| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 164 ust. 5a - 5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2012 r., Poz. 145) na wniosek Wójta Gminy Chybie   Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   1.   Spółka wodna może uzyskać z   budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na realizację zadań:  

1)   bieżące utrzymanie wód i   urządzeń wodnych,  

2)   dofinansowanie inwestycji.  

2.   Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania.  

3.   Pomoc finansowa udzielana jest spółce wodnej w   formie dotacji celowej.  

4.   Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o   której mowa w   ust. 1, jest określana w   budżecie gminy na dany rok.  

§   2.   1.   Przyznanie pomocy finansowej, o   której mowa w   § 1   ust. 1   następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   powinien zawierać:  

a)   pełną nazwę spółki wodnej,  

b)   adres spółki wodnej,  

c)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,  

d)   numer rachunku bankowego spółki wodnej,  

e)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu spółki,  

f)   wielkość wnioskowanej dotacji,  

g)   szczegółowy opis zadania,  

h)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

i)   harmonogram realizacji zadania,  

j)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,  

k)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu spółki wodnej.  

3.   Wzór wniosku o   przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Do wniosku należy dołączyć:  

a)   aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej,  

b)   oświadczenie, że spółka wodna nie działa w   celu osiągnięcia zysku,  

c)   potwierdzony za zgodność z   oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w   którym wnioskuje o   udzielenie dotacji.  

5.   Wójt Gminy Chybie może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w   wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.  

6.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wzywa spółkę wodną w   wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.  

7.   Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.  

§   3.   1.   Informację o   możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Chybie podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Chybiu.  

2.   W informacji, o   której mowa w   ust. 1, Wójt Gminy Chybie wskazuje:  

a)   kwotę przeznaczoną w   budżecie gminy Chybie na pomoc finansową dla spółki wodnej w   danym roku,  

b)   termin składania wniosku.  

§   4.   1.   Decyzję o   przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Chybie mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną.  

2.   Wójt Gminy Chybie pisemnie zawiadamia spółkę wodną o   sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie do zawarcia umowy.  

§   5.   Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej w   szczególności:  

1)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel na jaki dotacja została przyznana,  

2)   termin realizacji zadania,  

3)   wysokość dotacji,  

4)   termin i   formę przekazania dotacji,  

5)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,  

6)   obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z   dotacji oraz wydatków dokonywanych z   tych środków.  

§   6.   1.   Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w   terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.  

2.   Rozliczenie dotacji następuje w   formie sprawozdania z   realizacji zadania.  

3.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   ust. 2   powinno zawierać:  

a)   pełną nazwę spółki wodnej,  

b)   adres,  

c)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,  

d)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu spółki,  

e)   wielkość rozliczanej dotacji,  

f)   szczegółowy opis zrealizowanego zadania,  

g)   zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,  

h)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu spółki.  

4.   Wzór sprawozdania z   realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

5.   Do sprawozdania należy dołączyć:  

a)   uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,  

b)   uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.  

§   7.   1.   Wójt Gminy Chybie może dokonać kontroli w   trakcie realizacji zadania.  

2.   Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonywania zadania.  

3.   Zakres kontroli może obejmować:  

a)   sprawdzenie przeznaczenia i   wykorzystania dotacji,  

b)   sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z   umową,  

c)   sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,  

d)   sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.  

4.   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

5.   Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.  

6.   Do ustaleń wynikających z   protokołu, spółce wodnej służy prawo wniesienia wyjaśnień w   terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Wójta Gminy Chybie.  

7.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych w   protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy Chybie ma prawo:  

a)   wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,  

b)   wstrzymać przekazywanie dotacji,  

c)   rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

d)   żądać zwrotu dotacji.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »