| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XXII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 81 i   art. 82 ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Koszęcinie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się:  

1)   warunki ubiegania się   o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

2)   rodzaj danych i   informacji, które należy zawrzeć we wniosku o   dotację,  

3)   tryb postępowania z   wnioskiem o   udzielenie dotacji,  

4)   postanowienia, jakie winna zawierać umowa o   udzielenie dotacji,  

5)   zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i   zwrotu dotacji do budżetu Gminy Koszęcin,  

2.   Znaczenie użytej w   uchwale terminologii dotyczącej zabytków lub czynności z   nimi związanych określają przepisy ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.  

3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

2)   beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z   budżetu Gminy Koszęcin,  

3)   środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki finansowe określone przepisami prawa finansów publicznych.  

§   2.   1.   Z budżetu Gminy Koszęcin mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Koszęcin, jeżeli:    

1)   obiekt znajduje się w     złym stanie technicznym,    

2)   obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, religijne lub kulturowe.    

2.   Dotacja może być udzielona każdej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, o   którym mowa w   ust. 1, wynikający z   prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

3.   Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i     roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne, których przeznaczenie określone zostało w     art. 77 ustawy z     dnia 23 lipca 2003 r. o     ochronie zabytków i     opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.).    

4.   Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:  

1)   nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o   którym mowa w   § 2   ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w   roku następującym po roku złożenia wniosku o   przyznanie dotacji,  

2)   nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wskazanym w   § 2   ust. 1, które zostały przeprowadzone w   roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o   udzielenie dotacji lub w   okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o   udzielenie dotacji.  

5.   Wniosek o   udzielenie dotacji, o   której mowa w   ust. 4   pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, określonych w   pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

§   3.   1.   Łączną kwotę dotacji w   danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.    

2.   Dotacja może być udzielona w     wysokości:  

1)   do 50 % nakładów koniecznych, o   których mowa w   § 1   ust. 3   na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,  

2)   do 100 % nakładów koniecznych, o   których mowa w   § 1   ust. 3   na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,    

3)   do 100 % nakładów koniecznych, o   których mowa w   § 1   ust. 3   na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w   przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.  

3.   Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o     którym mowa w     § 1   ust. 1, nie może zostać udzielona:    

1)   jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w   100% są finansowane z   dotacji pochodzących z     innych źródeł,    

2)   jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Koszęcin i   inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.    

§   4.   We wniosku o   przyznanie dotacji należy wskazać:  

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i   siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,  

2)   dane obiektu uwidocznione w   rejestrze zabytków,  

3)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,  

4)   decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,  

5)   wnioskowaną kwotę dotacji,  

6)   zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,  

7)   termin zakończenia prac objętych wnioskiem,  

8)   harmonogram i   opis przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania oraz ich kosztorys,  

9)   informację o   środkach publicznych przyznanych z   innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o   wystąpieniu o   takie środki złożonym do innych podmiotów,  

10)   wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w   okresie 5   lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z   podaniem łącznej wysokości nakładów poniesionych na ich przeprowadzenie, w   tym wysokości i   źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,  

2.   Formularz wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o   udzielenie dotacji winien dołączyć informację o   pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w   zakresie według zasad określonych w   art. 37 ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.)  

4.   Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotom, o   którym mowa w   pkt 3, dokonywane jest zgodnie z   przepisami niniejszej uchwały wraz z   dochowaniem zasad określonych w   przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.  

5.   Złożenie wniosku o   dotację, o   którym mowa w   ust.1, nie jest równoznaczne z   przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w   wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.  

§   5.   1.   Wnioski o   dotacje kierowane są do Wójta Gminy w   Koszęcinie.  

2.   Wnioski ze skompletowanymi załącznikami należy składać w   terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, w   którym wnioskowane o   dotację zadanie będzie zrealizowane.  

3.   Ustalenia pkt 2   nie obejmują wniosków o   przyznanie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wskazanym w   § 2   ust. 1, które zostały przeprowadzone w   roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o   udzielenie dotacji lub w   okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o   udzielenie dotacji. Wnioski te należy składać do 31 grudnia każdego roku.  

§   6.   1.   Dotację na wniosek, o   którym mowa w   § 6   przyznaje Rada Gminy w   Koszęcinie, na wniosek Wójta Gminy Koszęcin, w   odrębnej uchwale określającej:  

1)   nazwę podmiotu otrzymującego dotację,  

2)   zabytek na który przyznano dotację,  

3)   kwotę dotacji do przekazania,  

4)   rodzaj prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym.  

§   7.   1.   Po przyznaniu dotacji, Wójt Gminy Koszęcin wraz z   beneficjentem podpisują umowę określającą w   szczególności:  

1)   harmonogram i   opis prac lub robót budowlanych przy zabytku,  

2)   kwotę dotacji i   terminy jej przekazywania,  

3)   sposób i   termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,  

4)   warunki, sposób i   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem.  

2.   Załącznikami do umowy są:  

1)   zobowiązanie beneficjenta do przekazywania w   formie pisemnego raportu informacji o   wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku, otrzymywanych z   innych źródeł,  

2)   zobowiązanie beneficjenta do przekazywania do wglądu oryginałów faktur oraz przekazania ich kserokopii za zakupione materiały i   wykonane usługi, zakupywanych i   wykonywanych w   ramach środków otrzymanych z   dotacji.  

3)   zobowiązanie beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Gminę Koszęcin w   zakresie przeznaczenia dotacji i   wykonania prac lub robót budowlanych.  

§   8.   1.   Wójt Gminy Koszęcin przeprowadza kontrolę, o   której mowa w   § 7   ust 2   pkt 3   przez upoważnione do tego osoby.  

2.   Kontrola polega na:  

1)   merytorycznym sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów pod kątem zgodności z   harmonogramem i   opisem prac i   robót załączonych we wniosku i   opisanych w   umowie.  

2)   na sprawdzaniu dokumentów i   faktur związanych z   realizacją dotowanego zadania pod katem ich zgodności z   przepisam  

§   9.   1.   Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.  

2.   W celu rozliczenia dotacji beneficjent w   sposób i   w terminach określonych w   umowie składa sprawozdanie z   wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy Koszęcin.  

3.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   pkt 2, stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   Akceptacja sprawozdania przez Wójta Gminy Koszęcin, albo osoby przez niego upoważnionej, jest równoznaczna z   rozliczeniem udzielonej dotacji. i   prawa, umową i   zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).  

§   10.   Stwierdzenie niewłaściwego, niezgodnego z   umową, wykorzystania dotacji skutkować będzie żądaniem zwrotu przekazanych i   niewłaściwie wykorzystanych środków zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   11.   Wójt Gminy prowadzi rejestr udzielonych dotacji.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/XXII/2012
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 225\XXII\2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/XXII/2012
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 225\XXII\2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »