| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub placówce oświatowej powadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 7   w związku z   art. 91d, pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala :  

§   1.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora w   szkole lub placówce oświatowej oraz Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć po obniżkach ustala się następująco:  

1)   dyrektor przedszkola –   3 godziny tygodniowo   ;  

2)   wicedyrektor przedszkola z   oddziałami integracyjnymi liczącymi 5   oddziałów i   więcej -   10 godzin tygodniowo   ;  

3)   dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego liczących:  

-   do 12 oddziałów –   3 godziny tygodniowo   ,  

-   powyżej 12 oddziałów –   zwolniony z   obowiązku realizacji zajęć   ;  

4)   wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego liczących:  

-   do 16 oddziałów –   9 godzin tygodniowo   ,  

-   powyżej 16 oddziałów –   7 godzin tygodniowo   ;  

5)   dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1     6 godzin tygodniowo   ;  

6)   dyrektor Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” -   10 godzin tygodniowo  
zgodnie z   art.237 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami).  

§   2.  

Nauczycielom, o   których mowa w   § 1   Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w   szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z   organizacji pracy szkoły lub placówki oświatowej, może wyrazić zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych.  

§   3.  

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z   tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym polecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   4.  

1.   Dla nauczycieli, którym nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi:  

1)   pedagog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

2)   psycholog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

3)   logopeda przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

4)   nauczyciel przedszkola pracujący z   grupami mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak i   dzieci innych grup wiekowych –   22 godziny tygodniowo   ;  

5)   rehabilitant –   24 godziny tygodniowo   ;  

6)   szkolny doradca zawodowy –   30 godzin tygodniowo   .  

§   5.  

1.   W przypadku łączenia w   ramach jednego etatu różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć, ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych według określonego wzoru:  

W = (x   1   + x   2   ) : [ ( x   1   : y   1   ) + ( x   2   : y   2   ) ]  

gdzie:   x   1   , x   2   -   oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły  

y   1   , y   2   -   oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych określonych dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   i 7   ustawy – Karta Nauczyciela  

2.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w   ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a   0,50 i   więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i   ustalonego pensum.  

3.   Wszystkie godziny realizowane ponad ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, będą godzinami wymiarowymi wypłacanymi według zasad określonych w   regulaminie wynagradzania nauczycieli.  

§   6.  

Traci moc:  

1)   uchwała Nr X/119/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 26 sierpnia 1999 roku w   sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela – bibliotekarza.  

2)   uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień z   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym,  

3)   uchwała Nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 sierpnia 2009 roku w   sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w   ramach jednego etatu różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »