| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/225/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm) oraz art. 42 ust.6, ust. 7   pkt. 3   w związku z   art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z   2006 r. Nr 97, poz.674 z   późn.zm) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

1.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami w   wysokości:  

a)   dla   dyrektora szkoły liczącej 6   oddziałów                                             9 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej 7   do 11 oddziałów                               8 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej od 12 do 17 oddziałów                   5 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej 18 i   więcej oddziałów                   3 godz.  

b)   dla dyrektora przedszkola liczącego 2   oddziały                               12 godz.  

dla dyrektora przedszkola liczącego 3   oddziały                               10 godz.  

dla dyrektora przedszkola liczącego 4-5 oddziałów                 8 godz.  

dla dyrektora przedszkola z   oddziałami zamiejscowymi                 3 godz.  

2.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla wicedyrektorów szkół i   przedszkoli o   których mowa w   ust. 1   w wymiarze o   4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektora danej szkoły lub przedszkola z   zastrzeżeniem  ust. 3.  

3.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy  wymiar godzin dla wicedyrektora gimnazjum:  

a)   liczącego do  10 oddziałów   15 godzin  

b)   liczącego   11 oddziałów        12 godzin  

4.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola w   zastępstwie w   wymiarze określonym odpowiednio w   ust. 1-3   z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym powierzono zastępstwo.  

§   2.  

Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, logopedy i   psychologa w   liczbie 30 godzin.  

§   3.  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli wykonujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się przez ustalenie takiej liczby godzin (a,b….. ) aby spełniona została zależność:  

infoRgrafika


                                                                     

gdzie:  

a,b….- to liczby godzin poszczególnych przedmiotów lub zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z   arkuszem organizacyjnym szkoły,  

A,B…. – to tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycielskich.  

                                                                     

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegoi wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »