| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Ciasna

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu, osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 art. oraz art.74 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 250 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 Nr 157 poz. 1240) oraz w   związku z   § 7   ust. 4   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), a   także na podstawie uchwały nr 225/XIX/2012 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 24 kwietnia 2012 r. i   uchwały nr XX/129/2012 Rady Gminy Ciasna z   dnia 15 marca 2012 r. strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Gmina powierza, a   Miasto przyjmuje prowadzenie na rzecz osób z   zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i   wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, usług w   ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i   treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w   zakresie czynności dnia codziennego i   funkcjonowania w   życiu codziennym.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1   wykonywane będą w   Środowiskowym Domu Samopomocy z   siedzibą w   Lublińcu, przy ul. Piłsudskiego 8, zwanego dalej "ŚDS".  

3.   Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w   ŚDS w   Lublińcu. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać telefonicznie z   dyrektorem ŚDS możliwość przyjęcia uczestnika z   terenu Gminy, przy czym Miasto Lubliniec zastrzega, iż w   pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z   terenu miasta Lubliniec.  

§   2.   1.   Wniosek o   skierowanie do ŚDS w   Lublińcu składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ciasnej, dołączając zaświadczenia wymienione w   § 7   ust. 1   Rozporządzenia w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Ciasnej przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lublińcu dokumenty, o   których mowa w   ust. 1   wraz z   rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w   tej sprawie.  

3.   Decyzję administracyjną o   skierowaniu do ŚDS w   Lublińcu i   decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z   usług w   ŚDS w   Lublińcu, w   imieniu Burmistrza Lublińca na podstawie upoważnienia wyda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lublińcu.  

§   3.   1.   Gmina po otrzymaniu pisemnej informacji z   ŚDS o   ilości mieszkańców uprawnionych do korzystania z   usług placówki i   okresie pobytu na podstawie decyzji administracyjnej, zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie części kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Ciasna z   ŚDS w   wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie, niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, którzy nabyli prawo do korzystania z   usług ŚDS.  

2.   Osobom korzystającym z   ŚDS zapewnia się następujące usługi:  

1)   usługi terapeutyczne  

2)   wyżywienie – ciepły posiłek  

3)   transport  

3.   Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 10-go każdego miesiąca.  

4.   Środki dotacji nie bedą przekazywane przez Gminę, jeżeli w   danym miesiącu żaden z   mieszkańców Gminy nie nabył prawa do świadczeń ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej.  

§   4.   1.   Zmiany wysokości odpłatności mogą być dokonywane od 1   stycznia następnego roku budżetowego.W takim przypadku, Miasto zobowiązane jest przesłać Gminie do 25 października roku poprzedzającego wprowadzenie zmian, pisemną informację obejmującą ustalenie wysokości dotacji w   roku następnym, w   celu zabezpieczenia w   budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych.  

2.   W terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, Miasto zobowiązuje się do przedstawienia Gminie, rozliczenia pod względem rzeczowym i   finansowym realizacji zadania za rok poprzedni. Niewykorzystaną część dotacji Miasto zwróci na rachunek Gminy w   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, następującego po roku realizacji zadania.  

3.   Miasto przedstawi do sprawozdania z   realizacji przekazanej dotacji za rok poprzedni, wykaz faktur w   formie tabelarycznej potwierdzających wydatkowanie środków dotacji.  

§   5.   Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy, o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w   szczególności o   zakończeniu korzystania z   ŚDS przez mieszkańców Gminy Ciasna przed terminem rozwiązania niniejszego Porozumienia.  

§   6.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z   mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2012 r.  

2.   Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

3.   Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.  

§   7.   W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w   trybie § 2   ust. 3   zachowują moc przez czas określony w   decyzji wydanej przez Dyrektora MOPS w   Lublińcu.  

§   8.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron.  

§   9.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt  


mgr inż.   Zdzisław   Kulej

Burmistrz  


Edward   Maniura

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Jopek

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »