| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 maja 2012r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej-Dzielec"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Istebna, z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Danutę Rabin.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej-Dzielec".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Istebna pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej-Dzielec na odcinku o długości 350 m od km 30+530 do km 30+880, w tym 170 m chodnik dwustronny wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 na rzecz Województwa Śląskiego, dotyczącej odcinka objętego projektem,

c. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winny być wykonane zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa, wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl oraz wymogami ustalonymi przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Wydziału Infrastruktury - ABC Dróg.

4. Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Gminę Istebna uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Istebna na wniosek Wójta. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr pesel i adres zamieszkania.

5. Gmina Istebna uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Istebna na wniosek Wójta. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych kopię wniosku o wydanie decyzji ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykaz nieruchomości, które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości.

6. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje: koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opisanych w § 1 ust. 3.

2. Gmina Istebna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust 1.

3. Gmina Istebna posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 Gmina Istebna niezwłocznie powiadomi o tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w ust. 1 będzie sfinansowany przez Gminę Istebna, natomiast w przypadku braku możliwości sfinansowania Gmina Istebna odstąpi od porozumienia.

6. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

7. Gmina Istebna udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 6, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Istebna otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Istebna w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Istebna po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Istebna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Istebna zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Istebna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Istebna przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający rzeczywisty koszt zadania.

5. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 3, leżą po stronie Gminy Istebna i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Istebna i na jej zlecenie.

6. Gmina Istebna w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

7. Gmina Istebna będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

8. Gmina Istebna będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 6.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania dokumentacji oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Istebna dokona odbioru końcowego opracowanego kompletnego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do kompletnych dokumentacji projektowej i geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymienionych w § 1 ust. 3, z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 6.

§ 6.

1. Gmina Istebna wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 3.

2. Gmina Istebna zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Gmina Istebna oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej we wszystkich elementach zostaną sporządzone zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl oraz wymogami ustalonymi przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Wydziału Infrastruktury - ABC Dróg.

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Realizacja budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej-Dzielec w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 11.

Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji projektowej, geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Gmina Istebna

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Danuta Rabin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »