| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska a administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 2   – 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w   mieście, a   także realizując zadania zawarte w   „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/314/2010r. Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2010r. oraz „Planie Gospodarki Odpadami  

-   aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/315/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2010r. - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   trybie uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 22 września 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 10 listopada 2010r  

RADA MIEJSKA W   PSZOWIE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W „Regulaminie określającym szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody”, stanowiącym załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2011r., w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w § 4   po lit. e) dodaje się lit. f) i   g), o   brzmieniu:  

f)   w przypadku kotła olejowego – zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzja o   pozwoleniu na budowę,  

g)   w przypadku podłączenia budynku do sieci c.o. – protokół odbioru końcowego, sporządzony pomiędzy inwestorem a   dostawcą ciepła.; ;

2)   w § 5   dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1   a po nim dodaje się ust. 2   o brzmieniu:  

2.   O dofinansowanie mogą się ubiegać uprawnione osoby, które zmodernizowały system ogrzewania w   budynku w   ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; decyduje data wystawienia imiennej faktury zakupu urządzenia grzewczego.; ;

3)   § 6   otrzymuje brzmienie:„1. Maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 2.000 zł brutto, w   przypadku gdy koszt zakupu nowego źródła ciepła przekroczy kwotę 4.000,00 złotych.  

2.   Jeżeli koszty zakupu nowego źródła ciepła nie przekroczą kwoty 4.000 zł brutto, zostanie udzielona dotacja w   wysokości 50% kosztów jego zakupu.  

3.   Dotacja dotyczy każdego zadania określonego w   § 2   ust. 1.”.  

§   2.   W „Regulaminie określającym szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarka odpadami”, stanowiącym załącznik Nr 2   do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2011r., w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, wprowadzić następujące zmiany:  

-   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1.   Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłoniony corocznie przez Miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2.   Wykonawca wystawi dla wnioskodawcy dwie faktury w   wysokości stanowiącej odpowiednio:  

a)   80 % całkowitego kosztu zadania,  

b)   20% całkowitego kosztu zadania.  

3.   Wykonawca przedłoży do Urzędu Miasta Pszów:  

a)   oryginał faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit a),  

b)   kopię faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit. b),  

c)   protokół odbioru robót,  

d)   kartę przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

4.   Referat Gospodarki Komunalnej i   Ekologii przeprowadzi kontrolę dokumentów, o   których mowa w   ust. 2, potwierdzi prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z   umową i   wymogami regulaminu oraz dokona na oryginale faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit. a) adnotacji o   udzielonej dotacji.. .

§   3.   Ustala się wzór Umowy na udzielenie dotacji stanowiącej integralna część „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarką odpadami”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/132/2012    
Rady Miejskiej w   Pszowie    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Wzór umowy na udzielenie dotacji.  

UMOWA Nr …………..  

zawarta w   dniu ..........................  

pomiędzy  

Gminą Miastem Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów  

NIP 647-17-04-382  

REGON 272433107  

w imieniu którego działa:  

Burmistrz Miasta - ………………………….  

zwaną dalej Dotującą,  

a Panem/Panią  

………………………………………………..  

zam. …………………………………………………………………………………………  

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym serii ……….. numer………………  

NIP ………………………  

zwanym dalej Dotowanym  

§   1.   1.   Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na  

likwidacji i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w   ilości ….……….. m² określonej na  

podstawie wniosku Dotowanego.  

2.   Dotowany oświadcza, iż wyroby zawierające azbest stanowią pokrycie dachowe budynku  

zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul………..…............................. w   Pszowie. (lub  

mających zastosowanie jako element docieplania elewacji).  

3.   Wysokość dotacji stanowi 80% kwoty będącej iloczynem masy odpadów przekazanych do  

unieszkodliwiania na podstawie karty przekazania odpadu i   ceny jednostkowej usługi tj. …………..  

złotych netto, przy uwzględnieniu obowiązujących stawek podatku VAT.  

4.   Cena jednostkowa usługi o   której mowa w   ust. 3   jest określona w   umowie zawartej pomiędzy Dotującym  

a Wykonawcą robót.  

5.   Udzielona dotacja dla Dotowanego nie przekroczy kwoty ………………………………….  

6.   Dotacja, o   której mowa w   ust.5 zostanie przeznaczona na realizację zadania w   ……….. roku.  

§   2.   1.   Dotująca przyznaje środki na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1   ust.1. zgodnie z   obowiązującym  

„Regulaminem określającym szczegółowe zasady przyznawaniai rozliczania dotacji na zadanie w   zakresie  

przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarka odpadami”.  

2.   Dotowany zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulaminu, o   którym mowa w   ust.1.  

§   3.   1.   Dotowany wyraża zgodę na przekazanie przez Dotującą dotacji w   wysokości określonej w   § 1   ust. 5   na  

rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury; wyboru wykonawcy  

dokona Dotująca zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2.   Dotująca zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy kwoty dotacji, o   której mowa w   ust. 1   w terminie  

30 dni od daty wpływu do siedziby Dotującej następujących dokumentów:  

a)   oryginału faktury w   wysokości stanowiącej 80 % kosztów całkowitych zadania,  

b)   kopii faktury w   wysokości stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania,  

c)   protokołu odbioru robót wraz z   obmiarem powykonawczym,  

d)   karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

3.   Dotowany ma możliwość dokonania odbioru oryginału faktury, o   której mowa w   ust.2 lit. a   w terminie 31  

dni od dnia jej przedłożenia w   siedzibie Dotującej, lecz nie później niż do końca roku kalendarzowego,  

w którym nastąpiło udzielenie dotacji.  

§   4.   Termin wykonania zadania ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia dostarczenia przez  

Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych, o   których mowa w   § 3   ust.2, lecz nie później niż do dnia   .................  

§   5.   1.   Dotowany ustala we własnym zakresie z   Wykonawcą szczegółowy termin realizacji zadania oraz sposób  

i termin płatności kwoty należnej Wykonawcy, stanowiącej 20% kosztów całkowitych zadania.  

2.   Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane przez Dotowanego w   terminie i   zakresie niezależnym od  

ustaleń niniejszej umowy.  

3.   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w   sposobie realizacji zadania, o   którym mowa w   § 1   ust.1 przez  

Wykonawcę, Dotowany powinien odmówić podpisania dokumentów rozliczeniowych, o   których mowa  

w § 3   ust. 2   lit. a) – c) oraz powiadomić Dotują niezwłocznie tj. nie później niż w   następnym dniu  

roboczym po stwierdzeniu przez Dotowanego nieprawidłowości.  

§   6.   1.   Dotująca zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających wykonanie zadania zgodnie  

z niniejszą umową  

2.   Dotująca nie ponosi odpowiedzialności w   przypadku nie zawiadomienia jej przez Dotowanego w   terminie,  

o którym mowa w   § 5   ust. 3, oraz po podpisaniu dokumentów rozliczeniowych przez Dotowanego.  

§   7.   Dotująca może odstąpić od umowy dotacji w   razie stwierdzenia że:  

1)   Dotowany odstąpił od realizacji celu określonego w   umowie,  

2)   dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

3)   Dotowany nie spełnia innych warunków określonych w   umowie.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   9.   Wszelkie zmiany i   uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w   formie aneksu  

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

§   10.   Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu  

sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Dotującego.  

§   11.   Umowę sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze  

stron.  

DOTUJĄCY                                                                                                     DOTOWANY  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »