| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV-189-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. nr 95, poz.613 z   późn. zm.), w   związku z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części i   budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję, w   rozumieniu § 2   pkt 3   rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927), zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

2.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o   których mowa w   § 1   ust. 1   uchwały, przysługuje na warunkach i   zasadach określonych w   rozporządzeniu oraz w   niniejszej uchwale.  

§   2.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   ust. 1, przysługuje:  

1.   mikroprzedsiębiorcy – przez okres 2   lat, w   przypadku zrealizowania – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i   utworzenia – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – 2   nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją;  

2.   małemu przedsiębiorcy – przez okres 3   lat, w   przypadku zrealizowania – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i   utworzenia – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – 8   nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją;  

3.   średniemu przedsiębiorcy – przez okres 4   lat, w   przypadku zrealizowania – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i   utworzenia – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – 15 nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją;  

4.   przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i   średni przedsiębiorca – przez okres 5   lat, w   przypadku zrealizowania – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i   utworzenia – po wejściu w   życie niniejszej uchwały – 30 nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją w   rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z   dnia 12 stycznia 2001 r.  

§   3.   1.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r., w   terminach określonych niniejszą uchwałą – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o   której mowa w   § 8   rozporządzenia lub w   przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o   której mowa w   § 9   rozporządzenia.  

2.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1   ust. 1   nie może przekroczyć należnego w   okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.  

3.   Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o   których mowa w   § 6   rozporządzenia, nie zalicza się ceny nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania.  

§   4.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z   tej pomocy w   formie pisemnej - na formularzu określonym w   załączniku nr 1   do uchwały, dołączając wymienione w   nim dokumenty.  

2.   Zakończenie nowej inwestycji powinno nastąpić w   ciągu 36 miesięcy od dnia zgłoszenia, o   którym mowa w   ust. 1.  

§   5.   1.   Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1   ust. 1   uchwały nie podlegają:  

1)   budynki lub ich części związane z   działalnością handlową oraz budowle związane z   tymi budynkami;  

2)   budynki i   budowle związane z   prowadzeniem stacji paliw;  

2.   Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z   zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Nędza.  

§   6.   W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji i   utworzenia nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:  

1.   oświadczenia o   zakończeniu inwestycji – na formularzu określonym w   załączniku   nr 2   do uchwały;  

2.   oświadczenia o   wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o   udziale własnym w   nakładach związanych z   nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – na formularzu stanowiącym załącznik   nr 3   do uchwały;  

3.   oświadczenia o   utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją – na formularzu stanowiącym załącznik   nr 4   do uchwały;  

4.   informacji o   stanie zatrudnienia w   przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w   przeliczeniu na pełne etaty – na formularzu stanowiącym załącznik   nr 5   do uchwały;  

5.   informacji o   innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na realizację inwestycji – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312 z   późn. zm.);  

6.   kopii decyzji o   pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;  

7.   oświadczenia, że inwestycja jest nowa, zgodnie z   przepisami rozporządzenia;  

8.   oświadczenia, że działalność prowadzona w   związku z   nową inwestycją jest inna niż wskazana w   §4 rozporządzenia oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki będzie realizowany w   związku z   nową inwestycją;  

9.   oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Wójtowi Gminy zamiaru korzystania z   pomocy;  

10.   oświadczenia, że poniesione koszty mieszczą się w   katalogu określonym w   § 6   ust. 1   pkt 2-5 rozporządzenia oraz są ściśle związane z   nową inwestycją.  

§   7.   Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:  

1.   do dnia 15 stycznia i   15 lipca danego roku przedstawiać informacje o   wysokości zatrudnienia w   przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i   30 czerwca danego roku, z   zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w   terminie 14 dni od dnia, w   którym minęło 5   lat od dnia otrzymania pomocy, a   w przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw 3   lat od dnia jej otrzymania – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5   do uchwały;  

2.   do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego w   okresie korzystania z   pomocy publicznej przedkładać informacje – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów, o   którym mowa w   § 6   pkt 5.  

§   8.   1.   Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w   zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości i   obowiązków zawartych w   uchwale, w   tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i   informacji składanych przez przedsiębiorców.  

2.   Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dowody i   informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.  

§   9.   1.   Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z   podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:  

1)   nie spełnił warunków wskazanych w   § 10 ust. 1   pkt 3   i 4   rozporządzenia;  

2)   przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;  

3)   nie przedstawił w   terminie organowi podatkowemu dokumentów, o   których mowa w   § 6   i § 7.  

2.   Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o   utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości – w   terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.  

3.   Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z   nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.  

4.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z   odsetkami za cały okres, w   którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z   procedurą określoną w   przepisach ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z   2005 r., nr 8, poz. 60 z   późn. zm.).  

5.   W przypadku otrzymania w   trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w   terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z   odsetkami zgodnie przepisami ustawy, o   której mowa w   ust. 4.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV-189-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

ZGŁOSZENIE zamiaru skorzystania z   pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i   tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją  

1.   Oznaczenie przedsiębiorcy:  

Nazwa .................................................................................................  

Siedziba ..............................................................................................  

NIP ......................................................................................................  

REGON ..............................................................................................  

symbol PKD i   opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

adres korespondencyjny  

............................................................................................................................................................  

wielkość przedsiębiorcy 1 (zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat)  

□ mikroprzedsiębiorca  

□ mały przedsiębiorca  

□ średni przedsiębiorca  

□ inny  

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .....................................................................  

telefon kontaktowy .............................................................................................................................  

2.   Dane nowej inwestycji:  

Rodzaj inwestycji .....................................................................................  

Opis   inwestycji   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i   nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i   rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)  

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Data rozpoczęcia inwestycji ...............................................................  

Planowana data zakończenia inwestycji ..............................................  

3.   Danedotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w   związku z   nową inwestycją:  

Liczba osób zatrudnionych w   przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ...............................  

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ...........................................................................  

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w   zł ....................................................................  

4.   Do wniosku załączam:  

1.   bieżącą deklarację składaną do GUS w   zakresie zatrudnienia;  

2.   aktualny wypis z   Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z   ewidencji działalności gospodarczej;  

3.   inne dokumenty (podać, jakie)  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5.   Oświadczenia przedsiębiorcy:  

-   zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.  

-   zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Nędza przez okres co najmniej 5   lat lub w   przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3   lata od   dnia zakończenia jej realizacji.  

-   zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją przez okres co najmniej 5   lat lub w   przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3   lata od   dnia ich utworzenia.  

-   deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie związana z   rodzajami działalności określonymi w   § 5   ust. 1   uchwały.  

-   zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o   wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o   niezakończeniu inwestycji w   terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i   dokumentów na każdym etapie korzystania ze   zwolnienia w   podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.  

 

 

.................................................  
podpis i   pieczęć wnioskodawcy  


 

1 zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z   dnia 12 stycznia 2001r. w   sprawie zastosowania art. 87 i   88 Traktatu WE w   odniesieniu do pomocy państwa dla małych i   średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z   13.01.2001, z   poźn. zm.)  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV-189-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

..............................................................  

imię i   nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy  

………………………….....………….  

adres zamieszkania (siedziby)  

…………………………….....……….  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z   uchwały Rady Gminy Nędza w   sprawie zwolnienia  
od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją  

oświadczam, że w   dniu ............................. została zakończona nowa inwestycja, o   której mowa w   § 1   ust.1 uchwały.  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
nr 88, poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych zeznań.  

 

………………………………                  
miejscowość, data                

……………………………………………………    
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania przedsiębiorcy  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXV-189-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

..............................................................  

imię i   nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy  

………………………….....………….  

adres zamieszkania (siedziby)  

…………………………….....……….  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z   uchwały Rady Gminy Nędza w   sprawie zwolnienia  
od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją  

oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o   której mowa w   § 2   pkt   1   …… uchwały, wynosi łącznie .................................. zł, z   czego udział własny wynosi ……........................... zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji.  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
nr 88, poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych zeznań.  

 

………………………………                  
miejscowość, data                

……………………………………………………    
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania przedsiębiorcy  

1 należy wpisać odpowiedni numer z   uchwały, w   zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w   zgłoszeniu  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXV-189-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

..............................................................  

imię i   nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy  

………………………….....………….  

adres zamieszkania (siedziby)  

…………………………….....……….  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z   uchwały Rady Gminy Nędza w   sprawie zwolnienia  
od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją  

oświadczam, że w   dniu ......................... utworzono ........... nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją, o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt   1   …… uchwały.  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
nr 88, poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych zeznań.  

 

………………………………                  
miejscowość, data                

……………………………………………………    
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania przedsiębiorcy  

1 należy wpisać odpowiedni numer punktu z   uchwały, w   zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w   zgłoszeniu  


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXV-189-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

..............................................................  

imię i   nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy  

………………………….....………….  

adres zamieszkania (siedziby)  

…………………………….....……….  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z   uchwały Rady Gminy Nędza w   sprawie zwolnienia  
od podatku od nieruchomości w   ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją  

oświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia w   przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w   przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów  
(w tym ……… pracowników zatrudnionych w   związku z   nową inwestycją).  

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
nr 88, poz. 553 z   późn. zm.) o   odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych zeznań.  

 

………………………………                  
miejscowość, data                

……………………………………………………    
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania przedsiębiorcy  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »