| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XIV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność § 3   uchwały NrXXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice  
z dnia 30 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 lipca 2011r. w   sprawie określenia warunków i   trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu,   w części   dotyczącej   § 5   ust. 4   Regulaminu   z powodu istotnego naruszenia art. 252 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) poprzez uchwalenie uprawnienia dla organu wykonawczego (Burmistrza Miasta) do ustalania terminów zwrotu dotacji, co pozwala na ustalenie tych terminów w   sposób odmienny od postanowień ustawowych.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Uchwała NrXXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 30 kwietnia 2012 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 lipca 2011r.  
w sprawie określenia warunków i   trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach 8   maja 2012 roku.  

W dniu 24 maja 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 172/XIII/2012 wszczęło postępowanie  nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Wojkowice. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny.  

Badaną uchwałą Rada Miasta Wojkowice dokonała zmian w   Regulaminie szczegółowych warunków i   trybu udzielania dotacji z   budżetu Miasta Wojkowice przeznaczonych na finansowanie sportu. Zmian dokonano między innymi postanowieniami § 3   badanej uchwały. Dotyczą one zmiany § 5   Regulaminu. Postanowiono o   sposobie postępowania w   przypadku stwierdzenia w   trakcie kontroli nieprawidłowego wykorzystania dotacji.  

W § 5   ust. 4   Regulaminu, określono sposób postępowania w   sytuacji gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w   wyznaczonym terminie. Wówczas umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a   środki finansowe wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z   należnymi odsetkami do budżetu miasta Wojkowice, w   terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice.  

Tymczasem, zgodnie z   art. 252 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia  2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) dotacje udzielone z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  

-   wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem,  

-   pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z   odsetkami w   wysokości  określonej jak dla zaległości podatkowych, w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności będących podstawą zwrotu.  

W art. 252 ust. 2   ww. ustawy określono natomiast, że  jeśli termin wykorzystania dotacji ustalony został na okres krótszy niż rok budżetowy to zwrot dotacji, jeśli zaistnieje którakolwiek z   okoliczności uzasadniających zwrot, winien nastąpić w   terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania.  

Można, zgodnie z   art. 253 ustawy o   finansach publicznych, odstąpić od stosowania tych ogólnych zasad, ale jedynie wówczas, jeżeli odrębne ustawy określają zasady i   tryb zwrotu dotacji. Rada Miasta Wojkowice nie wskazała takiej odrębnej ustawy, która upoważniałaby  do zastosowania innych terminów, niż te wynikające z   ustawy o   finansach publicznych. Nie jest  taką ustawą, ta którą powołano w   podstawie prawnej uchwały Rady,tj. ustawa z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.).  

Przyjęcie  przez Radę Miasta Wojkowice w   § 3   badanej uchwały, takiej treści § 5  
ust. 4   Regulaminu, która nie określa żadnych konkretnych terminów zwrotu dotacji,  
a jednocześnie daje uprawnienie organowi wykonawczemu (Burmistrzowi Miasta) do swobodnego decydowania o   tym kiedy zwrot ma nastąpić –  narusza w   sposób istotny obowiązujący porządek prawny. Postanowienie takie pozwala bowiem na ustalenie innych niż ustawowe terminy zwrotu dotacji.  

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55,  
poz. 577 z   późn. zm.) orzekło jak w   § 1.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Wojkowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach –   w terminie trzydziestu dni   od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »