| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/465/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych w Straconce

Na podstawie:  

art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

art. 15, art. 20 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami),  

art.4 ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871)  

Rada Miejska  

stwierdzając zgodność z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała  

uchwala  

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Zmianie podlega Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych u   zbiegu ulic Górskiej i   Wspólnej w   Straconce uchwalony uchwałą Nr XXVII/297/2000 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 4   kwietnia 2000 roku.  

2.   Granice obszaru objętego planem wynikają z   planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce oraz z   postanowień uchwały Nr L/1180/2009 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 22 grudnia 2009 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce.  

§   2.   Treść planu przedstawiona jest w   postaci:  

1)   tekstu niniejszej uchwały;  

2)   części graficznej stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały składającej się z   rysunku planu wykonanym na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:500 pochodzącej z   państwowego zasobu geodezyjnego i   kartograficznego.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:  

1)   przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków;  

5)   parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

6)   szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu;  

7)   zasad obsługi terenów w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

8)   stawek procentowych, na podstawie, których ustalana będzie opłata, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

2.   Pozostałe elementy wymienione w   art. 15 ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, w   tym tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują w   obszarze objętym planem.  

§   4.   Integralnymi częściami uchwały są:  

1)   Załącznik nr 1   - Rysunek planu w   skali 1   : 500 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w   skali 1   : 10 000 z   oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;  

2)   Załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3)   Załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowaniazgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   5.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwał jest mowa o:  

1)   rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w     4 ust.1 pkt 1   niniejszej uchwały;  

2)   terenie - rozumie się przez to teren o   określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

3)   obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;  

4)   przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, który dominuje w   terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;  

5)   powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na terenie inwestycji liczoną po zewnętrznym obrysie murów;  

6)   usługach gastronomiczno-rekreacyjnych oraz obsłudze ruchu turystycznego - rozumie się przez to inwestycje realizowane w   zakresie usług gastronomii, obsługi turystyki oraz ruchu turystycznego, a   także inna działalność o   zbliżonym charakterze;  

7)   terenie inwestycji - rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z   jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z   przepisów odrębnych lub ustaleń niniejszej uchwały;  

8)   uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb i   zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w   rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;  

9)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to najmniejszą odległość, w   jakiej możliwa jest lokalizacja budynku od krawędzi jezdni drogi publicznej lub wewnętrznej.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   6.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem   „1 UG,UT”.  

2.   Dla terenu ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu:  

a)   podstawowe -   usługi gastronomii, obsługa turystyki,  

b)   dopuszczalne -   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   utrzymanie istniejących obiektów z   możliwością wykonywania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

3)   możliwość realizacji innych obiektów związanych z   przeznaczeniem podstawowym i   dopuszczalnym, w   tym urządzenia terenowe dla rekreacji codziennej i   świątecznej;  

4)   utrzymanie lokalnych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej z   możliwością wykonywania robót budowlanych, w   tym przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia;  

5)   utrzymanie i   realizację dróg wewnętrznych i   parkingów;  

6)   utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych.  

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego, w   tym:  

1)   zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko - jest wymagane bezpośrednio z   mocy prawa, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

2)   lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, dopuszcza się na zasadach określonych w   decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach;  

3)   prowadzenie wyłącznie takiej działalności gospodarczej i   usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i   gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych poziomów poza terenem, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny;  

4)   zakaz odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i   roztopowych w   sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

5)   nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do odbiornika - wód opadowych i   roztopowych z   parkingów zgodnie z   przepisami Prawa wodnego;  

6)   nakaz gromadzenia i   odbioru odpadów w   systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z   obowiązującym w   gminie „Planem gospodarki odpadami” - w   tym obowiązek wstępnej segregacji na terenie nieruchomości;  

7)   obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i   paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza;  

8)   nakaz ochrony akustycznej terenu, który zalicza się zgodnie z   przepisami określającymi dopuszczalne poziomy w   środowisku do „terenów mieszkaniowo - usługowych”;  

9)   nakaz realizacji zieleni o   charakterze ozdobnym i   izolacyjnym, wzdłuż granic terenu;  

10)   możliwość realizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych jedynie w   taki sposób, aby ich lokalizacja i   gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w   krajobraz i   nie naruszała ładu przestrzennego, a   w szczególności - maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej 2   m 2 , wykonana z   materiałów naturalnych, nawiązująca swoją formą do istniejącego obiektu;  

11)   przyjmuje się na całym obszarze objętym planem uwarunkowania ustalone dla otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - ustanowionego w   trybie przepisów ustawy o   ochronie przyrody;  

12)   obszar objęty planem położony jest w   zewnętrznej pośredniej strefie ochrony ujęć wód powierzchniowych Walczok, Miejskie I   i Miejskie II, dla której obowiązują zakazy i   nakazy ustanowione w   trybie przepisów ustawy Prawo wodne;  

13)   zakaz grodzenia nieruchomości w   odległości 1,5 metra od krawędzi cieku.  

4.   Parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym:  

1)   powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:  

a)   dla usług gastronomii i   obsługi turystyki - 20% powierzchni terenu inwestycji,  

b)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30% powierzchni terenu inwestycji;  

2)   powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić:  

a)   dla zabudowy usług gastronomii i   obsługi turystyki - co najmniej 40% powierzchni terenu inwestycji,  

b)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - co najmniej 50% powierzchni terenu inwestycji;  

3)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków usług gastronomi i   obsługi turystyki - 13 metrów - licząc od poziomu posadzki istniejącego obiektu gastronomicznego do kalenicy dachu, ale nie więcej niż 13 metrów od poziomu terenu,  

b)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 10 metrów,  

c)   dla budynków gospodarczych i   garaży - 6   metrów,  

d)   dla obiektów małej architektury, w   tym altan i   wiat - 3   metry,  

-   mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia dachu;  

4)   dla budynków istniejących ustala się:  

a)   przy rozbudowie lub nadbudowie istniejącego obiektu, forma dachu ( układ połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności spełniania warunków określonych w   ust.4 pkt 5;  

5)   dachy budynków dwu i   wielospadowe, kalenicowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu 35   °   - 45   °   , z   możliwością realizacji lukarn, facjat, zadaszeń nad wejściem o   nachyleniu połaci 20   °   - 45   °   , świetlików, okien dachowych itp.;  

6)   zakaz stosowania w   wykończeniu elewacji materiałów z   paneli i   tworzyw sztucznych;  

7)   utrzymuje się istniejące podziały nieruchomości z   dopuszczeniem dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z   istniejącą zabudową, poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek lub zapewnienia dojazdów;  

8)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków powinna wynosić:  

a)   minimum 15 metrów od krawędzi jezdni drogi publicznej zbiorczej (5Z1/2),  

b)   minimum 6   metrów od krawędzi jezdni drogi publicznej dojazdowej (4TD).  

5.   Zasady obsługi komunikacyjnej, w   tym:  

1)   obsługa komunikacyjna z   dróg publicznych (4 TD, 5   Z1/2) poprzez drogi wewnętrzne (nieoznaczone na rysunku planu);  

2)   należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w   obrębie terenu, w   tym:  

a)   dla obiektów obsługi turystyki - 4   m.p. na 10 łóżek,  

b)   dla obiektów gastronomicznych - 2   m.p. na 10 miejsc konsumenckich,  

c)   dla zabudowy jednorodzinnej - 2   miejsca parkingowe lub garażowe łącznie na 1   budynek mieszkalny.  

6.   Zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej, w   tym:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej w   terenie sieci wodociągowej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   istniejących w   terenie urządzeń i   sieci niskiego napięcia według - warunków określonych przez dysponenta sieci;  

3)   zaopatrzenie w   gaz ziemny z   istniejącego w   terenie gazociągu - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;  

4)   odprowadzanie ścieków - do istniejącego w   obszarze systemu kanalizacji sanitarnej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;  

5)   gospodarka odpadami - zgodnie z   przyjętym na terenie miasta „Planem gospodarki odpadami” oraz regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Bielska-Białej.  

7.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 30%.  

§   7.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „2 Uks”   ustala się przeznaczenie podstawowe terenu -   usługi kultury sakralnej   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   zachowanie istniejącego zainwestowania - kaplica przydrożna, ujęta w   gminnej ewidencji zabytków;  

2)   zachowanie zieleni wysokiej i   niskiej;  

3)   zachowanie i   realizacje sieci infrastruktury technicznej.  

§   8.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „3TD,Z”   ustala się przeznaczenie podstawowe terenu -   ciągi pieszo - jezdne z   zielenią towarzyszącą   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   utrzymanie ciągu pieszo - jezdnego dla obsługi przyległych parcel;  

2)   utrzymanie i   realizację zieleni niskiej i   wysokiej;  

3)   rygor zachowania starodrzewu;  

4)   utrzymanie i   budowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   9.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem   „4 TD”   z podstawowym przeznaczeniem pod   drogę publiczną dojazdową.  

2.   Dla terenu ustala się:  

1)   utrzymanie istniejącej drogi gminnej o   szerokości 8   m w   liniach rozgraniczających, z   możliwością wykonania robót budowlanych, w   tym ciągu pieszego;  

2)   utrzymanie i   budowę lokalnych obiektów, urządzeń i   sieci infrastruktury technicznej;  

3)   zmianę linii rozgraniczających przy jednostce 2   Uks, ze względu na zabytkową kaplicę.  

§   10.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „5 Z1/2”   ustala się przeznaczenie pod   część pasa drogowego drogi publicznej zbiorczej   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   utrzymanie istniejącej drogi zbiorczej - jedna jezdnia o   2 pasach ruchu, o   docelowej szerokości 20 metrów w   liniach rozgraniczających;  

2)   utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;  

3)   zmianę linii rozgraniczających przy jednostce 2   Uks, ze względu na zabytkową kaplicę.  

§   11.   Do czasu zagospodarowania zgodnie z   przeznaczeniem ustalonym w   niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w   sposób dotychczasowy.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   13.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Bielska - Białej.  

§   14.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/465/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.PDF

rysunek planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/465/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych w   Straconce  

Rada Miejska postanowiła:  

1.   Nie uwzględnić uwag, które złożyła po II wyłożeniu do publicznego wglądu, Rada Osiedla Straconka  (pismo z   dnia 8   kwietnia 2011 roku).  

2.   Nie uwzględnić uwagi zbiorowej mieszkańców złożonej w   czasie III wyłożenia do publicznego wglądu                 (pismo z   dnia 21.10.2011 roku podpisane przez 13 mieszkańców).  

3.   Nie uwzględnić uwagi nr 3   złożonej w   czasie III wyłożenia do publicznego wglądu (podczas dyskusji publicznej w   dniu 27.10.2011 r.).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/465/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W   BIELSKU-BIAŁEJ  
o sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania  
zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,stosownie do art. 216 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), finansowane będą z   budżetu gminy Bielsko-Biała, z   zastrzeżeniem punktów 2, 3   i 4.  

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.  

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526, z   późniejszymi zmianami).  

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1   pkt 3, 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »