| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/465/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych w Straconce

Na podstawie:  

art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

art. 15, art. 20 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami),  

art.4 ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871)  

Rada Miejska  

stwierdzając zgodność z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała  

uchwala  

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Zmianie podlega Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych u   zbiegu ulic Górskiej i   Wspólnej w   Straconce uchwalony uchwałą Nr XXVII/297/2000 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 4   kwietnia 2000 roku.  

2.   Granice obszaru objętego planem wynikają z   planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce oraz z   postanowień uchwały Nr L/1180/2009 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 22 grudnia 2009 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w   Straconce.  

§   2.   Treść planu przedstawiona jest w   postaci:  

1)   tekstu niniejszej uchwały;  

2)   części graficznej stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały składającej się z   rysunku planu wykonanym na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:500 pochodzącej z   państwowego zasobu geodezyjnego i   kartograficznego.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:  

1)   przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków;  

5)   parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

6)   szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu;  

7)   zasad obsługi terenów w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

8)   stawek procentowych, na podstawie, których ustalana będzie opłata, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

2.   Pozostałe elementy wymienione w   art. 15 ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, w   tym tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują w   obszarze objętym planem.  

§   4.   Integralnymi częściami uchwały są:  

1)   Załącznik nr 1   - Rysunek planu w   skali 1   : 500 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w   skali 1   : 10 000 z   oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;  

2)   Załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3)   Załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowaniazgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   5.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwał jest mowa o:  

1)   rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w     4 ust.1 pkt 1   niniejszej uchwały;  

2)   terenie - rozumie się przez to teren o   określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

3)   obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;  

4)   przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, który dominuje w   terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;  

5)   powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na terenie inwestycji liczoną po zewnętrznym obrysie murów;  

6)   usługach gastronomiczno-rekreacyjnych oraz obsłudze ruchu turystycznego - rozumie się przez to inwestycje realizowane w   zakresie usług gastronomii, obsługi turystyki oraz ruchu turystycznego, a   także inna działalność o   zbliżonym charakterze;  

7)   terenie inwestycji - rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z   jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z   przepisów odrębnych lub ustaleń niniejszej uchwały;  

8)   uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb i   zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w   rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;  

9)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to najmniejszą odległość, w   jakiej możliwa jest lokalizacja budynku od krawędzi jezdni drogi publicznej lub wewnętrznej.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   6.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem   „1 UG,UT”.  

2.   Dla terenu ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu:  

a)   podstawowe -   usługi gastronomii, obsługa turystyki,  

b)   dopuszczalne -   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   utrzymanie istniejących obiektów z   możliwością wykonywania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

3)   możliwość realizacji innych obiektów związanych z   przeznaczeniem podstawowym i   dopuszczalnym, w   tym urządzenia terenowe dla rekreacji codziennej i   świątecznej;  

4)   utrzymanie lokalnych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej z   możliwością wykonywania robót budowlanych, w   tym przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia;  

5)   utrzymanie i   realizację dróg wewnętrznych i   parkingów;  

6)   utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych.  

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego, w   tym:  

1)   zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko - jest wymagane bezpośrednio z   mocy prawa, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

2)   lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, dopuszcza się na zasadach określonych w   decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach;  

3)   prowadzenie wyłącznie takiej działalności gospodarczej i   usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i   gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych poziomów poza terenem, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny;  

4)   zakaz odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i   roztopowych w   sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

5)   nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do odbiornika - wód opadowych i   roztopowych z   parkingów zgodnie z   przepisami Prawa wodnego;  

6)   nakaz gromadzenia i   odbioru odpadów w   systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z   obowiązującym w   gminie „Planem gospodarki odpadami” - w   tym obowiązek wstępnej segregacji na terenie nieruchomości;  

7)   obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i   paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza;  

8)   nakaz ochrony akustycznej terenu, który zalicza się zgodnie z   przepisami określającymi dopuszczalne poziomy w   środowisku do „terenów mieszkaniowo - usługowych”;  

9)   nakaz realizacji zieleni o   charakterze ozdobnym i   izolacyjnym, wzdłuż granic terenu;  

10)   możliwość realizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych jedynie w   taki sposób, aby ich lokalizacja i   gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w   krajobraz i   nie naruszała ładu przestrzennego, a   w szczególności - maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej 2   m 2 , wykonana z   materiałów naturalnych, nawiązująca swoją formą do istniejącego obiektu;  

11)   przyjmuje się na całym obszarze objętym planem uwarunkowania ustalone dla otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - ustanowionego w   trybie przepisów ustawy o   ochronie przyrody;  

12)   obszar objęty planem położony jest w   zewnętrznej pośredniej strefie ochrony ujęć wód powierzchniowych Walczok, Miejskie I   i Miejskie II, dla której obowiązują zakazy i   nakazy ustanowione w   trybie przepisów ustawy Prawo wodne;  

13)   zakaz grodzenia nieruchomości w   odległości 1,5 metra od krawędzi cieku.  

4.   Parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym:  

1)   powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:  

a)   dla usług gastronomii i   obsługi turystyki - 20% powierzchni terenu inwestycji,  

b)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30% powierzchni terenu inwestycji;  

2)   powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić:  

a)   dla zabudowy usług gastronomii i   obsługi turystyki - co najmniej 40% powierzchni terenu inwestycji,  

b)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - co najmniej 50% powierzchni terenu inwestycji;  

3)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków usług gastronomi i   obsługi turystyki - 13 metrów - licząc od poziomu posadzki istniejącego obiektu gastronomicznego do kalenicy dachu, ale nie więcej niż 13 metrów od poziomu terenu,  

b)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 10 metrów,  

c)   dla budynków gospodarczych i   garaży - 6   metrów,  

d)   dla obiektów małej architektury, w   tym altan i   wiat - 3   metry,  

-   mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia dachu;  

4)   dla budynków istniejących ustala się:  

a)   przy rozbudowie lub nadbudowie istniejącego obiektu, forma dachu ( układ połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności spełniania warunków określonych w   ust.4 pkt 5;  

5)   dachy budynków dwu i   wielospadowe, kalenicowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu 35   °   - 45   °   , z   możliwością realizacji lukarn, facjat, zadaszeń nad wejściem o   nachyleniu połaci 20   °   - 45   °   , świetlików, okien dachowych itp.;  

6)   zakaz stosowania w   wykończeniu elewacji materiałów z   paneli i   tworzyw sztucznych;  

7)   utrzymuje się istniejące podziały nieruchomości z   dopuszczeniem dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z   istniejącą zabudową, poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek lub zapewnienia dojazdów;  

8)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków powinna wynosić:  

a)   minimum 15 metrów od krawędzi jezdni drogi publicznej zbiorczej (5Z1/2),  

b)   minimum 6   metrów od krawędzi jezdni drogi publicznej dojazdowej (4TD).  

5.   Zasady obsługi komunikacyjnej, w   tym:  

1)   obsługa komunikacyjna z   dróg publicznych (4 TD, 5   Z1/2) poprzez drogi wewnętrzne (nieoznaczone na rysunku planu);  

2)   należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w   obrębie terenu, w   tym:  

a)   dla obiektów obsługi turystyki - 4   m.p. na 10 łóżek,  

b)   dla obiektów gastronomicznych - 2   m.p. na 10 miejsc konsumenckich,  

c)   dla zabudowy jednorodzinnej - 2   miejsca parkingowe lub garażowe łącznie na 1   budynek mieszkalny.  

6.   Zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej, w   tym:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej w   terenie sieci wodociągowej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   istniejących w   terenie urządzeń i   sieci niskiego napięcia według - warunków określonych przez dysponenta sieci;  

3)   zaopatrzenie w   gaz ziemny z   istniejącego w   terenie gazociągu - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;  

4)   odprowadzanie ścieków - do istniejącego w   obszarze systemu kanalizacji sanitarnej - według warunków określonych przez dysponenta sieci;  

5)   gospodarka odpadami - zgodnie z   przyjętym na terenie miasta „Planem gospodarki odpadami” oraz regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Bielska-Białej.  

7.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 30%.  

§   7.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „2 Uks”   ustala się przeznaczenie podstawowe terenu -   usługi kultury sakralnej   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   zachowanie istniejącego zainwestowania - kaplica przydrożna, ujęta w   gminnej ewidencji zabytków;  

2)   zachowanie zieleni wysokiej i   niskiej;  

3)   zachowanie i   realizacje sieci infrastruktury technicznej.  

§   8.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „3TD,Z”   ustala się przeznaczenie podstawowe terenu -   ciągi pieszo - jezdne z   zielenią towarzyszącą   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   utrzymanie ciągu pieszo - jezdnego dla obsługi przyległych parcel;  

2)   utrzymanie i   realizację zieleni niskiej i   wysokiej;  

3)   rygor zachowania starodrzewu;  

4)   utrzymanie i   budowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   9.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem   „4 TD”   z podstawowym przeznaczeniem pod   drogę publiczną dojazdową.  

2.   Dla terenu ustala się:  

1)   utrzymanie istniejącej drogi gminnej o   szerokości 8   m w   liniach rozgraniczających, z   możliwością wykonania robót budowlanych, w   tym ciągu pieszego;  

2)   utrzymanie i   budowę lokalnych obiektów, urządzeń i   sieci infrastruktury technicznej;  

3)   zmianę linii rozgraniczających przy jednostce 2   Uks, ze względu na zabytkową kaplicę.  

§   10.   1.   Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem   „5 Z1/2”   ustala się przeznaczenie pod   część pasa drogowego drogi publicznej zbiorczej   .  

2.   W terenie ustala się:  

1)   utrzymanie istniejącej drogi zbiorczej - jedna jezdnia o   2 pasach ruchu, o   docelowej szerokości 20 metrów w   liniach rozgraniczających;  

2)   utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;  

3)   zmianę linii rozgraniczających przy jednostce 2   Uks, ze względu na zabytkową kaplicę.  

§   11.   Do czasu zagospodarowania zgodnie z   przeznaczeniem ustalonym w   niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w   sposób dotychczasowy.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   13.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Bielska - Białej.  

§   14.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/465/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.PDF

rysunek planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/465/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych w   Straconce  

Rada Miejska postanowiła:  

1.   Nie uwzględnić uwag, które złożyła po II wyłożeniu do publicznego wglądu, Rada Osiedla Straconka  (pismo z   dnia 8   kwietnia 2011 roku).  

2.   Nie uwzględnić uwagi zbiorowej mieszkańców złożonej w   czasie III wyłożenia do publicznego wglądu                 (pismo z   dnia 21.10.2011 roku podpisane przez 13 mieszkańców).  

3.   Nie uwzględnić uwagi nr 3   złożonej w   czasie III wyłożenia do publicznego wglądu (podczas dyskusji publicznej w   dniu 27.10.2011 r.).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/465/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W   BIELSKU-BIAŁEJ  
o sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania  
zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,stosownie do art. 216 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), finansowane będą z   budżetu gminy Bielsko-Biała, z   zastrzeżeniem punktów 2, 3   i 4.  

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.  

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 3   ust. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526, z   późniejszymi zmianami).  

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1   pkt 3, 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »