| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U  
z 2001 nr 142 poz.1591 z   póź. zm) ,Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:W Statucie Gminy Lipie wprowadza się następujące zmiany  

§   1.   1.   Po § 3   dodaje się jako § 4   : "§ 4  

1.   Gmina posiada herb i   barwy  

2.   Herb Gminy Lipie wyobraża w   czerwonym polu tarczy herbowej stylizowane , zielone drzewo lipy. Pod nim u   dołu meandrująca rzeka biała (srebrna) w   pas. Nad rzeką po prawej stronie pnia drzewa Łękawica biała (srebrna).  

3.   Wzór herbu określa Załącznik Nr 1   do Statutu  

4.   Barwy Gminy określa jej flaga składająca się z   trzech stref: strefa górna (3/5szerokości)- czerwona, strefa środkowa (1/5 szerokości) – biała, strefa dolna ( 1/5 szerokości – czerwona, w   strefie czerwonej górnej wyobrażenie zielonego drzewca lipy i   łękawicy białej w   formie zaczerpniętej z   godła herbowego oraz baner – płat o   proporcjach 1:5 o   barwie czerwonej, w   centrum wyobrażenie zielonego drzewa i   łękawicy białej ponad rzeką meandrującą białą w   formie zaczerpniętej z   godła herbowego.  

5.   Wzór flagi określa Załącznik Nr 2   do Statutu  

6.   Wzór baneru określa Załącznik Nr 3   do Statutu  

7.   Zasady używania herbu i   barw Gminy oraz insygniów określa Rada odrębną uchwałą   "  

2.   § 4   pkt 2   otrzymuje brzmienie”  

§   4.   2.   Granice terytorialne Gminy określa mapa w   skali 1:100000, stanowiąca załącznik Nr 4   do Statutu .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

§   5.   W   celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne – wykaz tych jednostek stanowi załącznik Nr 5   do Statutu. .

4.   § 11 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w   sesjach Rady”.  

5.   § 11 pkt 3   otrzymuje brzmienie : ”§ 11. 3.  Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać glos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w   glosowaniu”  

6.   w § 16 skreśla się pkt 1  

7.   § 18 otrzymuje brzmienie:" § 18. W   przypadku rezygnacji, odwołania z   funkcji bądź wygaśnięcia mandatu radnego- Przewodniczącego lub jednego a   wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.   "  

8.   § 21 otrzymuje brzmienie: " § 21. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje I   Wiceprzewodniczący, a   w razie jego nieobecności II Wiceprzewodniczący”  

9.   § 26 otrzymuje brzmienie   : " § 26. 1.   Rada odbywa sesje zwyczajne z   częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2.   Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane w   zwykłym trybie.  

3.   Sesje nadzwyczajne są zwoływane w   przypadkach przewidzianych w   ustawie."  

10.   skreśla się § 33  

11.   .   § 35 pkt 2   otrzymuje brzmienie „§ 35. 2. W   razie nieobecności przewodniczącego czynności wykonuje I   wiceprzewodniczący lub w   razie jego nieobecności II Wiceprzewodniczący”.  

12.   § 38 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „§ 38 ....Stałymi punktami obrad są :”  

13.   w § 38 skreśla się pkt 2  

14.   § 51 otrzymuje brzmienie: "§ 51  

1.   Pracownik urzędu gminy wyznaczony zgodnie z   § 25 sporządza z   każdej sesji protokół.  

2.   Protokół podlega wyłożeniu w   biurze rady w   terminie najpóźniej po upływie 7   dni                 od daty odbytej sesji   "  

15.   skreśla się § 52.  

16.   skreśla się § 56.  

17.   w § 63 ust 1   skreśla się słowo „jawne”.  

18.   w § 63 ust 2   skreśla się słowo „jawne”.  

19.   w § 70 skreśla się ust 2.  

20.   w § 71 skreśla się ust .4  

21.   § 74 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 74. 1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku do końca I   kwartału roku następnego przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z   działalności komisji”  

22.   § 83 pkt 2   otrzymuje brzmienie:  „§ 83. 2. Przewodniczącego komisji Rewizyjnej wybiera Rada zwykłą większością głosów w   głosowaniu tajnym”.  

23.   § 85 pkt 1   otrzymuje brzmienie: „§ 85. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w   sprawach dotyczących jego interesu prawnego”.  

24.   § 90 otrzymuje brzmienie: „§ 90 Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a   kontrole problemowa i   sprawdzająca – nie dłużej niż 7   dni”.  

25.   § 103 pkt 5   otrzymuje brzmienie: „§ 103. 5. W   posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby”  

26.   w § 115 pkt 3   otrzymuje brzmienie: „§ 115.3. Dokumenty zawierające informację publiczną udostępnia się w   zewnętrznej sieci informatycznej (internet) oraz zamieszczane są w   Biuletynie Informacji Publicznej , stosownie do zasad określonych w   ustawie o   dostępie do informacji publicznej”.  

27.   § 116 otrzymuje brzmienie: „§ 116 Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek dokumenty wynikające z   wykonywania zadań publicznych , umożliwia się ich przeglądanie, sporządzanie z   nich notatek i   odpisów. Udostępnianie, przeglądanie, sporządzanie notatek i   odpisów z   dokumentów następuje w   obecności pracownika Urzędu Gminy.   "  

28.   skreśla się dotychczasowy rozdział IX  

§   2.   Zalącznik nr 2   do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie :   "Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy  

1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Lipiu z   placówkami:  

1)   Świetlica w   Dankowie  

2)   Świetlica w   Zimnowodzie  

2.   Gminna Biblioteka Publiczna z   filiami:  

1)   Filia w   Parzymiechach  

2)   Filia w   Stanisławowie  

3.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lipiu  

4.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w   Lipiu  

5.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w   Lindowie  

6.   Szkoła Podstawowa w   Rębielicach Szlacheckich"  

§   3.   1.   Wzór herbu stanowi stanowi załacznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wzór flagi stanowi zalacznik nr 2   do niniejszej uchwaly.  

3.   Wzór baneru stanowi zalacznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXV/179/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »