| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XVIII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 5 kwietnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód"

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z   późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   roku 2001 nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz w   związku z   uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 364/XXXIX/10,  

po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska  

Rada Gminy Konopiska uchwala  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Wschód” zwany dalej planem  

§   1.   1.   Plan obejmuje tereny w   miejscowości Konopiska, w   granicach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Plan reguluje - w   zakresie określonym w   art.15 Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w   ogólnie obowiązujących przepisach odrębnych.  

§   2.   1.   Integralną częścią planu jest załącznik nr 1   do niniejszej uchwały – rysunek planu sporządzony na mapach zasadniczych w   skali 1:1000 oraz na przeskalowanych do tej samej skali mapach ewidencyjnych; w   zależności od potrzeb rysunek planu może być wydrukowany w   innej skali, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.  

2.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice planu,  

2)   skala rysunku planu w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,  

4)   oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu,  

5)   linie zabudowy.  

3.   Oznaczenia niewymienione w   ust. 2   oraz treść map, na których sporządzono rysunek planu mają znaczenie informacyjne  

§   3.   Załącznikami do niniejszej uchwały, niebędącymi integralną częścią planu są:  

1)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie w   sprawie nieuwzględnionych uwag do planu,  

2)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania  

§   4.   Jeżeli z   treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w   dalszych przepisach określenia oznaczają:  

1)   ustawa, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z   dnia 27 marca 2003 r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   przepisy, przepisy odrębne – akty prawne inne niż ustawa o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym a   także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w   szczególności:  

-   ustawa z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z   roku 2010, Nr 243 poz.1623, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   roku 2010, Nr 102 poz.651, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 marca 1985 r o   drogach publicznych (Dz.U. z   roku 2007 Nr 19 poz.115, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z   roku 2005 Nr 239 poz. 2019, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   roku 2008 Nr 25 poz.150, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 o   odpadach (Dz.U. z   roku 2010 nr 185 poz.1243, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 7   maja 2010 r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz.675, ze zmianami),  

-   akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego.  

3)   plan – ustalenia niniejszej uchwały wraz z   załącznikiem graficznym - rysunkiem planu,  

4)   uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska,  

5)   rysunek planu – rysunek na mapie w   skali 1   : 1   000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

6)   teren – obszar o   określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

7)   przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

8)   przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w   planie, występować równolegle z   przeznaczeniem podstawowym,  

9)   naturalny poziom terenu – poziom terenu wynikający z   naturalnego ukształtowania powierzchni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,  

10)   dach symetryczny – dach o   jednakowych kątach nachylenia głównych połaci zbiegających się w   kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu,  

11)   działalność nieuciążliwa - działalność, w   wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi,  

12)   działalność uciążliwa – działalność nie spełniająca warunków określonych w   p.11, a   w każdym wypadku: warsztaty blacharskie, ślusarskie, lakiernicze, stolarskie, rymarskie, przerobu tworzyw sztucznych, naprawy samochodów, wulkanizacyjne, warsztaty posługujące się piłami mechanicznymi lub innymi narzędziami o   nominalnym poziomie hałasu przekraczającym 75 dB w   odległości 5,0 m od źródła, punkty skupu, segregacji i   przerobu surowców wtórnych oraz inne zakłady o   zbliżonym charakterze, a   także działalność mogąca zawsze negatywnie oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska.  

§   5.   1.   W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.  

2.   Teren objęty planem, w   części położonej na zachód od drogi oznaczonej w   planie symbolem KDL położony jest w   granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.  

3.   W granicach terenu objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających dokonania scalenia i   podziału.  

4.   W wypadku przeprowadzania scalenia i   podziału nieruchomości niewyznaczonych planem - należy spełnić następujące warunki:  

1)   parametry działek budowlanych muszą odpowiadać wymogom określonym w   § 10 ust.4 pkt. 1   i 2,  

2)   działki budowlane dla infrastruktury należy wydzielać bez zbędnych rezerw powierzchni,  

3)   kąt nachylenia granicy bocznej działki w   stosunku do pasa drogowego nie powinien odchylać się od kąta prostego o   więcej niż 10°  

4)   w wypadku wydzielenia drogi wewnętrznej połączonej jednostronnie z   drogą publiczną należy na jej zakończeniu wydzielić placyk do zawracania nie mniejszy niż 12,5 x 12,5 m.  

5)   wydzielane drogi wewnętrzne muszą mieć minimalną szerokość:  

a)   5,5 m w   wypadku obsługiwania do 5   działek włącznie,  

b)   7,0 m w   wypadku obsługiwania do 10 działek włącznie,  

c)   parametry ulicy KDD określone w   § 15 ust. 2   pkt 2   i ust.3, w   wypadku obsługiwania powyżej 10 działek.  

§   6.   W granicach terenów objętych planem, w   zakresie ochrony środowiska i   ochrony przyrody ustala się, co następuje:  

1)   zakazuje się lokalizacji obiektów oraz prowadzenia działalności uciążliwej, z   wyłączeniem obiektów i   urządzeń telekomunikacji,  

2)   zakazuje się wprowadzania znaczących zmian ukształtowania terenu,  

3)   zakazuje się magazynowania i   składowania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z   ich skupem, segregacją i   przeróbką,  

4)   zakazuje się usuwania istniejących zadrzewień, jeżeli nie wynika to z   konieczności realizacji ciągów komunikacyjnych albo posadowienia budynku bądź realizacji dojazdów w   granicach działki budowlanej,  

5)   zakazuje się wprowadzania ścieków do ziemi i   wód,  

6)   równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenu inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych dla zabudowy mieszkaniowej w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska przed hałasem i   wibracjami.  

§   7.   W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   obsługa zabudowy z   ulic kl. L i   D oraz dojazdów KDd, zgodnie z   rysunkiem planu,  

2)   w miarę możliwości zaleca się wydzielenie, w   granicach terenów 6-8MN dodatkowych dojazdów szerokości 7-8 m łączących ulice 24-27KDD,  

3)   obowiązuje zapewnienie niezbędnej liczby miejsc garażowych i   parkingowych w   granicach własności:  

a)   nie mniej niż 2   miejsca na mieszkanie,  

b)   o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej – co najmniej 1   stanowisko na 4   miejsca konsumpcyjne przy lokalach gastronomicznych i   1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej przy innych obiektach usługowych, plus 1   stanowisko na 10 zatrudnionych ,  

c)   wyklucza się lokalizację garaży i   parkingów nie obsługujących zabudowy i   usług zlokalizowanych w   granicach planu.  

§   8.   1.   W zakresie obsługi inżynieryjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej,  

2)   odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych i   wywóz na oczyszczalnię; wyklucza się stosowanie systemów oczyszczania polegających na rozsączaniu ścieków – oczyszczonych i   nieoczyszczonych – w   gruncie,  

3)   odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowo w   granicach własności,  

4)   zasilanie w   energię elektryczną ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej poza granicami opracowania,  

5)   ogrzewanie obiektów indywidualne, z   wykorzystaniem źródeł ekologicznych,  

6)   usuwanie odpadów zgodnie z   przepisami gminnymi i   przepisami prawa budowlanego.  

2.   Obowiązuje wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia, z   zastrzeżeniem ust.3, w   pasie drogowym.  

3.   Poza liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane kolejne sieci, których równoległe ułożenie w   szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości.  

§   9.   1.   Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i   dopuszczalne.  

2.   Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o   ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:  

1)   zieleń urządzona,  

2)   komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe i   parkingi, ścieżki rowerowe i   piesze),  

3)   urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w   formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych,  

4)   obiekty małej architektury w   rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.  

§   10.   1.   Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem   1R   z podstawowym przeznaczeniem na uprawy rolne i   ogrodnicze, bez prawa zabudowy, z   możliwością zalesienia.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust. 1   dopuszcza się lokalizację obiektów i   sieci infrastruktury technicznej.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem   2-3ZL   z podstawowym przeznaczeniem na lasy i   zadrzewienia, bez prawa zabudowy.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust. 1   dopuszcza się lokalizację niewymagających wyłączania terenu z   użytkowania leśnego:  

1)   sieci i   obiektów infrastruktury technicznej,  

2)   obiektów i   urządzeń rekreacyjnych.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem   4-20 MN   z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   W granicach terenów określonych w   ust.1 dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług, wbudowanych lub w   odrębnych obiektach.  

3.   Wymogi w   zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej terenu zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

4.   Zasady wydzielania działek budowlanych:  

1)   minimalna powierzchnia działki:  

a)   700 m² dla zabudowy bliźniaczej,  

b)   900 m² dla zabudowy wolnostojącej,  

c)   200 m² dla zabudowy szeregowej i   atrialnej,  

d)   dla usług wolnostojących na wyodrębnionej działce wg faktycznego zapotrzebowania, nie mniej jednak niż 300 m²,  

2)   minimalna szerokość nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkalniowej, od strony ulicy obsługującej:  

a)   dla zabudowy wolnostojącej – 16,0 m,  

b)   dla zabudowy bliźniaczej – 13,0 m,  

c)   dla zabudowy szeregowej i   atrialnej – 6,0 m,  

5.   W granicach terenu określonego w   ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i   kształtowania zabudowy:  

1)   jeżeli z   rysunku planu nie wynika inaczej obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej z   ulicami KDL i   KDD; dopuszcza się cofnięcie zabudowy od tak wyznaczonych linii nie więcej niż o   6,0 m,  

2)   obowiązuje wymóg lokalizacji w   pierwszej linii zabudowy budynku o   funkcji podstawowej, przy czym przez budynek o   funkcji podstawowej należy rozumieć budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z   wbudowaną funkcją usługową, lub samodzielny budynek usługowy,  

3)   w wypadku lokalizacji w   pierwszej kolejności budynków pomocniczych obowiązuje pozostawienie miejsca pozwalającego na zlokalizowanie od strony ulicy, zgodnie z   prawem budowlanym i   z ustaleniami pkt.1 budynku o   rozmiarach rzutu co najmniej 10x10 m,  

4)   dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej w   bocznej i   tylnej granicy działki,  

5)   dopuszczalna wysokość całkowita budynków o   funkcji podstawowej – 10,0 m, nie więcej jednak niż 6,5 m od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu,  

6)   dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i   usługowej – 5,5 m, nie więcej jednak niż 3,5 m od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu,  

7)   dopuszczalna wysokość innych obiektów, z   wyłączeniem urządzeń infrastruktury – 10,0 m,  

8)   wymóg stosowania w   budynkach o   funkcji podstawowej dachów dwu- lub czterospadowych, symetrycznych, o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 20-45°,  

9)   dla zabudowy towarzyszącej obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o   spadkach analogicznych jak w   budynku o   funkcji podstawowej na tej samej działce; dla budynków zlokalizowanych w   granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe ze spadkiem w   kierunku własnej działki,  

10)   ograniczenie zapisane w   pkt. 5   nie dotyczy części budynku o   rzucie nie przekraczającym 35 m², i   nie wyższych niż 1,5 wysokości zasadniczej części budynku, stanowiących jego akcenty wysokościowe,  

11)   maksymalny udział powierzchni zabudowanej w   granicach poszczególnych działek budowlanych:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej i   bliźniaczej oraz dla zabudowy usługowej - 35%,  

b)   dla zabudowy szeregowej i   atrialnej - 45%  

12)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w   granicach poszczególnych działek budowlanych:  

a)   dla zabudowy wolnostojącej i   bliźniaczej - 50%,  

b)   dla zabudowy szeregowej i   atrialnej - 30%,  

c)   dla zabudowy usługowej - 20%,  

13)   na działkach budowlanych szerszych niż 16,0 m dopuszcza się wyłącznie zabudowę wolnostojącą, chyba że na działce sąsiadującej dopuszczona jest zabudowa w   granicy,  

14)   na działkach budowlanych o   szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się zabudowę na całej szerokości działki (w obu granicach),  

15)   pozostałe zasady sytuowania budynków i   kształtowania zabudowy zgodnie z   przepisami prawa budowlanego.  

§   13.   1.   Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem   21U   , z   podstawowym przeznaczeniem na usługi.  

2.   Jako przeznaczenie uzupełniające określa się zabudowę mieszkaniową.  

3.   Wymogi w   zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej terenu zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

4.   W granicach terenu określonego w   ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i   kształtowania zabudowy:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów nowych i   rozbudowywanych 6,0 m od linii rozgraniczającej z   ukicą KDL i   KDD; dopuszcza się cofnięcie zabudowy od tak wyznaczonych linii nie więcej niż o   6,0 m,  

2)   dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej w   bocznej i   tylnej granicy działki,  

3)   dopuszczalna wysokość całkowita budynków o   funkcji podstawowej – 10,0 m, nie więcej jednak niż 6,5 m od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu,  

4)   dopuszczalna wysokość zabudowy towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i   usługowej – 1   kondygnacja, nie więcej jednak niż 3,5 m do okapu od średniego naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku,  

5)   dopuszczalna wysokość innych obiektów, z   wyłączeniem urządzeń infrastruktury – 10,0 m,  

6)   wymóg stosowania w   budynkach o   funkcji podstawowej dachów dwu- lub czterospadowych, symetrycznych, o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 20-45°,  

7)   dla zabudowy towarzyszącej obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o   spadkach analogicznych jak w   budynku o   funkcji podstawowej na tej samej działce; dla budynków zlokalizowanych w   granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe ze spadkiem w   kierunku własnej działki,  

8)   ograniczenie zapisane w   pkt. 3   nie dotyczy części budynku o   rzucie nie przekraczającym 35 m², i   nie wyższych niż 1,5 wysokości zasadniczej części budynku, stanowiących jego akcenty wysokościowe,  

9)   maksymalny udział powierzchni zabudowanej– 40%,  

10)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%,  

11)   pozostałe zasady sytuowania budynków i   kształtowania zabudowy zgodnie z   przepisami prawa budowlanego.  

§   14.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren   23KDL   , z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogę publiczną.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako ulicę kl. L – lokalną, o   szerokości całkowitej w   liniach rozgraniczających 12,0-16,0 m, zgodnie z   rysunkiem planu, z   jezdnią szerokości co najmniej 6,0 m, chodnikami szerokości nie mniej niż 2,0 m oraz ścieżką rowerową.  

§   15.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny   24-31KDD   , z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Tereny określone w   ust. 1   należy zagospodarować jako ulice klasy D - dojazdowe, o   szerokości całkowitej w   liniach rozgraniczających:  

1)   12,0 m dla ulicy 24KDD,  

2)   10,0 m dla ulic 25-31 KDD.  

3.   W granicach pasa dróg określonych w   ust.1 i   2 należy zlokalizować jezdnię szerokości nie mniejszej niż 5,0 m i   chodniki obustronne o   szerokości nie mniejszej niż 2,0 m.  

§   16.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny   32-36KDd   , z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako dojazdy pieszo-jezdne, o   szerokości całkowitej w   liniach rozgraniczających 4,5-8,0 m, zgodnie z   rysunkiem planu, przy czym:  

-   dojazdy o   szerokości do 6,0 m - jako pieszo-jezdne,  

-   dojazdy o   szerokości powyżej 6,0 m – z   wydzieloną jezdnią, nie węższą niż 4,5 m, i   chodnikiem.  

§   17.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren   37KDx   , z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako ciąg pieszo-rowerowy, o   szerokości całkowitej w   liniach rozgraniczających 4,5 m.  

§   18.   1.   Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem   22W   z podstawowym przeznaczeniem dla infrastruktury technicznej – obiektów zaopatrzenia w   wodę.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust. 1   dopuszcza się lokalizację niekolidujących z   funkcją podstawową innych urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   19.   Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.  

§   20.   Zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 30%.  

§   21.   1.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

2.   Wójt Gminy Konopiska zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielenie odpowiednich informacji,  

2)   podanie w   obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  

§   22.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w   życie po upływie 30 dni od jego opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk


Uzasadnienie

Do pracowania planu przystąpiono mając na uwadze przede wszystkim nasilającą się tendencję do występowania o   ustalenie warunków zabudowy przez właścicieli działek znajdujących się w   granicach terenu objętego planem. Proces ten, mając na uwadze tryb wydawania decyzji, a   z drugiej strony niedostatek istniejących na przedmiotowym terenie dróg publicznych, mógłby w   niedalekiej przyszłości doprowadzić do sytuacji, że duża część terenów ujętych w   „studium uwarunkowań...” jako budowlane-mieszkaniowe zostałaby zablokowana, a   w najlepszym razie pozbawiona możliwości prawidłowego skomunikowania z   podstawowym układem komunikacyjnym. Ponadto udostępnienie terenów do zabudowy w   trybie decyzji administracyjnej pozbawiłoby Gminę w   przyszłości części dochodów z   „renty urbanistycznej”, należnej w   wypadku udostępnienia terenów w   efekcie uchwalenia planu miejscowego.  
Procedura opracowania planu opierała się o   przepisy ustawy o   planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym w   brzmieniu sprzed 20.10.2010 r.  
Pozostawienie w   granicach planu niewielkiego terenu lasów nie stanowi o   niezgodności ze studium uwarunkowań – zapis ten nie wprowadza nowego sposobu użytkowania niezgodnego ze studium a   jedynie podtrzymuje stan istniejący, możliwy do zmiany w   przyszłości, i   powinien być traktowany jako przejaw etapowania, tym bardziej że nie wpłynął żaden wniosek dotyczący przedmiotowej działki. Poza tym, zgodnie z   przyjętą wykładnią, potwierdzoną wyrokiem sądu administracyjnego, pozostawienie w   planie terenu w   dotychczasowym użytkowaniu, jeżeli nie zamyka możliwości jego zagospodarowania w   przyszłości zgodnie z   ustaleniami studium, nie może być traktowane jako niezgodne z   tym studium.  
Nieuwzględnienie jedynej zgłoszonej uwagi do planu uzasadnione jest koniecznością zapewnienia prawidłowego skomunikowania działek położonych w   głębi terenu. Inne rozwiązanie, a   każde byłoby gorsze niż przyjęte, wymagałoby zmiany projektu i   powtórzenia procedury wyłożenia, bez gwarancji że nowe rozwiązanie nie spowoduje protestów właścicieli działek po których wyznaczony byłby nowy przebieg ulicy.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XVIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/XVIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KONOPISKA W   SPRAWIE NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KONOPISKA-WSCHÓD”  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 138/XVIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W   PLANIE, INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »