| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZE.031.8.2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom

z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie zobowiązania udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3

pomiędzy Gminą Bytom, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, reprezentowaną przez:

Piotra Koja - Prezydenta Bytomia,

zwaną w treści porozumienia Gminą Bytom

a

Gminą Tarnowskie Góry, z siedzibą przy ul. Rynek 4, reprezentowaną przez:

Arkadiusza Czecha – Burmistrza,

zwaną w treści porozumienia Gminą Tarnowskie Góry.

§ 1. Gmina Bytom, poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, zwanego w treści porozumienia Centrum, zobowiązuje się do udzielania zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.), świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie GminyTarnowskie Góry, a Gmina Tarnowskie Góryzobowiązuje się do pokrywania kosztów udzielonych w Centrum świadczeń na rzecz swoich mieszkańców, w części przez nich nie uregulowanej.

§ 2. Ustalona w trybie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu opłata związana z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum wynosi 190 zł.

§ 3. 1. Gmina Bytom , za pośrednictwem Centrum , zobowiązuje się do przekazywania Gminie Tarnowskie Góry miesięcznych informacji o mieszkańcach Gminy Tarnowskie Góry objętych świadczeniami Centrum , którzy:

1) nie uregulowali lub uregulowali częściowo należność wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, należną kwotą za udzielone świadczenie, wysokością uiszczonej opłaty i datą wpłaty, kwotą niedopłaty,

2) uregulowali zaległe płatności, po ich pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, datą uregulowania zaległości przez mieszkańca wraz z kwotą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

3. Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do przekazywania Gminie Bytom, kwoty należnej za dany miesiąc, wyliczonej według wzoru: suma kwot niedopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejszona o sumę kwot wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry , o których mowa w ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, będzie przekazywana na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Bytomiu

GETIN NOBLE BANK SA O/Bytom

83 1560 1049 0000 9030 0005 1440,

w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

5. W przypadku, gdy w danym miesiącu suma kwot niedopłat jest niższa od sumy wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, Gmina Tarnowskie Góry dokona potrącenia powstałej różnicy sum z należności za następne kolejne miesiące, aż do jej całkowitego odliczenia.

§ 4. 1. Gmina Bytom zobowiązuje się do poinformowania Gminy Tarnowskie Góry o każdorazowej zmianie wysokości opłaty, o której mowa w § 2 porozumienia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

2. Do czasu przekazania przez Gminę Bytom informacji, o której mowa w ust. 1, Gmina Tarnowskie Góry będzie przekazywać kwotę wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej.

3. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie wyższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry przekaże Gminie Bytom na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, jednorazowo kwotę stanowiącą sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy wysokością nowej opłaty, a kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie niższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry dokona jednorazowego potrącenia kwoty stanowiącej sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, a wysokością nowej opłaty, z należności za następny miesiąc, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku braku należności, Gmina Bytom przekaże jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 4, Gminie Tarnowskie Góry w terminie 60 dni od dnia uchwalenia uchwały, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy nr: 89 1140 1078 0000 4045 2100 2001.

§ 5. W przypadku niedotrzymania terminów, których mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 porozumienia,Gminie Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 12 ust. 1 porozumienia,Gminie Tarnowskie Góry przysługują odsetki ustawowe.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, przekazuje Gminie Tarnowskie Góry w terminie do 31 stycznia 2013 roku zbiorczą informację o wysokości środków należnych Gminie Bytom i wysokości środków otrzymanych od Gminy Tarnowskie Góry w 2012 roku.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana wysokości opłaty, o której mowa w § 2 nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego miejscowo dla Gminy Bytom sądu powszechnego.

§ 12. Po zakończeniu obowiązywania niniejszego porozumienia Strony ustalają, co następuje:

1. Kwoty opłat związanych z pobytem osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum, o których mowa w § 2, wyegzekwowanych od mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry przez Izbę Wytrzeźwień, po ich uprzednim zapłaceniu przez Gminę Tarnowskie Góry, podlegają zwrotowi w terminie 90 dni od ich wyegzekwowania na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 5, w okresie do 2 lat od wygaśnięcia porozumienia.

2. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum,zobowiązuje się do przekazywania każdorazowo informacji Gminie Tarnowskie Góry o wyegzekwowanych należnościach, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 2 porozumienia.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Bytomia


Piotr Koj

Burmistrz Miasta


Arkadiusz Czech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »