| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/198 2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz.1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz. 871) po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/314/2009 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 24 listopada 2009 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego   oraz   Komisję   Działalności   Społecznej.  


Rada   Gminy   Pawłowice  
uchwala:  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w   gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o   nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87.  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z   Uchwałą Nr X/117/2011 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 27 września 2011 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w   gminie Pawłowice, w   granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.  

2.   Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z   zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3.   Integralną część planu stanowią:  

1)   tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";  

2)   załącznik graficzny nr 1   – w   skali 1:2000, zwany dalej "rysunkiem planu".  

4.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek planu;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcia Rady Gminy Pawłowice o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

5.   Jeżeli w   uchwale jest mowa o:  

1)   "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o   negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w   tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i   gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i   inne, w   rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150, z   późn. zm.);  

2)   "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a   także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;  

3)   "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce budowlanej i   w budynkach na niej zlokalizowanych w   sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w   ramach poszczególnych działek budowlanych i   powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;  

4)   "przeznaczeniu towarzyszącym"– należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może współwystępować z   podstawowym przeznaczeniem terenu;  

5)   "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały;  

6)   "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o   ustalonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania terenu.  

§   2.   1.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenu:  

a)   U – teren zabudowy usługowej;  

b)   P-U – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i   magazynowej oraz usługowej;  

c)   KDGP – teren dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;  

d)   KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;  

e)   KPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego.  

2.   Elementy planu o   charakterze informacyjnym:  

1)   Teren Górniczy „Krzyżowice III” (JSW S.A. KWK „Pniówek”) – cały obszar mpzp;  

2)   Obszar Górniczy „Krzyżowice III” – cały obszar mpzp;  

3)   złoże węgla kamiennego „Pniówek” – cały obszar mpzp;  

4)   czwartorzędowy UPWP QII – Rejon Małej Wisły– cały obszar mpzp;  

5)   granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;  

6)   granica strefy technicznej od sieci wodociągowej;  

7)   sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;  

8)   sieć wodociągowa – główna (DN 1000).  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne  

§   3.   1.   Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w   rozdziale "Przepisy ogólne" §2 ust. 1   pkt 4   oraz w   rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §7 niniejszego planu.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcia przed ustalone w   planie linie zabudowy:  

a)   na maksymalną odległość – 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w   całości zlokalizowanych pod ziemią;  

b)   obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;  

2)   w zakresie lokalizowania reklam ustala się:  

a)   zakaz lokalizowania reklam:  

-   na terenach: KDL, KDGP, KPJ;  

-   wyższych niż: 12 m, licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu;  

-   świetlnych, w   szczególności o   zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 81;  

b)   lokalizowanie maksymalnie jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do jej zamocowania,  

c)   lokalizowanie reklam na elewacji budynków: bez ograniczeń, z   zastrzeżeniem lit a.  

3.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z   aktami wykonawczymi do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

2)   zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, za wyjątkiem uzbrojenia terenu.  

4.   Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z   zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

5.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o   których mowa w   art. 10 ust. 2, pkt 8   i art. 2, pkt 6   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.).  

6.   Ustalenia dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

1)   na obszarze planu znajduje się pas technologiczny od linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV o   szerokości 20 m (po 10 m w   każdą stronę od osi skrajnego przewodu), w   jej zasięgu obowiązuje:  

a)   zakaz sadzenia roślinności wysokiej;  

b)   zagospodarowanie działek w   sposób umożliwiający eksploatację sieci oraz dojazd do stanowisk słupowych;  

2)   na obszarze planu znajduje się strefa techniczna od wodociągu magistralnego DN 1000 mm o   szerokości 16 m (po 8   m w   każdą stronę), w   jej zasięgu obowiązuje:  

a)   zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i   krzewów;  

b)   zakaz wykonywania ogrodzeń, dróg i   placów z   materiałów nie rozbieralnych;  

3)   obszar planu w   całości znajduje się w   granicach Terenu Górniczego „Krzyżowice III” (JSW S.A. KWK „Pniówek”) oraz Obszaru Górniczego „Krzyżowice III”, w   przypadku działań inwestycyjnych należy uwzględnić aktualne informacje o   przewidywanych warunkach geologiczno - górniczych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej;  

4)   obszar planu w   całości znajduje się w   zasięgu występowania złoża węgla kamiennego „Pniówek”;  

5)   obszar planu w   całości znajduje się w   zasięgu czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP QII – Rejon Małej Wisły);  

6)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią, zgodne z   ustawą z   dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z   2005r., Nr 239, poz. 2019 z   późn. zm.);  

7)   na obszarze planu ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a   w szczególności wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

8)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

9)   na obszarze planu nie występują obiekty związane z   Obroną Cywilną.  

7.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i   podziału nieruchomości zgodnych z   art. 15 ust. 3, pkt 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.);  

2)   minimalna powierzchnia działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości: 2000 m 2 ;  

3)   minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości: 25 m;  

4)   kąt położenia granicy działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości w   stosunku do pasa drogowego w   zakresie: 70° – 110°.  

8.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:  

a)   dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

b)   podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględnienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci w   sposób powodujący ograniczenie w   użytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.;  

2)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej i   projektowanej sieci wodociągowej;  

b)   dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody;  

3)   w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i   przemysłowych ustala się:  

a)   zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;  

4)   w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

a)   obowiązek utwardzania i   skanalizowania terenów o   powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i   chemicznymi;  

b)   obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i   chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;  

c)   zagospodarowanie wód opadowych i   roztopowych na terenach własnych inwestorów, poprzez odprowadzanie ich w   stanie niezanieczyszczonym do gruntu, do czasu budowy kanalizacji;  

5)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną ustala się:  

a)   budowę stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i   niskiego napięcia, w   przypadku zaistnienia takiej potrzeby;  

b)   realizację zasilania w   średnie i   niskie napięcie w   wykonaniu napowietrznym i   kablowym;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   gaz z   istniejącej i   projektowanej sieci gazowej;  

b)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników gazowych;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   energię cieplną ustala się:  

a)   indywidualne i   zbiorowe zaopatrzenie w   energię cieplną;  

b)   stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

8)   w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:  

a)   możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;  

9)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a)   gospodarowanie odpadami, zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2007r., Nr 39, poz. 251 z   późn. zm.), ustawą z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminie (tekst jednolity: Dz. U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi regulaminami.  

9.   Ustalenia dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania:  

1)   dopuszcza się użytkowanie działek inwestycyjnych zgodnie z   ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora.  

10.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym:  

1)   stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe  

§   4.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 3.U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w   tym zabudowa przeznaczona na usługi transportu, spedycji, logistyki i   magazynowania;  

2)   przeznaczenie towarzyszące: obiekty i   urządzenia obsługi samochodów, w   tym: parkingi i   stacje paliw.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   budynków gospodarczych;  

b)   obiektów małej architektury;  

c)   dojazdów, miejsc do parkowania i   garaży;  

d)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

e)   zieleni urządzonej;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;  

3)   intensywność zabudowy:  

a)   maksymalna – 1;  

b)   minimalna – 0,05;  

4)   maksymalna powierzchnia zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;  

5)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;  

6)   gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 125 m;  

7)   stosowanie dachów jednospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o   nachyleniu w   zakresie: 5° - 45°;  

8)   nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i   materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych;  

9)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

10)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji:  

a)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej budynku usługowego, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;  

b)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 500 m 2 powierzchni użytkowej budynku magazynowego;  

c)   wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny, w   tym dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania łącznie z   terenem oznaczonym na rysunku 4.P-U;  

d)   realizowanie miejsc do parkowania w   formie:  

-   wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;  

-   garaży.  

§   5.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 4.P-U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składowa i   magazynowa oraz usługowa, z   wykluczeniem szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży;  

2)   przeznaczenie towarzyszące: obiekty i   urządzenia obsługi samochodów, w   tym: stacje paliw.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   budynków gospodarczych;  

b)   obiektów małej architektury;  

c)   dojazdów, miejsc do parkowania i   garaży;  

d)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

e)   zieleni urządzonej;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;  

3)   intensywność zabudowy:  

a)   maksymalna – 1,4;  

b)   minimalna – 0,05;  

4)   maksymalna powierzchnia zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;  

5)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;  

6)   stosowanie dachów jednospadowych, dwuspadowych, wielospadowych o   nachyleniu w   zakresie: 10° - 45°;  

7)   nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i   materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych;  

8)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

9)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji:  

a)   minimalnie – 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych w   zakładach produkcyjnych, składach i   magazynach;  

b)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 50 m 2 powierzchni użytkowej budynków usługowych, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;  

c)   wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

d)   realizowanie miejsc do parkowania w   formie:  

-   wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;  

-   garaży.  

§   6.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDGP, 2.KDL ustala się:  

1)   przeznaczenie:  

a)   droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczona na rysunku planu: KDGP;  

b)   droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu: KDL.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   obiektów małej architektury;  

b)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   zieleni urządzonej;  

2)   dla terenu: 1.KDGP szerokości części pasa drogowego zlokalizowanego w   granicach planu – 8   m;  

3)   dla terenu: 2.KDL:  

a)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających – 15 m;  

b)   plac do zawracania samochodów.  

§   7.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 5.KPJ ustala się:  

1)   przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   obiektów małej architektury;  

b)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

c)   zieleni urządzonej;  

2)   szerokości ciągu pieszo-jezdnego w   liniach rozgraniczających – 6   m.  

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 198 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII / 198 2012    
Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

 

Lp  

Data wpływu uwagi  

Imię i   Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i   adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie Wójta w   sprawie rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy  

Uwagi  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

23.03.2012  

Jas-FBG  
Ul. Kolejowa 17  
40-706 Katowice  

Wprowadzenie zakazu lokalizowania usług typu: szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży  

4.P-U  

Zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa oraz usługowa  

x  

 

 

 

Uwzględnienie uwagi umożliwi wyeliminowanie potencjalnych konfliktów funkcji usługowych z   innymi funkcjami.  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII / 198 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   pianie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania  

1.   Teren objęty planem miejscowym nie jest zainwestowany.  

2.   Na terenie planu i   w jego bezpośrednim brak jest sieci infrastruktury technicznej.  

3.   Tereny nie zainwestowane, wymagają wyposażenia w   sieci infrastruktury technicznej dla zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania.  

4.   W celu połączenia terenów nowego zainwestowania z   istniejącym układemkomunikacyjnym istnieje konieczność realizacji drogi lokalnej o   długości ok 160 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.  

5.   W planie miejscowym nie zostały zaprojektowane drogi wewnętrzne, służące do połączenia z   istniejącym układem komunikacyjnym i   wymagające wyposażenia w   sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie ich oświetlenia.  

6.   Realizacja inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej będzie następować etapowo,wyprzedzająco w   stosunku do realizacji przewidzianego ustaleniami planu zainwestowania,w miarę przygotowywania kolejnych terenów do zagospodarowania.  

7.   Źródłem finansowania inwestycji związanych z   przystosowaniem nowych terenów dlaprzyszłej zabudowy będzie budżet gminy - w   części dotyczącej inwestycji celupublicznego o   znaczeniu gminnymoraz dotacje pochodzące z   funduszy Unii Europejskieji krajowych funduszy celowych.  

8.   Uzbrojenie terenu objętego planem w   sieci i   urządzenia elektroenergetyczne i   związanez zaopatrzeniem w   gaz realizowane będzie zgodnie z   zasadami określonymi w   ustawiePrawo energetyczne.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »