| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 10 maja 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie Na podstawie art. 7   ust.1 i   art.18 ust. 2   pkt 15 oraz art.40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i   nie działające w   celuosiągnięcia zysku mogą otrzymać z   budżetu gminy dotacje na cele publiczne, związane z   realizacją zadań wykonywanych przez gminę.  

§   2.   Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej wiadomości, w   sposób zwyczajowo przyjęty, zakres zadań realizowanych przez gminę , które mogą być zlecone podmiotom, termin składania ofert oraz przedstawia w   rocznym sprawozdaniu z   wykonania budżetu rozliczenie przekazanych dotacji.  

§   3.   W przypadku innych niż określone w   art. 4   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z   późn. zm.) zadań publicznych, będących zadaniami realizowanymi przez gminę, tryb postępowania o   udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają przepisy niniejszej uchwały.  

§   4.   1)   Podstawowym trybem zlecenia zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert.  

2)   Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o   którym mowa w   § 13 ust.2.  

3)   Na wniosek podmiotów, o   których mowa w   § 1, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego, o   którym mowa w   § 3, z   pominięciem otwartego konkursu ofert ze względu na szczególny cel publiczny , jeżeli podmiot łącznie spełni następujące warunki:  

-   wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie przekracza 15.000,00 zł,  

-   zadanie publiczne zostanie zrealizowane w   okresie nie dłuższym niż do 20 grudnia roku udzielenia dotacji  

4)   Podmiot chcący zrealizować zadanie publiczne w   trybie, którym mowa w   ust. 3, składa ofertę, którą Wójt niezwłocznie zamieszcza na okres 5   dni:  

-   w Biuletynie Informacji Publicznej,  

-   w siedzibie Urzędu Gminy,  

-   na stronie internetowej Gminy.  

5)   W trakcie wywieszania ofert można zgłaszać uwagi dotyczące jej treści.  

6)   Po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy zawiera umowę o   wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.  

7)   Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy temu samemu podmiotowi w   trybie o   którym mowa w   ust. 3, w   tym samym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł.  

8)   Podstawą do udzielenia dotacji z   budżetu Gminy Kochanowice na realizację zadań, określonych w   § 3   jest oferta podmiotu w   zakresie realizacji zadania należącego do zadań realizowanych przez gminę.  

9)   Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:  

-   posiada własny rachunek bankowy,  

-   złożył pisemne oświadczenie że:  

a)   posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i   czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień,  

b)   posiada niezbędną wiedzę i   doświadczenie, środki ekonomiczne i   techniczne, a   także osoby mogące wykonać zadanie objęte dotacją,  

c)   znajduje się w   sytuacji zapewniającej wykonanie zadania,  

-   w przypadku dofinansowania zadania zapewni wkład własny na realizacje oferowanego zadania,  

-   przedstawi wypis z   rejestru i   odpis statutu.  

10)   Oferty rozpatrywane są pod kątem:  

-   określenia, czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o   dotację, mieści się w   zakresie zadań leżących w   ustawowej kompetencji samorządu gminnego,  

-   ustalenia, czy podmiot posiada zasoby rzeczowe i   kadrowe zapewniające wykonanie zadania publicznego,  

-   oceny prawidłowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,  

-   ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w   ofercie gwarantuje jego prawidłowe i   terminowe wykonanie,  

-   możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy oparciu o   przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.  

§   5.   1)   Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej z   podmiotem, który wygrał konkurs lub którego oferta została przyjęta z   pominięciem otwartego konkursu ofert.  

2)   Załącznikami do w/w umowy są:  

-   złożona przez podmiot oferta realizacji zadania publicznego,  

-   zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,  

-   zaktualizowany kosztorys,  

-   oświadczenie podmiotu o   zgodności odpisu z   rejestru ze stanem prawnym i   faktycznym w   dniu podpisania umowy.  

3)   Umowa w   szczególności powinna określać:  

-   szczegółowy opis zadania, w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana i   termin jego wykonania,  

-   wysokość dotacji celowej udzielonej organizacji wykonującej zadanie i   tryb płatności,  

-   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 20 grudnia danego roku budżetowego,  

-   tryb kontroli wykonywania zadania,  

-   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej,  

-   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż terminy określone w   art. 251 ustawy o   finansach publicznych.  

4)   Umowa może zostać zawarta na okres do trzech lat.  

§   6.   Wójt Gminy Kochanowice określa w   projekcie budżetu globalne kwoty przeznaczone na zadania planowane do powierzenia w   trybie niniejszej uchwały oraz umieszcza wykaz tych zadań w   objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej.  

§   7.   Wielkość przyznanych dotacji określa Rada Gminy w   uchwale budżetowej na dany rok, wyliczając je w   załączniku do uchwały w   szczegółowości dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z   podaniem celu, na jaki dotacja została przeznaczona.  

§   8.   Przekazanie dotacji następuje w   formie przelewu środków na rachunek bankowy podmiotu.  

§   9.   Dotacja może być przekazana w   jednej lub kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.  

§   10.   Podmiot dotowany w   terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania przedkłada sprawozdanie z   wykonania zadania publicznego, określonego w   umowie. Do sprawozdania muszą być załączone kserokopie dowodów księgowych, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych oraz inne dokumenty dowodowe identyfikujące rodzaj zleconych zadań, np.: listy obecności, ewidencje uczestników, jednostkowe koszty wyżywienia, itp. oraz -do wglądu- oryginały dowodów księgowych, o   których mowa wyżej. Na oryginałach dowodów księgowych stanowiących rozliczenie dotacji winna zostać umieszczona pieczęć o   treści: „Rozliczono z   dotacji Gminy Kochanowice kwotę w   wysokości ……… zgodnie z   umową nr………. z   dnia………. Kochanowice, dnia…………. podpis”.  

§   11.   W postępowaniu o   udzielenie dotacji stosuje się odpowiednio formularze ofert, umów i   sprawozdań określone w   załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 grudnia 2010 roku w   sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z   wykonania tego zadania (Dz. U. z   2011 r. Nr 6, poz. 25) z   uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały. W   przypadku finansowania lub dofinansowania zadania w   sposób, o   którym mowa w   § 4   uchwały można stosować powyższe formularze ofert , umów i   sprawozdań w   sposób wyżej wskazany.  

§   12.   1)   Postępowanie o   udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie jest jawne.  

2)   Ogłaszanie otwartego konkursu ofert, jak i   podanie jego wyników następuje:  

-   w Biuletynie Informacji Publicznej,  

-   w siedzibie Urzędu Gminy,  

-   na stronie internetowej Gminy.  

§   13.   1)   Kontrola terminowości i   rzetelności realizacji zadania publicznego, zarówno w   trakcie jego realizacji, jak i   po jego zakończeniu należy do obowiązków referatu Urzędu Gminy nadzorującego merytorycznie wykonanie zadania.  

2)   Dokonanie kontroli polegać będzie w   szczególności na ocenie:  

-   stanu realizacji zadania,  

-   efektywności, rzetelności i   jakości wykonania zadania,  

-   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania,  

-   prowadzenia dokumentacji określonej w   przepisach prawa i   w postanowieniach umowy.  

3)   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.  

4)   Wyniki kontroli przedstawiane są Wójtowi Gminy.  

§   14.   Dotacje udzielone z   budżetu gminy:  

-   wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem,  

-   pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości,  

1.   podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z   odsetkami. W   powyższych okolicznościach znajdują zastosowanie przepisy art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

§   15.   Podmioty otrzymujące dotację są obowiązane prowadzić w   celu rozliczenia dotacji, ewidencję księgową zgodnie z   ustawą z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2002 r. Nr 76, poz. 694 z   późn. zm.)  

§   16.   Traci moc uchwała Nr VI/50/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30 marca 2011 roku w   sprawie trybu postępowania o   udzielenie dotacji z   budżetu Gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku na cele związane z   realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »