| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001, poz.1591 z   późn.zm) art.42 ust.6 i   7 pkt 2   i 3   w związku art.91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 późn.zm.),  

RADA GMINY W   TWOROGU  
uchwala  

§   1.  

1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze, nie wymienionych w   art.42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela – wynosi odpowiednio:  

 

l.p.  

STANOWISKO  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  

1  

doradca zawodowy  

30  

2  

pedagog szkolny  

28  

3  

psycholog szkolny  

28  

4  

logopeda  

28  

5  

Nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i   dzieci z   innych grup wiekowych  

22  

6  

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną  

18  

§   2.  

1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela, zatrudnionego w   pełnym wymiarze godzin, a   realizującego obowiązkowy wymiar zajęć w   etacie łączonym na różnych stanowiskach o   różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się jako sumę części etatów z   poszczególnych stanowisk.  

2.   Pozostałe godziny powyżej 1   etatu, o   którym mowa w   punkcie 1, traktowane są jak godziny ponadwymiarowe.  

§   3.  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i   innych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określony w   art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela , do liczby godzin zajęć określonych w   poniższej tabeli:  

 

L.P.  

STANOWISKO KIEROWNICZE  

Tygodniowy wymiar godzin  

1  

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,(zespołu) liczącej :  
* Do 6   oddziałów  
* 7   – 8   oddziałów  
* 9   – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
8  
5  
3  

2  

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o   liczbie :  
* 12 – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
7  

3  

Kierownik świetlicy szkolnej  

22  

4  

Dyrektor przedszkola czynnego 5   godzin dziennie liczącego:  
* 1   oddział  


20  

5  

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5   godzin dziennie liczącego :  
* 1   oddział  
* 2   oddziały  
* 3   oddziały  
* 4   – 5   oddziałów  
* 6   – 7   oddziałów  


18  
15  
10  
8  
6  

2.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach podstawowych, gimnazjum Wójt Gminy może wyrazić zgodę na godziny ponadwymiarowe, w   wymiarze nie przekraczającym 6   godzin tygodniowo, chyba że z   planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

3.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powierzono zastępstwo nauczycielowi.  

§   4.  

Traci moc: Uchwała Nr XX/239/2004 Rady Gminy Tworóg z   dnia 14 października 2004 r. Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Tworóg z   dnia 27 lutego 2012 r.  

§   5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »