| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/225/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm) oraz art. 42 ust.6, ust. 7   pkt. 3   w związku z   art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z   2006 r. Nr 97, poz.674 z   późn.zm) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

1.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami w   wysokości:  

a)   dla   dyrektora szkoły liczącej 6   oddziałów                                             9 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej 7   do 11 oddziałów                               8 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej od 12 do 17 oddziałów                   5 godz.  

dla dyrektora szkoły liczącej 18 i   więcej oddziałów                   3 godz.  

b)   dla dyrektora przedszkola liczącego 2   oddziały                               12 godz.  

dla dyrektora przedszkola liczącego 3   oddziały                               10 godz.  

dla dyrektora przedszkola liczącego 4-5 oddziałów                 8 godz.  

dla dyrektora przedszkola z   oddziałami zamiejscowymi                 3 godz.  

2.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla wicedyrektorów szkół i   przedszkoli o   których mowa w   ust. 1   w wymiarze o   4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektora danej szkoły lub przedszkola z   zastrzeżeniem  ust. 3.  

3.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy  wymiar godzin dla wicedyrektora gimnazjum:  

a)   liczącego do  10 oddziałów   15 godzin  

b)   liczącego   11 oddziałów        12 godzin  

4.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola w   zastępstwie w   wymiarze określonym odpowiednio w   ust. 1-3   z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym powierzono zastępstwo.  

§   2.  

Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, logopedy i   psychologa w   liczbie 30 godzin.  

§   3.  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli wykonujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się przez ustalenie takiej liczby godzin (a,b….. ) aby spełniona została zależność:  

infoRgrafika


                                                                     

gdzie:  

a,b….- to liczby godzin poszczególnych przedmiotów lub zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z   arkuszem organizacyjnym szkoły,  

A,B…. – to tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycielskich.  

                                                                     

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegoi wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »