| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

Na podstawie art.8 ust1 i   art.11 ust.1 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z   późn.zm.), art.9 i   art.13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.123 z   2001 r. z   późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i   art.41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. Nr 142, poz.1591 z   2001 r. z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

Zatwierdzić Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w   Pilicy w   brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   3  

Traci moc Uchwała Nr XVI/110/2004 Rady Miasta i   Gminy w   Pilicy z   dnia 31.05.2004 r.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/151/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 marca 2012 r.

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej   w Pilicy  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1  

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w   Pilicy, zwana dalej „Biblioteką”, jest instytucją kultury. Została utworzona 23 marca 1948 roku na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej (Zał. Nr 1   Protokół odtworzenia akt dotyczących powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w   Pilicy, sporządzony w   dniu 09.09.1993 r.). Biblioteka działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz.U.Nr 85,poz.539 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz.123 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami);  

3)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z   2001 r. z   późniejszymi zmianami);  

4)   Niniejszego statutu.  

§   2  

Siedzibą Biblioteki jest miasto Pilica, a   terenem jej działalności miasto i   gmina Pilica.  

§   3  

Organizatorem Biblioteki jest Miasto-Gmina Pilica. Organizator zapewnia warunki działalności i   rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić w   szczególności:  

1)   lokal  

2)   środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników  

§   4  

Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/2004 prowadzonego przez Organizatora i   posiada osobowość prawną.  

§   5  

Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

§   6  

Nadzór w   zakresie organizacji i   funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

§   7  

1.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu zawierciańskiego.  

2.   Biblioteka może korzystać z   pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w   woj. Śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.  

§   8  

Biblioteka używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku orła w   koronie, a   w otoku napis Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w   Pilicy.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA BIBLIOTEKI  

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   9  

Do podstawowych zadań Biblioteki i   jej filii należy:  

1.   Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i   aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w   dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  

2.   Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i   publicznej na terenie miasta i   gminy. Współpraca z   biblioteką powiatową w   zakresie organizacji i   sprawnej sieci informacji na terenie powiatu.  

3.   Udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i   gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny.  

4.   Tworzenie i   udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.  

5.   Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo.  

6.   Współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami na rzecz i   dla dobra mieszkańców miasta i   gminy i   użytkowników Biblioteki.  

7.   Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.  

8.   Doskonalenie form i   metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w   tej dziedzinie.  

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I   JEJ ORGANIZACJA  

§   10  

1.   Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta i   Gminy, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i   Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

3.   Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i   jest za nią odpowiedzialny.  

§   11  

1.   W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z   działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i   obsługi.  

2.   Pracowników zatrudnia i   zwalnia Dyrektor Biblioteki.  

3.   Dyrektor i   pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.  

4.   Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w   Pilicy.  

§   12  

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w   Bibliotece związków zawodowych i   Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

§   13  

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.  

§   14  

W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka centralna w   Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 i   filie biblioteczne, których wykaz stanowi załącznik nr 2   do Statutu.  

§   15  

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   16  

1.   Biblioteka prowadzi samodzielną działalność finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Biblioteki są: dotacje przyznane przez Organizatora, wpływy uzyskane z   prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w   budżecie Miasta i   Gminy.  

4.   Koszty bieżącej działalności i   zobowiązania Biblioteka pokrywa z   uzyskanych przychodów.  

§   17  

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.  

§   18  

Biblioteka może, w   granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a   wpływy przeznaczać na cele statutowe.  

§   19  

1.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami.  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.  

§   20  

Do składania w   imieniu Biblioteki oświadczeń w   zakresie praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i   głównego księgowego lub osób przez niego upoważnionych.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   21  

1.   Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta i   Gminy Pilica.  

2.   Zmiany w   statucie dokonywane są w   trybie jego nadania.  

Załączniki do statutu: Zał. Nr 1   – protokół odtworzenia akt dot. powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w   Pilicy sporządzony w   dniu 09.09.1993 r. Zał. Nr 2   – wykaz placówek Biblioteki  


Załącznik do Uchwały Nr XIX/151/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik.pdf

Zalacznik Nr 1   do Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki w   Pilicy  


Załącznik do Uchwały Nr XIX/151/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2   do Statutu Miejsko-Gminnej Publicznej Biblioteki w   Pilicy  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »