| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Ciasna

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu, osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 art. oraz art.74 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 250 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 Nr 157 poz. 1240) oraz w   związku z   § 7   ust. 4   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), a   także na podstawie uchwały nr 225/XIX/2012 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 24 kwietnia 2012 r. i   uchwały nr XX/129/2012 Rady Gminy Ciasna z   dnia 15 marca 2012 r. strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Gmina powierza, a   Miasto przyjmuje prowadzenie na rzecz osób z   zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i   wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, usług w   ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i   treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w   zakresie czynności dnia codziennego i   funkcjonowania w   życiu codziennym.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1   wykonywane będą w   Środowiskowym Domu Samopomocy z   siedzibą w   Lublińcu, przy ul. Piłsudskiego 8, zwanego dalej "ŚDS".  

3.   Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w   ŚDS w   Lublińcu. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać telefonicznie z   dyrektorem ŚDS możliwość przyjęcia uczestnika z   terenu Gminy, przy czym Miasto Lubliniec zastrzega, iż w   pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z   terenu miasta Lubliniec.  

§   2.   1.   Wniosek o   skierowanie do ŚDS w   Lublińcu składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ciasnej, dołączając zaświadczenia wymienione w   § 7   ust. 1   Rozporządzenia w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Ciasnej przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lublińcu dokumenty, o   których mowa w   ust. 1   wraz z   rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w   tej sprawie.  

3.   Decyzję administracyjną o   skierowaniu do ŚDS w   Lublińcu i   decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z   usług w   ŚDS w   Lublińcu, w   imieniu Burmistrza Lublińca na podstawie upoważnienia wyda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Lublińcu.  

§   3.   1.   Gmina po otrzymaniu pisemnej informacji z   ŚDS o   ilości mieszkańców uprawnionych do korzystania z   usług placówki i   okresie pobytu na podstawie decyzji administracyjnej, zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie części kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Ciasna z   ŚDS w   wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie, niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, którzy nabyli prawo do korzystania z   usług ŚDS.  

2.   Osobom korzystającym z   ŚDS zapewnia się następujące usługi:  

1)   usługi terapeutyczne  

2)   wyżywienie – ciepły posiłek  

3)   transport  

3.   Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 10-go każdego miesiąca.  

4.   Środki dotacji nie bedą przekazywane przez Gminę, jeżeli w   danym miesiącu żaden z   mieszkańców Gminy nie nabył prawa do świadczeń ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej.  

§   4.   1.   Zmiany wysokości odpłatności mogą być dokonywane od 1   stycznia następnego roku budżetowego.W takim przypadku, Miasto zobowiązane jest przesłać Gminie do 25 października roku poprzedzającego wprowadzenie zmian, pisemną informację obejmującą ustalenie wysokości dotacji w   roku następnym, w   celu zabezpieczenia w   budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych.  

2.   W terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, Miasto zobowiązuje się do przedstawienia Gminie, rozliczenia pod względem rzeczowym i   finansowym realizacji zadania za rok poprzedni. Niewykorzystaną część dotacji Miasto zwróci na rachunek Gminy w   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, następującego po roku realizacji zadania.  

3.   Miasto przedstawi do sprawozdania z   realizacji przekazanej dotacji za rok poprzedni, wykaz faktur w   formie tabelarycznej potwierdzających wydatkowanie środków dotacji.  

§   5.   Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy, o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w   szczególności o   zakończeniu korzystania z   ŚDS przez mieszkańców Gminy Ciasna przed terminem rozwiązania niniejszego Porozumienia.  

§   6.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z   mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2012 r.  

2.   Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

3.   Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.  

§   7.   W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w   trybie § 2   ust. 3   zachowują moc przez czas określony w   decyzji wydanej przez Dyrektora MOPS w   Lublińcu.  

§   8.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron.  

§   9.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt  


mgr inż.   Zdzisław   Kulej

Burmistrz  


Edward   Maniura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »