| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2006 r. Nr 121, poz. 844 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   1993 r. Nr 94, poz. 431 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 9, art. 28 § 4   i art. 31 ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   Zarządza się pobór w   drodze inkasa:  

1)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych;  

2)   podatku rolnego od osób fizycznych.  

§   2.   Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w   § 1   podatków w   poszczególnych sołectwach:  

1.   Bojanów – Tumulka Sylwia,  

2.   Borucin – Polak Aleksandra,  

3.   Pietraszyn – Strachota Maria,  

4.   Wojnowice – Niedzbała Gabriela.  

§   3.   1.   Inkasenci, o   których mowa w   § 1   są uprawnieni i   zobowiązani do pobierania podatków od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.  

2.   Inkasenci są uprawnieni i   zobowiązani do pobierania kwot podatków wraz z   odsetkami i   opłatami prolongacyjnymi.  

3.   Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w   ciągu 2   dni roboczych wpłacić w   kasie Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach.  

§   4.   Zarządzenie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w   kasie Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach lub na właściwy rachunek bankowy.  

§   5.   1.   Ustala się wysokość wynagrodzenia według stopy procentowej za inkaso kwot podatków wraz z   odsetkami i   opłatami prolongacyjnymi w   poszczególnych sołectwach:  

1)   Bojanów – 5,5%,  

2)   Borucin – 5,1%,  

3)   Pietraszyn – 5,3%,  

4)   Wojnowice – 5,9%.  

2.   Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w   terminie do 10 dnia następnego miesiąca po poborze raty podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.   Traci moc uchwała Nr VI/63/2003 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 04 kwietnia 2003 roku w   sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z   tytułu poboru podatku od nieruchomości i   łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z   uchwałami zmieniającymi: Nr XXIII/209/2005 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 14.02.2005r. i   Nr XIV/114/2008 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 26.02.2008r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »