| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001, poz.1591 z   późn.zm) art.42 ust.6 i   7 pkt 2   i 3   w związku art.91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 późn.zm.),  

RADA GMINY W   TWOROGU  
uchwala  

§   1.  

1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze, nie wymienionych w   art.42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela – wynosi odpowiednio:  

 

l.p.  

STANOWISKO  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  

1  

doradca zawodowy  

30  

2  

pedagog szkolny  

28  

3  

psycholog szkolny  

28  

4  

logopeda  

28  

5  

Nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i   dzieci z   innych grup wiekowych  

22  

6  

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną  

18  

§   2.  

1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela, zatrudnionego w   pełnym wymiarze godzin, a   realizującego obowiązkowy wymiar zajęć w   etacie łączonym na różnych stanowiskach o   różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się jako sumę części etatów z   poszczególnych stanowisk.  

2.   Pozostałe godziny powyżej 1   etatu, o   którym mowa w   punkcie 1, traktowane są jak godziny ponadwymiarowe.  

§   3.  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i   innych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określony w   art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela , do liczby godzin zajęć określonych w   poniższej tabeli:  

 

L.P.  

STANOWISKO KIEROWNICZE  

Tygodniowy wymiar godzin  

1  

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,(zespołu) liczącej :  
* Do 6   oddziałów  
* 7   – 8   oddziałów  
* 9   – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
8  
5  
3  

2  

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o   liczbie :  
* 12 – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
7  

3  

Kierownik świetlicy szkolnej  

22  

4  

Dyrektor przedszkola czynnego 5   godzin dziennie liczącego:  
* 1   oddział  


20  

5  

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5   godzin dziennie liczącego :  
* 1   oddział  
* 2   oddziały  
* 3   oddziały  
* 4   – 5   oddziałów  
* 6   – 7   oddziałów  


18  
15  
10  
8  
6  

2.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach podstawowych, gimnazjum Wójt Gminy może wyrazić zgodę na godziny ponadwymiarowe, w   wymiarze nie przekraczającym 6   godzin tygodniowo, chyba że z   planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.  

3.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powierzono zastępstwo nauczycielowi.  

§   4.  

Traci moc: Uchwała Nr XX/239/2004 Rady Gminy Tworóg z   dnia 14 października 2004 r. Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Tworóg z   dnia 27 lutego 2012 r.  

§   5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »