| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/498/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w   Katowicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XLII/890/05 Rady Miasta Katowice z   dnia 27 czerwca 2005 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala im. Św. Elżbiety w   Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wraz ze zmianami wynikającymi z   uchwały nr XIV/275/07 z   dnia 30 sierpnia 2007 r., uchwały nr XLIII/882/09 z   dnia 22 czerwca 2009 r., uchwały nr LII/1072/10 z   dnia 25 stycznia 2010 r. oraz uchwały nr LXVI/1361/10 z   dnia 25 października 2010 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXIII/498/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 30.05.2012 r.  
 

STATUT  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

SZPITALA IM. ŚW. ELŻBIETY W   KATOWICACH  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   1)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Świętej Elżbiety w   Katowicach zwany  dalej „Zakładem” działa na podstawie obowiązujących norm prawnych, a   w szczególności:  

-   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U.z 2011 r. nr 112,  poz.654 z   późn. zm),  

-   przepisów regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

-   niniejszego Statutu,  

-   innych przepisów dotyczących działalności leczniczej.  

2)   Zakład posiada osobowość prawną i   jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń  innych Organizacji Społecznych i   Zawodowych, Fundacji i   Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Katowicach pod nr 0000011968. Zakład jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod nr 000000013453.  

§   2.   1)   Siedzibą zakładu jest miasto Katowice.  

2)   Obszar działania Zakładu obejmuje miasto Katowice.  

3)   Zakład może prowadzić działalność na rzecz pacjentów spoza terenu działania na podstawie odrębnych umów.  

§   3.   1)   Podmiotem tworzącym Zakładu jest  Miasto Katowice, które sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu w   zakresie zgodności działań z   obowiązującymi przepisami prawa, Statutem i   Regulaminem Organizacyjnym.  

2)   W ramach nadzoru organ tworzący dokonuje kontroli i   oceny Zakładu.  

II.   Cele i   zadania Zakładu.  

§   4.   1)   Podstawowym celem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia.  

2)   Zakład realizuje zadania dydaktyczne uczestnicząc w   przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu i   kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w   odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.  

3)   Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.  

§   5.   1)   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów: nieodpłatnie,  za częściową lub całkowitą odpłatnością.  

2)   Zakład prowadzi działalność leczniczą w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne - świadczenia szpitalne i   inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne.  

§   6.   1.   Zadaniem Zakładu jest:  

1)   udzielanie świadczeń szpitalnych w   zakresie:  

a)   chorób wewnętrznych,  

b)   chirurgii ogólnej,  

2)   udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w   szczególności związanych z:  

a)   badaniem i   poradą lekarską,  

b)   leczeniem,  

c)   rehabilitacją leczniczą,  

d)   badaniem diagnostycznym, w   tym analityką medyczną,  

e)   pielęgnacją chorych,  

f)   orzekaniem i   opiniowaniem o   stanie zdrowia,  

g)   zapobieganiem powstaniu urazów i   chorób poprzez działania profilaktyczne,  

h)   szczepieniami  ochronnymi,  

i)   udzielaniem konsultacji specjalistycznych.  

§   7.   1)   Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych nie finansowanych w   Szpitalu ze środków publicznych za odpłatnością zgodnie z   regulaminem organizacyjnym.  

2)   Zakład może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych w   celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych, jednakże działalność ta nie może w   żaden sposób ograniczać ani utrudniać udzielania świadczeń zdrowotnych, w   szczególności:  

a)   najem i   dzierżawę powierzchni użytkowych.  

b)   działalność gastronomiczną.  

III.   Organy Zakładu  

§   8.   Organami Zakładu są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Społeczna.  

§   9.   1)   Podmiot tworzący, reprezentowany przez Prezydenta Miasta nawiązuje z   Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2)   Dyrektor Zakładu wykonujący jednocześnie zawód medyczny może udzielać  świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z   nim umowa przewiduje taką możliwość. W   takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w   tym wymiar czasu pracy.  

3)   Dyrektor kieruje i   zarządza Zakładem,  reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań lub dokonania określonych czynności w   imieniu Zakładu, ustalając ich zakres i   czas umową.  

4)   Dyrektor jest kierownikiem Zakładu pracy w   rozumieniu przepisów prawa pracy i   przełożonym pracowników Zakładu.  

5)   Dyrektor zarządza Zakładem poprzez ustalanie regulaminów wewnętrznych, wydawanie zarządzeń, poleceń i   instrukcji.  

6)   Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych Zakładu z   zastrzeżeniem czynności należących do kompetencji organów nadzorczych.  

7)   W zakładzie przeprowadza się konkurs na stanowisko:  

a)   Dyrektora,  

b)   zastępcy  Dyrektora, w   przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem,  

c)   ordynatora,  

d)   pielęgniarki oddziałowej.  

8)   Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ogłasza podmiot tworzący, a   na pozostałe stanowiska - Dyrektor.  

§   10.   1.   W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

2.   Radę Społeczną w   liczbie 7   osób powołuje, odwołuje i   zwołuje jej pierwsze posiedzenie organ tworzący. Kadencja Rady trwa 4   lata.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako przewodniczący – Prezydent Miasta Katowice lub osoba przez niego wyznaczona,  

2)   jako członkowie:  

-   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Katowice.  

4.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

5.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   11.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   12.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawienie organowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją,  rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3)   przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu,  

5)   regulaminu organizacyjnego Zakładu.  

2.   Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku.  

3.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie Zakładu.  

6.   Odwołanie członka Rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   przypadkach:  

1)   śmierci,  

2)   poprzez zrzeczenie się członkostwa w   Radzie Społecznej.  

§   13.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miasta Katowice.  

IV.   Organizacja wewnętrzna Zakładu.  

§   14.   1.   Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:  

1)   Oddział chorób wewnętrznych,  

2)   Oddział chirurgiczny ogólny,  

3)   Blok operacyjny,  

4)   Izba przyjęć,  

5)   Laboratorium,  

6)   Pracownia USG,  

7)   Pracownia endoskopowa,  

8)   Pracownia RTG,  

9)   Pracownia EKG,  

10)   Poradnia chirurgii ogólnej,  

11)   Poradnia chorób wewnętrznych,  

12)   Poradnia medycyny pracy,  

13)   Poradnia gastroenterologiczna,  

14)   Apteka,  

15)   Dział księgowości,  

16)   Dział Administracyjno – Gospodarczy  

W zakładzie funkcjonuje Kaplica.  

2.   Wykaz  komórek organizacyjnych Zakładu, w   których prowadzona jest działalność lecznicza  przedstawia zał. nr 1   do niniejszego Statutu.  

3.   Strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i   obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, określa Regulamin organizacyjny Zakładu. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 2   do Statutu  

VI.   Gospodarka finansowa Zakładu.  

§   15.   1)   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   gospodaruje samodzielnie przekazanym mu w   nieodpłatnie użytkowanie mieniem Miasta Katowice, mieniem Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i   mieniem własnym.  

2)   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty  działalności i   reguluje zobowiązania.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.  

4)   Gospodarka finansowa podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Katowice.  

5)   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez  podmiot tworzący.  

§   16.   1.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, ze przepisy odrębne stanowią inaczej,  

2)   z wydzielonej działalności gospodarczej,  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

4)   na realizację zadań w   zakresie programów zdrowotnych i   promocji zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,  

5)   na remonty,  

6)   na inwestycje w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego,  

7)   na realizację projektów finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii europejskiej lub nie podlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w   odrębnych przepisach,  

8)   na cele określone w   odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,  

9)   na realizacje programów wieloletnich,  

10)   na pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.  

2.   Środki publiczne na zadania określone w   pkt 1   pkt 4-6, w   zakresie, w   jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w   rozumieniu ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§   17.   1.   Zakład prowadzi rachunkowość w   oparciu o   powszechnie obowiązujące w   tym zakresie przepisy.  

2.   Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.  

VI.   Majątek Zakładu.  

§   18.   1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz  założycielski,  

2)   fundusz Zakładu,  

2.   Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Miasta Katowice.  

3.   Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.  

4.   Fundusz zakładu zwiększa się o:  

1)   zysk netto,  

2)   kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,  

3)   kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przez podmiot tworzący.  

5.   Fundusz Zakładu zmniejsza się o:  

1)   stratę netto,  

2)   kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego   przeszacowania tych aktywów.  

6.   Zakład sam decyduje o   podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

7.   Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.  

VII.   Postanowienia końcowe.  

§   19.   1.   Statut nadaje oraz zmienia w   drodze uchwały Rada Miasta Katowice.  

2.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  


Załącznik Nr 1  

do Statutu Zakładu  

Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu, w   których prowadzona jest działalność medyczna:  

1.   Oddział chorób wewnętrznych,  

2.   Oddział chirurgii ogólnej,  

3.   Blok operacyjny,  

4.   Izba przyjęć,  

5.   Laboratorium,  

6.   Pracownia USG,  

7.   Pracownia endoskopowa,  

8.   Pracownia RTG,  

9.   Pracownia EKG,  

10.   Poradnia chirurgii ogólnej,  

11.   Poradnia chorób wewnętrznych,  

12.   Poradnia medycyny pracy,  

13.   Poradnia gastroenterologiczna,  

14.   Apteka                

                                                                                                                             


infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »