| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust. 8   i   art. 29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice  

po stwierdzeniu   nienaruszania ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala:   zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w   rejonie ulicy Wojska Polskiego.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w   rejonie ulicy Wojska Polskiego – o   powierzchni około 3,7739ha w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym numer 1.  

2.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1, składa się z   tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i   ewidencyjnej w   skali 1:1000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.;  

2)   załącznik Nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.  

3.   W ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się:  

1)   obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości;  

2)   terenów pod budowę obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

3)   terenów służących organizacji imprez masowych.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w   Świętochłowicach;  

2)   Planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz. 1   § 1, a   będących przedmiotem niniejszej uchwały;  

3)   Ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2003 r. nr 80 poz. 717 z   późn. zm.);  

4)   Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

5)   Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w   zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie terenu wydzielonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego symbolem określającym jego przeznaczenie podstawowe U   – tereny zabudowy usługowej.  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego, w   obszarze każdego terenu mogą występować następujące elementy zagospodarowania:  

1)   komunikacja kołowa o   szerokości min. 4m;  

2)   parkingi;  

3)   komunikacja piesza i   rowerowa;  

4)   obiekty małej architektury;  

5)   zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna, towarzysząca obiektom budowlanym;  

6)   sieci i   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej.  

§   4.   Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:  

1)   W granicach terenu objętego zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m 2 .  

2)   Dla wszystkich terenów zmiana planu wprowadza granice ustalone za pomocą obligatoryjnych linii rozgraniczających tereny o   różnym sposobie zagospodarowania.  

3)   Zabudowa w   sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i   wewnętrznych została określona na rysunku planu w   formie linii zabudowy.  

4)   Ustala się zakaz zabudowy w   granicy działki.  

5)   Dopuszcza się realizację zabudowy jako zespół zabudowy lub budynków wolno stojących.  

Zasady ochrony środowiska  

§   5.   1.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

2.   Obszar objęty zmianą planu znajduje się w   zakresie wyznaczonego obszaru górniczego KWK Halemba-Wirek Ruch-Wirek, w   obszarze którego występują udokumentowane zasoby bilansowe złoża węgla kamiennego.  

3.   W obszarze objętym zmianą planu zlokalizowany jest zlikwidowany szyb kopalniany, który zaznaczono na rysunku zmiany planu, w   obszarze którego obowiązuje zakaz zabudowy.  

4.   W obszarze objętym zmianą planu występują tereny objęte strefą płytkiej eksploatacji górniczej.  

5.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

6.   W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:  

1)   nakazy:  

a)   w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obowiązuje nakaz stosowania niskoemisyjnych nośników energii dla celów grzewczych i   socjalno – bytowych,  

b)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z   wyłączeniem inwestycji związanych z   infrastrukturą techniczną i   komunikacyjną,  

c)   odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a   wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub w   przypadku jej braku ustala się możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,  

d)   nakaz ograniczenia hałasu i   wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,  

e)   dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w   przepisach odrębnych z   zakresu odpadów;  

2)   zakazy:  

a)   odprowadzania ścieków do wód i   do ziemi,  

b)   gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z   działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie,  

c)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   6.   W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości na działki budowlane  

§   7.   1.   Wielkość i   kształt scalanych i   wydzielanych działek powinna zapewniać realizację obiektów o   przeznaczeniu podstawowym.  

2.   Ustala się minimalną wielkości nowych działek 1000m 2 , front minimum 18m.  

3.   Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do granic dróg od 60 do 90°.  

Zasady rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   8.   1.   Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i   rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w   sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.  

2.   Ustala się włączenie projektowanych budynków i   budowli do istniejących i   projektowanych sieci infrastruktury technicznej.  

§   9.   1.   W odniesieniu do sieci wodociągowej ustala się rozbudowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w   wodę działającego w   oparciu o   istniejący system zaopatrzenia w   wodę.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

3.   Dostawa wody z   istniejących wodociągów komunalnych.  

4.   Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

§   10.   1.   W odniesieniu do sieci kanalizacyjnej ustala się rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej z   rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i   deszczowej.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

3.   Przy projektowaniu uzbrojenia terenów, należy projektować rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i   deszczowej.  

§   11.   1.   W odniesieniu do sieci energetycznej ustala się rozbudowę systemu sieci średniego i   niskiego napięcia tj. linii kablowych.  

2.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

§   12.   1.   Ustala się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej przy dążeniu do skablowania sieci w   zależności od możliwości terenowych.  

2.   Ustala się możliwość rozbudowy urządzeń, infrastruktury i   sieci teletechnicznej do planowanych obiektów oraz pod potrzeby przyszłych użytkowników terenu.  

3.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe.  

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) w   tym zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

§   13.   1.   Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem U.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 12%,  

c)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   2 kondygnacje naziemne,  

-   10m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu, w   przypadku pokrycia dachów dachówką, blacho dachówką - kolory o   odcieniach ceglastych i   czerwonych.  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,8 do 2,0;  

2)   nakazy:  

a)   zapewnienia minimum 3   miejsc postojowych/100m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   ustala się minimalną wielkość działek budowlanych 1000m 2 ; ustala się możliwość wyznaczania działek budowlanych o   mniejszych parametrach w   przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej.  

3)   zakazy:  

a)   lokalizacji usług związanych z   obsługą komunikacji, warsztatów samochodowych, stacji obsługi, stacji benzynowych itp.,  

b)   lokalizacji składów, magazynów oraz innej działalności nie związanej z   przeznaczeniem podstawowym.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   14.   Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy - 20%.  

§   15.   Do spraw nie uregulowanych w   niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§   16.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronach internetowych Miasta Świętochłowice.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/217/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/217/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »