| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska a administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 2   – 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w   mieście, a   także realizując zadania zawarte w   „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/314/2010r. Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2010r. oraz „Planie Gospodarki Odpadami  

-   aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/315/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2010r. - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   trybie uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 22 września 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 10 listopada 2010r  

RADA MIEJSKA W   PSZOWIE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W „Regulaminie określającym szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody”, stanowiącym załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2011r., w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w § 4   po lit. e) dodaje się lit. f) i   g), o   brzmieniu:  

f)   w przypadku kotła olejowego – zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzja o   pozwoleniu na budowę,  

g)   w przypadku podłączenia budynku do sieci c.o. – protokół odbioru końcowego, sporządzony pomiędzy inwestorem a   dostawcą ciepła.; ;

2)   w § 5   dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1   a po nim dodaje się ust. 2   o brzmieniu:  

2.   O dofinansowanie mogą się ubiegać uprawnione osoby, które zmodernizowały system ogrzewania w   budynku w   ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; decyduje data wystawienia imiennej faktury zakupu urządzenia grzewczego.; ;

3)   § 6   otrzymuje brzmienie:„1. Maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 2.000 zł brutto, w   przypadku gdy koszt zakupu nowego źródła ciepła przekroczy kwotę 4.000,00 złotych.  

2.   Jeżeli koszty zakupu nowego źródła ciepła nie przekroczą kwoty 4.000 zł brutto, zostanie udzielona dotacja w   wysokości 50% kosztów jego zakupu.  

3.   Dotacja dotyczy każdego zadania określonego w   § 2   ust. 1.”.  

§   2.   W „Regulaminie określającym szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarka odpadami”, stanowiącym załącznik Nr 2   do Uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w   Pszowie z   dnia 31 maja 2011r., w   sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i   sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i   prawnych ze środków budżetu Miasta, w   tym pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, wprowadzić następujące zmiany:  

-   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1.   Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłoniony corocznie przez Miasto zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2.   Wykonawca wystawi dla wnioskodawcy dwie faktury w   wysokości stanowiącej odpowiednio:  

a)   80 % całkowitego kosztu zadania,  

b)   20% całkowitego kosztu zadania.  

3.   Wykonawca przedłoży do Urzędu Miasta Pszów:  

a)   oryginał faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit a),  

b)   kopię faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit. b),  

c)   protokół odbioru robót,  

d)   kartę przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

4.   Referat Gospodarki Komunalnej i   Ekologii przeprowadzi kontrolę dokumentów, o   których mowa w   ust. 2, potwierdzi prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z   umową i   wymogami regulaminu oraz dokona na oryginale faktury, o   której mowa w   ust. 2   lit. a) adnotacji o   udzielonej dotacji.. .

§   3.   Ustala się wzór Umowy na udzielenie dotacji stanowiącej integralna część „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i   rozliczania dotacji na zadania w   zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarką odpadami”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/132/2012    
Rady Miejskiej w   Pszowie    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Wzór umowy na udzielenie dotacji.  

UMOWA Nr …………..  

zawarta w   dniu ..........................  

pomiędzy  

Gminą Miastem Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów  

NIP 647-17-04-382  

REGON 272433107  

w imieniu którego działa:  

Burmistrz Miasta - ………………………….  

zwaną dalej Dotującą,  

a Panem/Panią  

………………………………………………..  

zam. …………………………………………………………………………………………  

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym serii ……….. numer………………  

NIP ………………………  

zwanym dalej Dotowanym  

§   1.   1.   Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na  

likwidacji i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w   ilości ….……….. m² określonej na  

podstawie wniosku Dotowanego.  

2.   Dotowany oświadcza, iż wyroby zawierające azbest stanowią pokrycie dachowe budynku  

zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul………..…............................. w   Pszowie. (lub  

mających zastosowanie jako element docieplania elewacji).  

3.   Wysokość dotacji stanowi 80% kwoty będącej iloczynem masy odpadów przekazanych do  

unieszkodliwiania na podstawie karty przekazania odpadu i   ceny jednostkowej usługi tj. …………..  

złotych netto, przy uwzględnieniu obowiązujących stawek podatku VAT.  

4.   Cena jednostkowa usługi o   której mowa w   ust. 3   jest określona w   umowie zawartej pomiędzy Dotującym  

a Wykonawcą robót.  

5.   Udzielona dotacja dla Dotowanego nie przekroczy kwoty ………………………………….  

6.   Dotacja, o   której mowa w   ust.5 zostanie przeznaczona na realizację zadania w   ……….. roku.  

§   2.   1.   Dotująca przyznaje środki na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1   ust.1. zgodnie z   obowiązującym  

„Regulaminem określającym szczegółowe zasady przyznawaniai rozliczania dotacji na zadanie w   zakresie  

przedsięwzięć ekologicznych związanych z   gospodarka odpadami”.  

2.   Dotowany zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulaminu, o   którym mowa w   ust.1.  

§   3.   1.   Dotowany wyraża zgodę na przekazanie przez Dotującą dotacji w   wysokości określonej w   § 1   ust. 5   na  

rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury; wyboru wykonawcy  

dokona Dotująca zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2.   Dotująca zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy kwoty dotacji, o   której mowa w   ust. 1   w terminie  

30 dni od daty wpływu do siedziby Dotującej następujących dokumentów:  

a)   oryginału faktury w   wysokości stanowiącej 80 % kosztów całkowitych zadania,  

b)   kopii faktury w   wysokości stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania,  

c)   protokołu odbioru robót wraz z   obmiarem powykonawczym,  

d)   karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

3.   Dotowany ma możliwość dokonania odbioru oryginału faktury, o   której mowa w   ust.2 lit. a   w terminie 31  

dni od dnia jej przedłożenia w   siedzibie Dotującej, lecz nie później niż do końca roku kalendarzowego,  

w którym nastąpiło udzielenie dotacji.  

§   4.   Termin wykonania zadania ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia dostarczenia przez  

Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych, o   których mowa w   § 3   ust.2, lecz nie później niż do dnia   .................  

§   5.   1.   Dotowany ustala we własnym zakresie z   Wykonawcą szczegółowy termin realizacji zadania oraz sposób  

i termin płatności kwoty należnej Wykonawcy, stanowiącej 20% kosztów całkowitych zadania.  

2.   Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane przez Dotowanego w   terminie i   zakresie niezależnym od  

ustaleń niniejszej umowy.  

3.   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w   sposobie realizacji zadania, o   którym mowa w   § 1   ust.1 przez  

Wykonawcę, Dotowany powinien odmówić podpisania dokumentów rozliczeniowych, o   których mowa  

w § 3   ust. 2   lit. a) – c) oraz powiadomić Dotują niezwłocznie tj. nie później niż w   następnym dniu  

roboczym po stwierdzeniu przez Dotowanego nieprawidłowości.  

§   6.   1.   Dotująca zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających wykonanie zadania zgodnie  

z niniejszą umową  

2.   Dotująca nie ponosi odpowiedzialności w   przypadku nie zawiadomienia jej przez Dotowanego w   terminie,  

o którym mowa w   § 5   ust. 3, oraz po podpisaniu dokumentów rozliczeniowych przez Dotowanego.  

§   7.   Dotująca może odstąpić od umowy dotacji w   razie stwierdzenia że:  

1)   Dotowany odstąpił od realizacji celu określonego w   umowie,  

2)   dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

3)   Dotowany nie spełnia innych warunków określonych w   umowie.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   9.   Wszelkie zmiany i   uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w   formie aneksu  

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

§   10.   Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu  

sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Dotującego.  

§   11.   Umowę sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze  

stron.  

DOTUJĄCY                                                                                                     DOTOWANY  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »