| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XIV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność § 3   uchwały NrXXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice  
z dnia 30 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 lipca 2011r. w   sprawie określenia warunków i   trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu,   w części   dotyczącej   § 5   ust. 4   Regulaminu   z powodu istotnego naruszenia art. 252 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) poprzez uchwalenie uprawnienia dla organu wykonawczego (Burmistrza Miasta) do ustalania terminów zwrotu dotacji, co pozwala na ustalenie tych terminów w   sposób odmienny od postanowień ustawowych.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Uchwała NrXXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 30 kwietnia 2012 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z   dnia 18 lipca 2011r.  
w sprawie określenia warunków i   trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach 8   maja 2012 roku.  

W dniu 24 maja 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 172/XIII/2012 wszczęło postępowanie  nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Wojkowice. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny.  

Badaną uchwałą Rada Miasta Wojkowice dokonała zmian w   Regulaminie szczegółowych warunków i   trybu udzielania dotacji z   budżetu Miasta Wojkowice przeznaczonych na finansowanie sportu. Zmian dokonano między innymi postanowieniami § 3   badanej uchwały. Dotyczą one zmiany § 5   Regulaminu. Postanowiono o   sposobie postępowania w   przypadku stwierdzenia w   trakcie kontroli nieprawidłowego wykorzystania dotacji.  

W § 5   ust. 4   Regulaminu, określono sposób postępowania w   sytuacji gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w   wyznaczonym terminie. Wówczas umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a   środki finansowe wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z   należnymi odsetkami do budżetu miasta Wojkowice, w   terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice.  

Tymczasem, zgodnie z   art. 252 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia  2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) dotacje udzielone z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  

-   wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem,  

-   pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z   odsetkami w   wysokości  określonej jak dla zaległości podatkowych, w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności będących podstawą zwrotu.  

W art. 252 ust. 2   ww. ustawy określono natomiast, że  jeśli termin wykorzystania dotacji ustalony został na okres krótszy niż rok budżetowy to zwrot dotacji, jeśli zaistnieje którakolwiek z   okoliczności uzasadniających zwrot, winien nastąpić w   terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania.  

Można, zgodnie z   art. 253 ustawy o   finansach publicznych, odstąpić od stosowania tych ogólnych zasad, ale jedynie wówczas, jeżeli odrębne ustawy określają zasady i   tryb zwrotu dotacji. Rada Miasta Wojkowice nie wskazała takiej odrębnej ustawy, która upoważniałaby  do zastosowania innych terminów, niż te wynikające z   ustawy o   finansach publicznych. Nie jest  taką ustawą, ta którą powołano w   podstawie prawnej uchwały Rady,tj. ustawa z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.).  

Przyjęcie  przez Radę Miasta Wojkowice w   § 3   badanej uchwały, takiej treści § 5  
ust. 4   Regulaminu, która nie określa żadnych konkretnych terminów zwrotu dotacji,  
a jednocześnie daje uprawnienie organowi wykonawczemu (Burmistrzowi Miasta) do swobodnego decydowania o   tym kiedy zwrot ma nastąpić –  narusza w   sposób istotny obowiązujący porządek prawny. Postanowienie takie pozwala bowiem na ustalenie innych niż ustawowe terminy zwrotu dotacji.  

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55,  
poz. 577 z   późn. zm.) orzekło jak w   § 1.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Wojkowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach –   w terminie trzydziestu dni   od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »