| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 marca 2012r.

z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2011

             

Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/10 z   dnia 21 grudnia 2010 r. w   kwotach:  

 

 

 

po stronie dochodów  

w łącznej kwocie  

35 316 804,55    

 

 

w tym:  

dochody bieżące  

 

28 684 748,60 zł  

 

 

 

dochody majątkowe  

 

6 632 055,95 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

po stronie wydatków  

w łącznej kwocie  

36 940 634,60 zł  

 

 

w tym:  

wydatki bieżące  

 

25 400 681,60 zł  

 

 

 

wydatki majątkowe  

 

11 539 953,00 zł  

             

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w   kwocie 1   623   830,05   zł wskazano pożyczkę w   wys. 1   623   830,05   zł (   zmiana uchwały nr III/15/10 uchwałą nr IV/19/11 Rady Gminy Zebrzydowice z   dnia 27   stycznia 2011 r.   ).  

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i   umów o   dotacje.  

             

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2011 r. zamknął się kwotą:  

 

 

 

po stronie dochodów  

34 071 314,12 zł  

 

 

w tym:  

dochody bieżące  

31 535 122,17 zł  

 

 

 

dochody majątkowe  

2 536 191,95 zł  

 

 

 

 

 

 

po stronie wydatków  

38 450 197,92 zł  

 

 

w tym:  

wydatki bieżące  

28 744 070,62 zł  

 

 

 

wydatki majątkowe  

9 706 127,30 zł  

             

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w   uchwale budżetowej wskazano przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości 4   378   883,80   zł.  

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w   wysokości 2   237   501,00   zł.  

             

Dochody wykonano   w wysokości   33   871   901,42     co stanowi   99,41   %   planowanych  

w tym dochody majątkowe – 2   306   319,06   zł co stanowi 7,31   % w   stosunku od dochodów wykonanych ogółem i   90,94   % do planowanych dochodów majątkowych.  

             

W strukturze osiągniętych dochodów:  

 

 

 

dochody własne  

w kwocie  

15 159 647,61 zł  

stanowią  

44,7 %  

 

 

subwencje ogólne  

w kwocie  

11 405 172,00 zł  

stanowią  

33,7 %  

 

 

dotacje celowe  

w kwocie  

5 693 234,09 zł  

stanowią  

16,8 %  

 

 

dotacje ze środków UE  

w kwocie  

1 613 847,72 zł  

stanowią  

4,8 %  

             

Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:  

podatek od nieruchomości – 3   991   263,07   zł oraz udziały we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych – 7   543   068,00 zł , tj. 76,1   % dochodów własnych.  

             

Gmina w   2011 roku zaciągnęła pożyczki i   kredyty na łączną kwotę   4   004   235,57     , i   tak:  

-   1   705   466,56     w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. p.n. – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych”,  

-   228   781,47     w BGK Bielsko Biała na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami UE na zad. p.n. – „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i   Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, oświetlenia”,  

-   43   200,00     w   WFOŚ i   GW w   Katowicach na zad. p.n. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice – etap II w   2010 r.” (43   200,00 – w   2011 r.),  

-   26   787,54     z   WFOŚ i   GW w   Katowicach na zad. p.n. „Demontaż, transport i   unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z   terenu Gminy Z-ce w   2011 r. – etap IV”,  

-   2   000   000,00     kredyt w   ING Wodzisław Śl. na pokrycie planowanego w   budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z   realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów.  

             

Na spłatę rat pożyczek i   kredytów w   2011 roku przeznaczono kwotę   2   112   116,00     .  

             

Uzyskano częściowe umorzenie czterech pożyczek zaciągniętych w   WFOŚ i   GW na kwotę   516   110,00   zł,   i tak:  

a)   41   048,00     na zad. „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Morcinka w   Kaczycach” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni   ścieków w   Kończycach Małych – etap I”,  

b)   164   185,00     na zad. „Termomodernizacja Przedszkola w   Zebrzydowicach” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych – etap I”,  

c)   77   402,00     na zad. „Budowa sieci wodociągowej w   Kończycach Małych, ul. Bławatkowa” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych – etap I”,  

d)   74   050,00     na zad.”Demontaż, transport utylizacja wyrobów zawierających azbest z   terenu gminy Zebrzydowice – etap II” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa   oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych – etap I”,  

e)   25   415,00     na zad. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej i   przy ul. Słonecznej w   Kaczycach – spinki” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych – etap I”,  

f)   134   010,00     na zad. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z   przyłączami przy ul. Sobieskiego w   Kaczycach” z   przeznaczeniem środków z   umorzenia na zad. p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w   Kończycach Małych – etap I”.  

             

Uzyskano dopłatę z   EFRWP na kwotę 15   000,00   zł do kredytu zaciągniętego na zad. p.n. „Przebudowa układu komunikacyjnego w   Zebrzydowicach – odc. ul. Orzeszkowej i   Kasztanowej”.  

             

Zadłużenie gminy z   tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i   kredytów wyniosło na koniec 2011   r. –   10   004   729,50     , z   terminem spłaty ostatniej raty do grudnia 2016 r. i   tak:  

a)   w WFOŚ i   GW – na kwotę 1   685   132,17   zł,  

b)   w BGK – na kwotę 2   316   597,33   zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie),  

c)   w pozostałych bankach (BS JZdr, GBW Wrocław, BGŻ B-B, ING Wodzisław Śl.) – na kwotę 6   003   000,00   zł.  

             

Wydatki zrealizowano   w wysokości   36   179   030,33     co stanowi   94,09   %   planu, w   tym:  

-   wydatki majątkowe 9   496   295,12   zł co stanowi 26,25   % wydatków ogółem i   97,84   % w   stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych,  

-   wydatki bieżące 26   682   735,21   zł co stanowi 92,83   % planowanych wydatków bieżących:  

                            z tego:                 wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – wykonanie 12   832   159,24   zł (48,09   %)  

                                          pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 7   027 058,98 zł (26,34 %)  

                                          świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 4   194 553,91 zł (15,72 %)  

                                          udzielone dotacje na zadania bieżące – wykonanie 1   403 635,02 zł (5,26 %)  

                                          wydatki na programy finans. z   udziałem środków, o   których mowa  

                                          w art.5ust.1 pkt 2   i 3   – wykonanie 875 178,27 zł (3,28 %)  

                                          obsługa długu – wykonanie 350 149,79 zł (1,31 %)  

             

Szczegółowy opis z   wykonania budżetu gminy za rok 2011 ujęto w   zestawieniach tabelarycznych:  

-   Informacja z   wykonania dochodów za rok 2011,  

-   Informacja z   wykonania wydatków za rok 2011,  

-   Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2011,  

-   Rozliczenie planowanych i   wykonanych środków za rok 2011,  

-   Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pk 2   i 3, dokonane w   trakcie roku budżetowego,  

-   Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,  

-   Informacja z   wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji za rok 2011.  

 

 

 

Wójt Gminy Zebrzydowice  


mgr   Andrzej   Kondziołka

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja z   wykonania dochodów za rok 2011  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja z   wykonania wydatków za rok 2011  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy za rok 2011  

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie planowanych i   wykonanych środków za rok 2011  

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pk 2   i 3, dokonane w   trakcie roku budżetowego  

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Informacja z   wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji za rok 2011  

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Informacja o   przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w   Zebrzydowicach za rok 2011  

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja o   przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w   Zebrzydowicach za rok 2011  

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja o   stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice za rok 2011  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »