| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub placówce oświatowej powadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 7   w związku z   art. 91d, pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala :  

§   1.  

1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora w   szkole lub placówce oświatowej oraz Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć po obniżkach ustala się następująco:  

1)   dyrektor przedszkola –   3 godziny tygodniowo   ;  

2)   wicedyrektor przedszkola z   oddziałami integracyjnymi liczącymi 5   oddziałów i   więcej -   10 godzin tygodniowo   ;  

3)   dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego liczących:  

-   do 12 oddziałów –   3 godziny tygodniowo   ,  

-   powyżej 12 oddziałów –   zwolniony z   obowiązku realizacji zajęć   ;  

4)   wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego liczących:  

-   do 16 oddziałów –   9 godzin tygodniowo   ,  

-   powyżej 16 oddziałów –   7 godzin tygodniowo   ;  

5)   dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1     6 godzin tygodniowo   ;  

6)   dyrektor Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” -   10 godzin tygodniowo  
zgodnie z   art.237 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami).  

§   2.  

Nauczycielom, o   których mowa w   § 1   Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w   szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z   organizacji pracy szkoły lub placówki oświatowej, może wyrazić zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych.  

§   3.  

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z   tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym polecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   4.  

1.   Dla nauczycieli, którym nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi:  

1)   pedagog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

2)   psycholog przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

3)   logopeda przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego –  

26 godzin tygodniowo   ;  

4)   nauczyciel przedszkola pracujący z   grupami mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak i   dzieci innych grup wiekowych –   22 godziny tygodniowo   ;  

5)   rehabilitant –   24 godziny tygodniowo   ;  

6)   szkolny doradca zawodowy –   30 godzin tygodniowo   .  

§   5.  

1.   W przypadku łączenia w   ramach jednego etatu różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć, ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych według określonego wzoru:  

W = (x   1   + x   2   ) : [ ( x   1   : y   1   ) + ( x   2   : y   2   ) ]  

gdzie:   x   1   , x   2   -   oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły  

y   1   , y   2   -   oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych określonych dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   i 7   ustawy – Karta Nauczyciela  

2.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w   ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a   0,50 i   więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i   ustalonego pensum.  

3.   Wszystkie godziny realizowane ponad ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, będą godzinami wymiarowymi wypłacanymi według zasad określonych w   regulaminie wynagradzania nauczycieli.  

§   6.  

Traci moc:  

1)   uchwała Nr X/119/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 26 sierpnia 1999 roku w   sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela – bibliotekarza.  

2)   uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień z   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym,  

3)   uchwała Nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 sierpnia 2009 roku w   sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w   ramach jednego etatu różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »