| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XX/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. "Blachownia - Kłobuck" na trasie przebiegu w Blachowni

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 3   ust. 1, art. 20 ust. 1   i art. 29 ust. 1   art. 36 ust.4 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i   gminy Blachownia  

Rada Miejska w   Blachowni uchwala:  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w   Blachowni.  

Treść uchwały zawarta jest w   następujących rozdziałach:  

Rozdział 1   - Ustalenia wstępne.  

Rozdział 2   - Ustalenia dotyczące całego obszaru planu.  

Rozdział 3   - Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów.  

Rozdział 4   - Ustalenia końcowe.  

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne  

§   1.  

1.   Granicę obszaru planu wyznaczono na mapie w   skali 1:25000 stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr 207/XL/2009 z   dnia 16 września 2009   r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w   Blachowni oraz na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr 250/XLVIII/2010 z   dnia 17 marca 2010   r. zmieniającej uchwałę w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w   Blachowni.  

2.   Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1)   rysunek planu w   skali 1:2000 - załącznik nr 1,  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta - załącznik nr 2,  

3)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.  

3.   W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:  

1)   symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny:  

a)   G/MN - tereny gazociągu i   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   G/U1- teren gazociągu i   usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej),  

c)   G/U2 - teren gazociągu i   usług,  

d)   G/PU – teren gazociągu i   produkcyjno – usługowy,  

e)   G/R – tereny gazociągu i   rolnictwa,  

f)   G/ZE – tereny gazociągu i   zieleni w   ciągach dolin,  

g)   G/ZZ – tereny gazociągu i   zieleni nieurządzonej,  

h)   G/WS – tereny gazociągu i   wód powierzchniowych,  

i)   G/ZLI - teren gazociągu, lasu i   zieleni izolacyjnej,  

j)   ZL - tereny lasów,  

k)   G - tereny gazociągu,  

l)   G/KDG - teren gazociągu i   drogi publicznej klasy głównej,  

m)   G/KDL - tereny gazociągu i   dróg publicznych klasy lokalnej,  

n)   G/KDD - tereny gazociągu i   dróg publicznych klasy dojazdowej,  

o)   G/KDW - tereny gazociągu i   dróg wewnętrznych,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   linie zabudowy nieprzekraczalne,  

4)   obszar szczególnego zagrożenia powodzią,  

5)   granica obszaru planu,  

6)   granice administracyjne,  

7)   granica terenu zamkniętego,  

8)   strefa bezpieczeństwa rurociągu naftowego DN 300.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.  

5.   W niniejszym planie nie ustala się:  

1)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

2)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  

3)   granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości,  

4)   granic obszarów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej,  

5)   granic obszarów wymagających przekształceń,  

6)   granic terenów pod budowę obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ,  

7)   granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,  

8)   granic terenów służących organizacji imprez masowych,gdyż nie występują przesłanki do określenia wymagań w   tym zakresie.  

§   2.  

Pojęcia o   specyficznym dla niniejszej uchwały znaczeniu, używane w   dalszych przepisach, należy rozumieć jak niżej:  

1)   przeznaczenie podstawowe - przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające i   dopuszczalne;  

2)   przeznaczenie uzupełniające - uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;  

3)   teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o   określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   opisany symbolem identyfikacyjnym;  

4)   usługi (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) - handel, naprawa pojazdów samochodowych; działalność usługowa wspomagająca transport; działalność pocztowa i   kurierska; działalność związana z   zakwaterowaniem i   gastronomią; informacja i   komunikacja; działalność finansowa i   ubezpieczeniowa; działalność związana z   obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i   techniczna; działalność w   zakresie usług administrowania i   działalność wspierająca; administracja publiczna; zabezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i   pomoc społeczna; działalność związana z   kulturą, rozrywką i   rekreacją; pozostała działalność usługowa (np. naprawa artykułów użytku osobistego i   domowego, pranie i   czyszczenie, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, usługi pogrzebowe, itp.). Do usług nie zalicza się sprzedaż paliw (stacja paliw) oraz handlu odpadami i   złomem;  

5)   działalność produkcyjna i   magazynowa (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) - przetwórstwo przemysłowe; transport i   gospodarka magazynowa; wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz, ciepło; dostawy wody, gospodarowanie ściekami i   odpadami;  

6)   drobne działalności produkcyjne i   magazynowe - przetwórstwo przemysłowe; transport i   gospodarka magazynowa - realizowane jako funkcje wbudowane w   budynki mieszkalne lub funkcje realizowane w   budynku wolnostojącym o   powierzchni zabudowy nie przekraczającej 200   m 2 ;  

7)   powierzchnia zabudowy (wskaźnik) - wyrażony w   procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami budowlanymi do powierzchni działki budowlanej w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,  

8)   linia zabudowy nieprzekraczalna – linia której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku, przy czym elementy typu gzymsy, balkony, okapy mogą być wysunięte poza linię.  

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące całego obszaru planu  

§   3.  

1.   Obszar planu stanowi strefę lokalizacji planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck”. Jest to tymczasowy sposób zagospodarowania, użytkowania i   urządzenia terenu.  

2.   Do czasu oddania do użytku gazociągu wysokiego ciśnienia – kończącego okres tymczasowego zagospodarowania, użytkowania i   urządzenia terenu, w   obszarze planu zakazuje się:  

1)   lokalizacji nowych obiektów budowlanych, z   zastrzeżeniem, że dopuszcza się przeprowadzenie dróg i   sieci infrastruktury w   sposób, który umożliwi realizację gazociągu wysokiego ciśnienia,  

2)   wykonywania wykopów i   innych prac ziemnych, które uniemożliwiłyby realizację gazociągu wysokiego ciśnienia,  

3)   zalesienia i   zadrzewienia.  

3.   Po oddaniu do użytku gazociągu wysokiego ciśnienia, w   strefie kontrolowanej gazociągu o   szerokości 6   m (po 3   m z   obu stron osi gazociągu), obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).  

4.   Po oddaniu do użytku gazociągu wysokiego ciśnienia, poza strefą kontrolowaną gazociągu o   szerokości 6   m (po 3   m z   obu stron osi gazociągu), przestają obowiązywać zakazy ustalone w   § 3   ust. 2   niniejszej uchwały.  

5.   Dopuszcza się przesunięcie osi planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa wraz ze strefą kontrolowaną, pod warunkiem, że granica strefy kontrolowanej nie wykroczy poza granicę obszaru planu.  

§   4.  

1.   Ustala się warunki realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck”:  

1)   przejście przewiertem lub przeciskiem pod drogami,  

2)   przejście przekopem otwartym lub przewiertem pod ciekami.  

2.   Po zakończeniu budowy gazociągu teren zostanie zrekultywowany i   oddany do użytku zgodnie z   dotychczasowym przeznaczeniem, za wyjątkiem terenów trwale wyłączonych z   użytkowania leśnego.  

§   5.  

1.   Obszar szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują przepisy ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z   późn. zm.).  

2.   Teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi (strefa Q 1 od rzeki Stradomka) – obowiązują ustalenia jak dla terenu G/ZE.  

3.   Ustala się ochronę rejonu stanowiska archeologicznego po południowej stronie rzeki Stradomka, orientacyjnie określonego na rysunku planu.  

4.   Wykonywanie prac ziemnych przy budowie gazociągu należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Dla obszarów określonych na rysunku planu ustala się wymóg wyprzedzających badań archeologicznych.  

5.   W strefie kontrolowanej planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa – z   wyjątkiem terenów ZL - dopuszcza się lokalizację instalacji i   urządzeń związanych z   gazociągiem, w   tym w   szczególności kątowych zespołów zaporowo-upustowych.  

6.   Strefa bezpieczeństwa istniejącego rurociągu naftowego DN 300 o   szerokości 30 m, której środek stanowi oś rurociągu - obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z   dnia 20 września 2000 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i   stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i   produktów naftowych i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98 poz. 1067).  

7.   Rejon terenu G/U2 wskazuje się jako priorytetowy do zapatrzenia w   gaz z   gazociągu wysokiego ciśnienia.  

8.   Przecięcia gazociągu z   drogami leśnymi należy zabezpieczyć w   sposób umożliwiający prowadzenie po nich transportu ciężkiego – pojazdami o   ciężarze do 40 ton.  

9.   Terenami chronionymi przed hałasem są tereny G/MN – przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.  

10.   Dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w   stronę granicy działki w   odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej.  

§   6.  

1.   Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i   podziału nieruchomości.  

2.   W przypadku wystąpienia procedury scalenia i   podziału nieruchomości, ustala się następujące parametry wydzielanych działek dla terenów 1G/MN – 6G/MN, G/U1, G/U2 oraz G/PU:  

1)   minimalna szerokość frontu działki – 18 m, odległość nie mniejsza niż 4   m,  

2)   minimalna powierzchnia działki – 500 m 2 ,  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego - od 75° do 105°,  

4)   dla pozostałych rodzajów i   sposobów użytkowania i   zagospodarowania terenu nie określa się wymogów w   zakresie parametrów uzyskiwanych działek.  

§   7.  

1.   Ustala się drogi publiczne i   drogi wewnętrzne zgodnie z   rysunkiem planu.  

2.   Zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej, podlegającej rozbudowie oraz przebudowie stosownie do potrzeb.  

3.   Odprowadzenie ścieków poprzez kanalizację rozdzielczą. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków.  

4.   Odprowadzenie wód opadowych i   roztopowych systemem kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z   rozsączaniem wody w   gruntach przepuszczalnych w   ramach działki lub na przylegających terenach otwartych, pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwej zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim.  

5.   Zaopatrzenie w   gaz z   planowanych gazociągów średniego i   niskiego ciśnienia. Szerokość stref kontrolowanych określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).  

6.   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło dla nowych źródeł ciepła nie dopuszcza się stosowania systemów opartych o   spalanie paliw w   urządzeniach o   średniorocznej sprawności energetycznej poniżej 80%.  

7.   Zaopatrzenie w   energię elektryczną z   sieci elektroenergetycznej, podlegającej rozbudowie oraz przebudowie wraz ze stacjami transformatorowymi w   sposób niekolidujący z   przeznaczeniem podstawowym terenów, stosownie do potrzeb.  

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów  

§   8.  

1.   Dla terenów gazociągu i   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   1G/MN     6G/MN   , ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi, drobna działalność produkcyjna i   magazynowa; garaże,  

3)   powierzchnia zabudowy - do 40%,  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 40%,  

5)   wysokość zabudowy - do 9   m,  

6)   gabaryty zabudowy:  

a)   dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w   zakresie kształtowania bryły budynku,  

b)   geometria dachów - dopuszcza się dachy płaskie o   kącie nachylenia nie większym niż 10° oraz dachy spadziste o   kącie nachylenia nie większym niż 40°,  

7)   liczba miejsc postojowych (wliczając w   to miejsca w   garażach) - nie mniej niż 2   miejsca postojowe /budynek,  

8)   ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z   zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, w   stosunku do linii rozgraniczających tereny:  

a)   1G/MN od strony terenu 1G/KDW - odległość nie mniejsza niż 4   m,  

b)   2G/MN od strony terenu 1G/KDD - odległość nie mniejsza niż 4   m,  

c)   3G/MN od strony terenu 1G/KDD - odległość nie mniejsza niż 4   m,  

d)   5G/MN od strony terenu 1G/KDL - odległość nie mniejsza niż 6   m,  

e)   6G/MN od strony terenu 1G/KDL - odległość nie mniejsza niż 6   m.  

2.   Dla terenu gazociągu i   usług oraz zabudowy mieszkaniowej (istniejącej)   G/   U1   , ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz usługi, drobna działalność produkcyjna i   magazynowa,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – parkingi i   garaże, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca bez prawa do odbudowy, rozbudowy i   nadbudowy,  

3)   powierzchnia zabudowy - do 60%,  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 20%,  

5)   wysokość zabudowy – do 12 m,  

6)   gabaryty zabudowy:  

a)   dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w   zakresie kształtowania bryły budynku,  

b)   geometria dachów - dopuszcza się dachy płaskie o   kącie nachylenia nie większym niż 10° oraz dachy spadziste o   kącie nachylenia nie większym niż 40°,  

7)   liczba miejsc postojowych - nie mniej niż 1   miejsca postojowe /50 m 2 powierzchni użytkowej lokalu,  

8)   ustala się linię zabudowy nieprzekraczalną, zgodnie z   zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu w   stosunku do linii rozgraniczających tereny - G/U1 od strony terenu 4G/KDD - odległość nie mniejsza niż 10 m.  

3.   Dla terenu gazociągu i   usług   G/   U2   , ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz usługi, drobna działalność produkcyjna i   magazynowa, stacja paliw,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – parkingi i   garaże,  

3)   powierzchnia zabudowy - do 60%,  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 20%,  

5)   wysokość zabudowy – do 12 m,  

6)   gabaryty zabudowy:  

a)   dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w   zakresie kształtowania bryły budynku,  

b)   geometria dachów - dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu pod warunkiem, iż w   przypadku stosowania dachów spadzistych kąt nachylenia połaci dachowej nie będzie większy niż 40°,  

7)   liczba miejsc postojowych - nie mniej niż 1   miejsca postojowe /50 m 2 powierzchni użytkowej lokalu.  

4.   Dla terenu gazociągu i   produkcyjno – usługowego   G/PU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz działalność produkcyjna i   magazynowa, usługi, infrastruktura techniczna,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – parkingi i   garaże,  

3)   powierzchnia zabudowy - do 60%,  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 20%,  

5)   wysokość zabudowy – do 12 m,  

6)   gabaryty zabudowy:  

a)   dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w   zakresie kształtowania bryły budynku,  

b)   geometria dachów - dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu pod warunkiem, iż w   przypadku stosowania dachów spadzistych kąt nachylenia połaci dachowej nie będzie większy niż 40°,  

7)   liczba miejsc postojowych - nie mniej niż 1   miejsca postojowe /50 m 2 powierzchni użytkowej lokalu.  

§   9.  

1.   Dla terenów gazociągu i   rolnictwa   1G/R     6G/R   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz tereny otwarte, rolne,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe (np. ścieżki rowerowe).  

2.   Dla terenów gazociągu i   zieleni w   ciągach dolin   1G/ZE     5G/ZE   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz zieleń przywodna, tereny rolne.  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia rekreacyjno - wypoczynkowe (np. ścieżki rowerowe).  

3.   Dla terenów gazociągu i   zieleni nieurządzonej   1G/ZZ     8G/ZZ   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz zieleń nieurządzona, tereny rolne,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe (np. ścieżki rowerowe).  

4.   Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych   1G/WS     2G/WS   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz wody powierzchniowe śródlądowe,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – nie występuje.  

5.   Dla terenu gazociągu, lasu i   zieleni izolacyjnej   G/ZLI   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz las i   drogi leśne, zieleń izolacyjna,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe nie kolidujące przeznaczeniem podstawowym.  

6.   Dla terenów lasów   1ZL     4ZL   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – lasy i   drogi leśne,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe nie kolidujące z   przeznaczeniem podstawowym.  

7.   Dla terenów gazociągu   1G – 2G   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia i   urządzenia techniczne gazociągu,  

2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe nie kolidujące z   gazociągiem.  

8.   Dla terenu gazociągu i   drogi głównej   G/   KDG   (ul. Częstochowska) ustala się szerokość w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu (ok. 16   m) oraz przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna.  

9.   Dla terenów gazociągu i   dróg lokalnych   1G/KDL – 2G/KDL   ustala się szerokość w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)   1G/KDL (ul. Długa) (ok. 14   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna,  

2)   2G/KDL (ul. Leśna) (ok. 18,5   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna.  

10.   Dla terenów gazociągu i   dróg dojazdowych   1G/KDD     4G/KDD   ustala się szerokość w   liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)   1G/KDD (ul. Mostowa) (ok. 10   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna,  

2)   2G/KDD (ul. Wrzosowa) (ok. 13   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna,  

3)   3G/KDD (ul. Piastów) (ok. 11   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna,  

4)   4G/KDD (ul. Starowiejska) (ok. 9   m), przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga publiczna.  

11.   Dla terenów gazociągu i   dróg wewnętrznych   1G/KDW     6G/KDW   ustala się szerokość w  

liniach rozgraniczających zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)   1G/KDW (ok. 3   m - 4   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna,  

2)   2G/KDW (ok. 5   m - 8   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna,  

3)   3G/KDW (ok. 8   m - 15   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna; przeznaczenie uzupełniające – ścieżka rowerowa,  

4)   4G/KDW (ok. 6   m - 11   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna; przeznaczenie uzupełniające – ścieżka rowerowa,  

5)   5G/KDW zgodnie z   rysunkiem planu (ok. 3,5   m - 4   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna,  

6)   6G/KDW zgodnie z   rysunkiem planu (ok. 10   m) - przeznaczenie podstawowe – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa, z   zastrzeżeniem ustaleń dotyczących strefy kontrolowanej planowanego gazociągu (tj. § 3   ust. 3) oraz droga wewnętrzna.  

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe  

§   10.  

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:  

1)   w wysokości 10% dla terenów oznaczonych symbolami 1G/MN – 6G/MN, G/U1, G/U2 i   G/PU,  

2)   dla pozostałych terenów odstępuje się od ustalenia stawki.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Blachowni  


Henryk   Kania

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XX/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 114/XX/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w   okresie od 22 listopada 2011 r. do 13 grudnia 2011 r. Okres zbierania uwag do projektu trwał do 28 grudnia 2011 r. Do projektu planu wniesiono następujące uwagi uwzględnione w   części i   nie uwzględnione przez Burmistrza Miasta:  

-   Tasarz Marcin (Blachownia) - uwaga dotyczy zmiany położenia planowanego gazociągu (na działkach nr 434 i   nr 435) oraz stanowi propozycję przeprowadzenia gazociągu przez działki nr 433 i   nr 432 (będące własnością uwagodawcy).  

Nie uwzględniona część uwagi dotyczy nie przełożenia planowanego gazociągu na działki nr 433 i   nr 432. Przyczyną jest ustalenie obowiązującego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jako potencjalną lokalizację planowanego gazociągu wskazuje działki nr 816 oraz 434 i   435. Ponadto brak możliwości przełożenia wynika z   ukształtowania terenu – ślad po byłej kolejki wąskotorowej na działce nr 816 jest na znaczącej długości wyniesiony nad działkami sąsiednimi o   ok. 1   m, co w   znaczący sposób utrudnia zagłębienie gazociągu i   powoduje konieczność ominięcia gazociągiem śladu po kolejce wąskotorowej.  

Uwzględniona część uwagi polega na zmianie planowanego przebiegu gazociągu i   przesunięciu go w   kierunku zachodnim o   ok. 4,5 m – 6,5 m. Oznacza to, iż na długości działki nr 434 planowany gazociąg przebiegał będzie w   granicach działki 816, w   odległości ok. 1m - 2   m od działki 434. Na działce nr 434 znajdzie się tylko niewielka część strefy kontrolowanej planowanego gazociągu. Z   kolei na działce nr 435 planowany gazociąg będzie przebiegał w   odległości ok. 1   m od granicy z   działką nr 816, co spowoduje, iż na działce nr 435 znajdzie się również większa część strefy kontrolowanej gazociągu.  

-   Szymor Jadwiga i   Marek (Częstochowa) - uwaga dotyczy zmiany trasy planowanego gazociągu (tj. po zachodniej stronie działki uwagodawcy) oraz zmiany przeznaczenia pozostałej części działki nr 1   na tereny pod zabudowę mieszkaniową i   usługi.  

Kwestionowany przez uwagodawcę przebieg gazociągu jest zgodny z   obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i   gminy Blachownia. Ponadto spełnienie prośby uwagodawcy odnośnie zmiany przebiegu powodowałoby konieczność rozszerzenia obszaru planu na gminę Wręczyca Wielka, co z   przyczyn formalnych (uruchomienie procedury wykonania planu zagospodarowania przestrzennego) jest obecnie niemożliwe.  

Również zmiana przeznaczenia pozostałej części działki nr 1   jest niemożliwa, gdyż część działki objęta planem stanowi tylko ok. 11% ogólnej powierzchni działki nr 1, i   tylko w   takim zakresie plan może ustalać przeznaczenie terenu. Ponadto część dopuszczona do zabudowy, tj. teren 1G/MN jest określony w   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne powiększenie terenu dopuszczonego do zabudowy powinno być poprzedzone odpowiednią zmianą studium w   tym zakresie.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 114/XX/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

1.   Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w   Blachowni będzie realizowany przez zainteresowanego inwestora.  

2.   Inwestycja wymieniona w   § 1   nie należy do zadań własnych Gminy Blachownia i   nie będzie finansowania z   budżetu Gminy Blachownia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »