| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt. 6   oraz 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4, art. 104 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 t.j. z   późn. zm.)  

Rada Gminy Tworóg  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej z   zakresu zadań własnych gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tworogu.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/152/2012    
Rady Gminy Tworóg    
z dnia 7   maja 2012 r.  
 

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej z   zakresu zadań własnych  

1.   Osobom i   rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przyznane świadczenie pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone świadczenie.  

2.   Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z   pomocy społecznej spoczywa na:  

-   osobie i   rodzinie korzystającej ze świadczeń z   pomocy społecznej,  

-   spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń pomocy społecznej – z   masy spadkowej,  

-   małżonku, zstępnym przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z   pomocy społecznej.  

3.   Zwrotowi w   całości lub w   części podlegają wydatki (przyznane pod warunkiem zwrotu) na:  

-   usługi,  

-   pomoc rzeczową,  

-   zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,  

-   zasiłki celowe,  

-   zasiłki okresowe.  

4.   Obowiązek wydatków nie istnieje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

5.   W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie, przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, wydatki na świadczenia wymienione w   ust. 1   podlegają zwrotowi zgodnie z   kryteriami określonymi w   tabeli:  

 


% dochodu określony w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu świadczeń w   % w   zależności od dochodu  

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

101 – 200  

30  

30  

201 – 300  

50  

60  

301 – i   więcej  

100  

100  

6.   Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z   pomocy społecznej, o   których mowa w   ust. 3   może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.  

7.   Warunki spłaty określa Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tworogu w   drodze decyzji administracyjnej uwzględniając możliwości finansowe osoby lub rodziny.  

8.   Warunki spłaty winny być tak ustalone, aby ich realizacja nie spowodowała spadku dochodu rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

9.   Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy, licząc od terminu spłaty pierwszej raty.  

10.   Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia, o   którym mowa w   ust. 3   na inny cel niż określony w   decyzji przyznającej pomoc spowoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z   ustawowymi odsetkami.  

11.   Na wniosek strony zobowiązanej do zwrotu wydatków na udzielone świadczenie lub na wniosek pracownika socjalnego, jeżeli ustalone warunki spłaty lub zwrotu wydatków niweczyłyby skutki udzielonej pomocy i   stanowiłyby dla zobowiązanych nadmierne obciążenie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tworogu na podstawie wywiadu środowiskowego określającego sytuację korzystających z   pomocy społecznej, może ustalić nowe warunki spłaty lub odstąpić od żądania zwrotu całości lub części świadczenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »