| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/198 2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz.1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz. 871) po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/314/2009 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 24 listopada 2009 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego   oraz   Komisję   Działalności   Społecznej.  


Rada   Gminy   Pawłowice  
uchwala:  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w   gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o   nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87.  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z   Uchwałą Nr X/117/2011 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 27 września 2011 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w   gminie Pawłowice, w   granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.  

2.   Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z   zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3.   Integralną część planu stanowią:  

1)   tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";  

2)   załącznik graficzny nr 1   – w   skali 1:2000, zwany dalej "rysunkiem planu".  

4.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek planu;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

5.   Jeżeli w   uchwale jest mowa o:  

1)   "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o   negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w   tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i   gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i   inne, w   rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm.);  

2)   "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a   także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;  

3)   "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce budowlanej i   w budynkach na niej zlokalizowanych w   sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w   ramach poszczególnych działek budowlanych i   powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;  

4)   "przeznaczeniu towarzyszącym"– należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może współwystępować z   podstawowym przeznaczeniem terenu;  

5)   "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały;  

6)   "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o   ustalonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania terenu.  

§   2.   1.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenu:  

a)   U – teren zabudowy usługowej;  

b)   P-U – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i   magazynowej oraz usługowej;  

c)   KDGP – teren dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;  

d)   KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;  

e)   KPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego.  

2.   Elementy planu o   charakterze informacyjnym:  

1)   Teren Górniczy „Krzyżowice III” (JSW S.A. KWK „Pniówek”) – cały obszar mpzp;  

2)   Obszar Górniczy „Krzyżowice III” – cały obszar mpzp;  

3)   złoże węgla kamiennego „Pniówek” – cały obszar mpzp;  

4)   czwartorzędowy UPWP QII – Rejon Małej Wisły– cały obszar mpzp;  

5)   granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;  

6)   granica strefy technicznej od sieci wodociągowej;  

7)   sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;  

8)   sieć wodociągowa – główna (DN 1000).  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne  

§   3.   1.   Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w   rozdziale "Przepisy ogólne" §2 ust. 1   pkt 4   oraz w   rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §7 niniejszego planu.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcia przed ustalone w   planie linie zabudowy:  

a)   na maksymalną odległość – 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w   całości zlokalizowanych pod ziemią;  

b)   obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;  

2)   w zakresie lokalizowania reklam ustala się:  

a)   zakaz lokalizowania reklam:  

-   na terenach: KDL, KDGP, KPJ;  

-   wyższych niż: 12 m, licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu;  

-   świetlnych, w   szczególności o   zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 81;  

b)   lokalizowanie maksymalnie jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do jej zamocowania,  

c)   lokalizowanie reklam na elewacji budynków: bez ograniczeń, z   zastrzeżeniem lit a.  

3.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z   aktami wykonawczymi do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

2)   zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, za wyjątkiem uzbrojenia terenu.  

4.   Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z   zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

5.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o   których mowa w   art. 10 ust. 2, pkt 8   i art. 2, pkt 6   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.).  

6.   Ustalenia dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

1)   na obszarze planu znajduje się pas technologiczny od linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV o   szerokości 20 m (po 10 m w   każdą stronę od osi skrajnego przewodu), w   jej zasięgu obowiązuje:  

a)   zakaz sadzenia roślinności wysokiej;  

b)   zagospodarowanie działek w   sposób umożliwiający eksploatację sieci oraz dojazd do stanowisk słupowych;  

2)   na obszarze planu znajduje się strefa techniczna od wodociągu magistralnego DN 1000 mm o   szerokości 16 m (po 8   m w   każdą stronę), w   jej zasięgu obowiązuje:  

a)   zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i   krzewów;  

b)   zakaz wykonywania ogrodzeń, dróg i   placów z   materiałów nie rozbieralnych;  

3)   obszar planu w   całości znajduje się w   granicach Terenu Górniczego „Krzyżowice III” (JSW S.A. KWK „Pniówek”) oraz Obszaru Górniczego „Krzyżowice III”, w   przypadku działań inwestycyjnych należy uwzględnić aktualne informacje o   przewidywanych warunkach geologiczno - górniczych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej;  

4)   obszar planu w   całości znajduje się w   zasięgu występowania złoża węgla kamiennego „Pniówek”;  

5)   obszar planu w   całości znajduje się w   zasięgu czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP QII – Rejon Małej Wisły);  

6)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią, zgodne z   ustawą z   dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z   2005r., Nr 239, poz. 2019 z   późn. zm.);  

7)   na obszarze planu ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a   w szczególności wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

8)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

9)   na obszarze planu nie występują obiekty związane z   Obroną Cywilną.  

7.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i   podziału nieruchomości zgodnych z   art. 15 ust. 3, pkt 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.);  

2)   minimalna powierzchnia działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości: 2000 m 2 ;  

3)   minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości: 25 m;  

4)   kąt położenia granicy działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości w   stosunku do pasa drogowego w   zakresie: 70° – 110°.  

8.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:  

a)   dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

b)   podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględnienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci w   sposób powodujący ograniczenie w   użytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.;  

2)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej i   projektowanej sieci wodociągowej;  

b)   dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody;  

3)   w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i   przemysłowych ustala się:  

a)   zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;  

4)   w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

a)   obowiązek utwardzania i   skanalizowania terenów o   powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i   chemicznymi;  

b)   obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i   chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;  

c)   zagospodarowanie wód opadowych i   roztopowych na terenach własnych inwestorów, poprzez odprowadzanie ich w   stanie niezanieczyszczonym do gruntu, do czasu budowy kanalizacji;  

5)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną ustala się:  

a)   budowę stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i   niskiego napięcia, w   przypadku zaistnienia takiej potrzeby;  

b)   realizację zasilania w   średnie i   niskie napięcie w   wykonaniu napowietrznym i   kablowym;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   gaz z   istniejącej i   projektowanej sieci gazowej;  

b)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników gazowych;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   energię cieplną ustala się:  

a)   indywidualne i   zbiorowe zaopatrzenie w   energię cieplną;  

b)   stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

8)   w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:  

a)   możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;  

9)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a)   gospodarowanie odpadami, zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2007r., Nr 39, poz. 251 z   późn. zm.), ustawą z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminie (tekst jednolity: Dz. U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi regulaminami.  

9.   Ustalenia dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania:  

1)   dopuszcza się użytkowanie działek inwestycyjnych zgodnie z   ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora.  

10.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym:  

1)   stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe  

§   4.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 3.U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w   tym zabudowa przeznaczona na usługi transportu, spedycji, logistyki i   magazynowania;  

2)   przeznaczenie towarzyszące: obiekty i   urządzenia obsługi samochodów, w   tym: parkingi i   stacje paliw.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   budynków gospodarczych;  

b)   obiektów małej architektury;  

c)   dojazdów, miejsc do parkowania i   garaży;  

d)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

e)   zieleni urządzonej;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;  

3)   intensywność zabudowy:  

a)   maksymalna – 1;  

b)   minimalna – 0,05;  

4)   maksymalna powierzchnia zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;  

5)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;  

6)   gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 125 m;  

7)   stosowanie dachów jednospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o   nachyleniu w   zakresie: 5° - 45°;  

8)   nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i   materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych;  

9)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

10)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji:  

a)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej budynku usługowego, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;  

b)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 500 m 2 powierzchni użytkowej budynku magazynowego;  

c)   wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny, w   tym dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania łącznie z   terenem oznaczonym na rysunku 4.P-U;  

d)   realizowanie miejsc do parkowania w   formie:  

-   wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;  

-   garaży.  

§   5.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 4.P-U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składowa i   magazynowa oraz usługowa, z   wykluczeniem szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży;  

2)   przeznaczenie towarzyszące: obiekty i   urządzenia obsługi samochodów, w   tym: stacje paliw.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   budynków gospodarczych;  

b)   obiektów małej architektury;  

c)   dojazdów, miejsc do parkowania i   garaży;  

d)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

e)   zieleni urządzonej;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;  

3)   intensywność zabudowy:  

a)   maksymalna – 1,4;  

b)   minimalna – 0,05;  

4)   maksymalna powierzchnia zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;  

5)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;  

6)   stosowanie dachów jednospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o   nachyleniu w   zakresie: 10° - 45°;  

7)   nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i   materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych;  

8)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

9)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji:  

a)   minimalnie – 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych w   zakładach produkcyjnych, składach i   magazynach;  

b)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 50 m 2 powierzchni użytkowej budynków usługowych, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;  

c)   wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

d)   realizowanie miejsc do parkowania w   formie:  

-   wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;  

-   garaży.  

§   6.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDGP, 2.KDL ustala się:  

1)   przeznaczenie:  

a)   droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczona na rysunku planu: KDGP;  

b)   droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu: KDL.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   obiektów małej architektury;  

b)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   zieleni urządzonej;  

2)   dla terenu: 1.KDGP szerokości części pasa drogowego zlokalizowanego w   granicach planu – 8   m;  

3)   dla terenu: 2.KDL:  

a)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających – 15 m;  

b)   plac do zawracania samochodów.  

§   7.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 5.KPJ ustala się:  

1)   przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   obiektów małej architektury;  

b)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   zieleni urządzonej;  

2)   szerokości ciągu pieszo-jezdnego w   liniach rozgraniczających – 6   m.  

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 198 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII / 198 2012    
Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

 

Lp  

Data wpływu uwagi  

Imię i   Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i   adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie Wójta w   sprawie rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy  

Uwagi  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

23.03.2012  

Jas-FBG  
Ul. Kolejowa 17  
40-706 Katowice  

Wprowadzenie zakazu lokalizowania usług typu: szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży  

4.P-U  

Zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa oraz usługowa  

x  

 

 

 

Uwzględnienie uwagi umożliwi wyeliminowanie potencjalnych konfliktów funkcji usługowych z   innymi funkcjami.  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII / 198 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   pianie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania  

1.   Teren objęty planem miejscowym nie jest zainwestowany.  

2.   Na terenie planu i   w jego bezpośrednim brak jest sieci infrastruktury technicznej.  

3.   Tereny nie zainwestowane, wymagają wyposażenia w   sieci infrastruktury technicznej dla zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania.  

4.   W celu połączenia terenów nowego zainwestowania z   istniejącym układemkomunikacyjnym istnieje konieczność realizacji drogi lokalnej o   długości ok 160 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.  

5.   W planie miejscowym nie zostały zaprojektowane drogi wewnętrzne, służące do połączenia z   istniejącym układem komunikacyjnym i   wymagające wyposażenia w   sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie ich oświetlenia.  

6.   Realizacja inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej będzie następować etapowo,wyprzedzająco w   stosunku do realizacji przewidzianego ustaleniami planu zainwestowania,w miarę przygotowywania kolejnych terenów do zagospodarowania.  

7.   Źródłem finansowania inwestycji związanych z   przystosowaniem nowych terenów dlaprzyszłej zabudowy będzie budżet gminy - w   części dotyczącej inwestycji celupublicznego o   znaczeniu gminnymoraz dotacje pochodzące z   funduszy Unii Europejskieji krajowych funduszy celowych.  

8.   Uzbrojenie terenu objętego planem w   sieci i   urządzenia elektroenergetyczne i   związanez zaopatrzeniem w   gaz realizowane będzie zgodnie z   zasadami określonymi w   ustawiePrawo energetyczne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »