| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 90t ust. 4     ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Określić szczegółowe warunki i   tryb przyznawania stypendiów uczniom zamieszkałym na terenie miasta Katowice w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus", w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XI/175/11 Rady Miasta Katowice z   dnia 22 czerwca 2011 r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków i   trybu przyznawania stypendiów dla dzieci  
i młodzieży w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus".  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   czerwca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/490/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 maja 2012 r.

Szczegółowe warunki i   tryb przyznawania stypendiów dla dzieci i   młodzieży w   ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" Prymus".  

§   1.   1.   O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:  

1)   uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,50, uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania i   posiadają tytuł laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego, o   którym mowa w   § 5   ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2, w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium,  

2)   uczniowie klas I-III gimnazjów - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,00, oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania i   posiadają tytuł laureata konkursu przedmiotowego, o   którym mowa w   § 5   ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia. 2002 r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2, w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium,  

3)   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z   wyłączeniem szkół dla dorosłych - jeżeli z   ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z   przedmiotów obowiązkowych uzyskana w   ostatnim roku szkolnym wynosi 5,15 oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z   zachowania, lub posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o   zasięgu ogólnopolskim, o   którym mowa w   § 13 ust. 1   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 29 stycznia 2002r. w   sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i   olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z   zastrzeżeniem ust. 2., w   danym roku szkolnym, w   którym uczeń ubiega się o   stypendium.  

2.                 W przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału międzynarodowego, o   którym mowa art. 3   pkt   2g                 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w                 którym stosowana jest inna niż 6-cio stopniowa skala ocen, uzyskane przez ucznia średnie ocen należy                 przeliczyć na skalę 6-cio stopniową.  

§   2.   1.                 Wnioski o   przyznanie stypendiów w   Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie                 Uzdolnionych "Prymus" składają pełnoletni uczniowie, rodzic (opiekun prawny) lub dyrektor szkoły                 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla                 pocztowego) w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca w   danym roku szkolnym.  

2.                 Do wniosku o   przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie                 odpowiednich                 warunków ubiegania się o   stypendium.  

3.                 Wzór wniosku o   przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta Katowice.  

4.                 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie ucznia o   wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych                 osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U   z 2002 r. Nr                 101, poz. 926, ze zm.).  

§   3.   1.   Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, zwana dalej "Komisją".  

2.   Prezydent Miasta Katowice powołuje Komisje składającą się z   3 przedstawicieli  

Prezydenta Miasta i   2 radnych Rady Miasta Katowice.  

3.   Komisja wyłania osoby spełniające wymagane kryteria i   weryfikuje złożone dokumenty.  

4.   Decyzja Komisji w   sprawie stypendium jest ostateczna.  

§   4.   1.   Stypendium jest udzielane w   formie świadczenia pieniężnego.  

2.   Prezydent Miasta, w   drodze zarządzenia, ustala wysokość oraz okres przyznawania stypendiów, biorąc pod                 uwagę wysokość środków finansowych zapisanych na ten cel corocznie w   budżecie Miasta Katowice.  

§   5.   1.                 Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom, odpowiednio co miesiąc,  
              w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego                 ucznia bądź pełnoletniego ucznia, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.                 Absolwentom liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz techników                 uzupełniających stypendium zostanie wypłacone jednorazowo.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »