| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 90t ust. 4     ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Określić szczegółowe warunki i   tryb przyznawania stypendiów uczniom zamieszkałym na terenie miasta Katowice w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus", w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XI/175/11 Rady Miasta Katowice z   dnia 22 czerwca 2011 r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków i   trybu przyznawania stypendiów dla dzieci  
i młodzieży w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus".  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   czerwca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/490/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 maja 2012 r.

Szczegółowe warunki i   tryb przyznawania stypendiów dla dzieci i   młodzieży w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" Prymus".  

§   1.   1.   O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:  

1)   uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,50, uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania i   posiadają tytuł laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego, o   którym mowa w   § 5   ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2, w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium,  

2)   uczniowie klas I-III gimnazjów - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,00, oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania i   posiadają tytuł laureata konkursu przedmiotowego, o   którym mowa w   § 5   ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia. 2002 r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2, w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium,  

3)   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z   wyłączeniem szkół dla dorosłych - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,15 oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania, lub posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o   zasięgu ogólnopolskim, o   którym mowa w   § 13 ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia 2002r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2., w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium.  

2.                 W przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału międzynarodowego, o   którym mowa art. 3   pkt   2g                 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w                 którym stosowana jest inna niż 6-cio stopniowa skala ocen, uzyskane przez ucznia średnie ocen należy                 przeliczyć na skalę 6-cio stopniową.  

§   2.   1.                 Wnioski o   przyznanie stypendiów w   Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie                 Uzdolnionych "Prymus" składają pełnoletni uczniowie, rodzic (opiekun prawny) lub dyrektor szkoły                 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla                 pocztowego) w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca w   danym roku szkolnym.  

2.                 Do wniosku o   przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie                 odpowiednich                 warunków ubiegania się o   stypendium.  

3.                 Wzór wniosku o   przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta Katowice.  

4.                 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie ucznia o   wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych                 osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U   z 2002 r. Nr                 101, poz. 926, ze zm.).  

§   3.   1.   Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, zwana dalej "Komisją".  

2.   Prezydent Miasta Katowice powołuje Komisje składającą się z   3 przedstawicieli  

Prezydenta Miasta i   2 radnych Rady Miasta Katowice.  

3.   Komisja wyłania osoby spełniające wymagane kryteria i   weryfikuje złożone dokumenty.  

4.   Decyzja Komisji w   sprawie stypendium jest ostateczna.  

§   4.   1.   Stypendium jest udzielane w   formie świadczenia pieniężnego.  

2.   Prezydent Miasta, w   drodze zarządzenia, ustala wysokość oraz okres przyznawania stypendiów, biorąc pod                 uwagę wysokość środków finansowych zapisanych na ten cel corocznie w   budżecie Miasta Katowice.  

§   5.   1.                 Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom, odpowiednio co miesiąc,  
              w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego                 ucznia bądź pełnoletniego ucznia, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.                 Absolwentom liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz techników                 uzupełniających stypendium zostanie wypłacone jednorazowo.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »