznej (internet) oraz zamieszczane są w   Biuletynie Informacji Publicznej , stosownie do zasad określonych w   ustawie o   dostępie do informacji publicznej”.  

27.   § 116 otrzymuje brzmienie: „§ 116 Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek dokumenty wynikające z   wykonywania zadań publicznych , umożliwia się ich przeglądanie, sporządzanie z   nich notatek i   odpisów. Udostępnianie, przeglądanie, sporządzanie notatek i   odpisów z   dokumentów następuje w   obecności pracownika Urzędu Gminy.   "  

28.   skreśla się dotychczasowy rozdział IX  

§   2.   Zalącznik nr 2   do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie :   "Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy  

1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Lipiu z   placówkami:  

1)   Świetlica w   Dankowie  

2)   Świetlica w   Zimnowodzie  

2.   Gminna Biblioteka Publiczna z   filiami:  

1)   Filia w   Parzymiechach  

2)   Filia w   Stanisławowie  

3.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lipiu  

4.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w   Lipiu  

5.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w   Lindowie  

6.   Szkoła Podstawowa w   Rębielicach Szlacheckich"  

§   3.   1.   Wzór herbu stanowi stanowi załacznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wzór flagi stanowi zalacznik nr 2   do niniejszej uchwaly.  

3.   Wzór baneru stanowi zalacznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »