| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy dnia z   15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U   z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) Rada Gminy Mstów  

§   1.  

Nadaje Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów w   brzmieniu jak w   załączniku nr 1.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/165/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 14 czerwca 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ – ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY  MSTÓW  

I.   Postanowienia ogólne.  

§   1.  

1.   Podmiot leczniczy pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Zespół      Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym                niebędącym przedsiębiorcą.  

2.   Zakład działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U   z 2011r. Nr 112,  poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z   2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.),  

4)   innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a   w szczególności samodzielnych  

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a   także państwowych i   samorządowych jednostek  

organizacyjnych oraz innych obowiązujących przepisów,  

5)   niniejszego statutu.  

§   2.  

1.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Mstów.  

2.   Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.  

§   3.  

Siedziba Zakładu mieści się w   Mstowie przy ul. Wolności  58.  

§   4.  

1.   Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   Zakład uzyskuje osobowość prawna z   chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

II.   Cel i   zadania Zakładu.  

§   5.  

1.   Głównym zadaniem Zakładu jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.  

2.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w   rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.  

§   6.  

Do podstawowych zadań Zakładu w   zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy:    

1.   organizowanie i   sprawowanie podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej,    

2.   organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w   celu rozpoznania stanu zdrowia i     ustalenia dalszego postępowania leczniczego.    

§   7.  

1.   Do zadań Zakładu należą w   szczególności:  

1)   badania, porady lekarskie i   leczenie w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,  

2)   świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

a)   ginekologii i   położnictwa  

b)   neurologii  

c)   okulistyki  

3)   wykonywanie badań diagnostycznych: EKG, USG, badanie narządu wzroku oraz pobieranie materiałów z   zakresu analityki medycznej,  

4)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

5)   orzekanie o   czasowej niezdolności do pracy,  

6)   zabiegi pielęgniarskie,  

7)   pielęgnacja niepełnosprawnych i   opieka nad nimi,  

8)   działania profilaktyczne i   szczepienia ochronne,  

9)   promocja zdrowia,  

10)   świadczenia z   zakresu medycyny szkolnej,  

11)   wykonywanie badań profilaktycznych.  

§   8.  

1.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.    

2.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie,  za częściowo odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej.  

3.   Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Zakładu.  

§   9.  

1.   Świadczenia zdrowotne w   Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w   odrębnych przepisach, z   zachowaniem należytej staranności zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z   poszanowaniem praw pacjenta i   zasad etyki zawodowej.    

2.   Zakład może uczestniczyć w   przygotowaniu osób do wykonywania zawodu lekarza i   kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

§   10.  

W wykonywaniu swoich zadań Zakład współpracuje z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą placówkami edukacyjnymi, placówkami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi lokalnymi, krajowymi i   zagranicznymi instytucjami.  

III.   Struktura  organizacyjna.  

§   11.  

W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1.   Ośrodek Zdrowia w   Mstowie ul. Wolności 58  

a)   Poradnia Ogólna  

b)   Poradnia dla Dzieci  

c)   Poradnia Ginekologiczno - Położnicza  

d)   Gabinet Zabiegowy oraz Punkt Szczepień dla Dorosłych  

e)   Punkt Szczepień dla Dzieci  

f)   Poradnia Neurologiczna  

g)   Poradnia Okulistyczna  

h)   Gabinet pielęgniarki POZ  

i)   Gabinet położnej POZ  

j)   Punkt pobrań  

k)   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

2.   Ośrodek Zdrowia w   Mokrzeszy ul. Kościelna 22  

a)   Poradnia Ogólna  

b)   Gabinet Zabiegowy oraz Punkt Szczepień dla Dorosłych  

c)   Poradnia dla Dzieci oraz Punkt Szczepień.  

§   12.  

Sprawy dotyczące sposobu i   warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, nieuregulowane w   ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

IV.   Organy Zakładu.  

§   13.  

Organami Zakładu są:  

1.   Dyrektor  Zakładu.  

2.   Rada Społeczna.  

§   14.  

1.   Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, kieruje jego działalnością oraz  reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego pracownik.  

§   15.  

1.   Dyrektora Zakładu zatrudnia i   zwalnia Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta Gminy Mstów, na podstawie powołania, umowy o   pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.  

2.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i   wykonuje czynności pracodawcy zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   16.  

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym i   organem doradczym Dyrektora.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

a)   przewodniczący - Wójt Gminy Mstów,    

b)   członkowie:    

jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego,    

trzech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy Mstów.    

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

4.   Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu z   Rady przed upływem kadencji w     następujących przypadkach:  

a)   zatrudnienia tej osoby w   SP ZOZ ZOZ Gminy Mstów,    

b)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,    

c)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu i   zdrowiu, działalności instytucji państwowych i   samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów,    

d)   podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w   sprzeczności z   interesami Zakładu lub/i podmiotu ją tworzącego, albo podmiotu który wyznaczył członka do Rady.  

§   17.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie Gminie Mstów wniosków i   opinii w   sprawach:    

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,    

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,    

c)   przyznawania Dyrektorowi nagród,    

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem,  

e)   regulaminu organizacyjnego.    

2.   Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,    

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,    

c)   kredytów bankowych lub dotacji,    

d)   podziału zysku.    

3.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.    

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określanych w   ustawie i   Statucie Zakładu.    

§   18.  

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rada Gminy Mstów. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez podmiot tworzący.  

§   19.  

1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciel organizacji związkowej działającej w   Zakładzie.    

2.   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zakładzie.    

3.   Dyrektorowi Zakładu służy w   ciągu 7   dni od otrzymania podjętej przez Radę Społeczną uchwały pisemne odwołanie się do Rady Gminy Mstów, za pośrednictwem Wójta Gminy, w   trybie skarg i   wniosków, o   czym pisemnie zawiadamia Przewodniczącego Rady Społecznej.  

4.   W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem a   Radą Społeczną rozstrzyga Rada Gminy Mstów.  

Na czas rozpatrzenia odwołania, uchwała będąca przedmiotem sporu ulega zawieszeniu.  

§   20.  

Stronę organizacyjno-administracyjną pracy Rady Społecznej zapewnia Dyrektor.  

V.   Forma  gospodarki  finansowej i   fundusze.  

§   21.  

1.   Zakład jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   działalności leczniczej.  

2.   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

4.   Zakład może prowadzić działalność gospodarczą jeżeli koszty tej działalności pokrywane są z   uzyskanych przez tę działalność przychodów.  

§   22.  

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.  

§   23.  

1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

a)   fundusz założycielski  

b)   fundusz zakładu – w   rozumieniu przepisów ustawy o   działalności leczniczej.  

2.   Zakład decyduje samodzielnie o   podziale zysku po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

3.   Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.  

§   24.  

1.   Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący w   imieniu którego działają Wójt Gminy Mstów oraz Rada Gminy Mstów w   granicach swoich kompetencji.  

2.   Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z   przepisami prawa, statutem, regulaminem organizacyjnym.  

VI.   Postanowienia końcowe.  

§   25.  

Statut Zakładu nadaje organ założycielski – Rada Gminy.  

§   26.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »