| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 9   ust. 1, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 13 ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala  

§   1.   Dokonać zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w   Krupskim Młynie na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Krupskim Młynie.  

§   2.   Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Krupskim Młynie Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXIX/232/05 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 22 września 2005 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Krupskim Młynie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik do uchwały Nr XX/138/12  
Rady Gminy Krupski Młyn  
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I   REKREACJI W   KRUPSKIM MŁYNIE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Krupskim Młynie zwany dalej GOKSiR działa na podstawie:  
1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.);  
2) ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.);  
3) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowowści (Dz. U. z   2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm);  
4) ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.);  
5) ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.);  
6) niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji jest samorządową instytucją kultury mającą osobowość prawną, której podstawowym celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz zapewnienie czynnego uprawiania sportu i   rekreacji przez mieszkańców.  

2.   GOKSiR nie jest instytucją artystyczną w   rozumieniu art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   3.   Terenem działania GOKSiR jest obszar gminy Krupski Młyn.  

§   4.   Siedziba GOKSiR mieści się w   Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3.  

§   5.   1.   Organizatorem GOKSiR jest Gmina Krupski Młyn.  

2.   GOKSiR posiada osobowość prawną i   jest wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Wójta Gminy.  

§   6.   Organizator zapewnia GOKSiR właściwe warunki działalności i   rozwoju odpowiadające jego zadaniom, a   w szczególności:  
1) niezbędne środki przeznaczone na prowadzenie działalności podstawowej i   wyposażenie;  
2) lokale i   obiekty.  

§   7.   GOKSiR używa pieczęci podłużnej z   nazwą o   pełnym brzmieniu: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Krupskim Młynie ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn.  

Rozdział 2.
Cel i   zakres działania  

§   8.   Celem działania GOKSiR jest:  
1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i   zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i   promocja kultury lokalnej;  
2) inicjowanie, organizowanie i   prowadzenie działalności sportowej i   rekreacyjnej.  

§   9.   1.   Do podstawowych zadań GOKSiR w   zakresie kultury w   szczególności należy:  

1)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej w   wychowaniu przez sztukę;  

2)   tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;  

3)   rozpoznanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  

4)   tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i   artystycznego;  

5)   popularyzacja i   promocja dorobku kulturalnego Gminy Krupski Młyn;  

6)   organizacja spektakli, koncertów, wystaw i   prelekcji;  

7)   prowadzenie kół zainteresowań;  

8)   organizowanie konkursów, turniejów w   różnych dziedzinach kultury i   sztuki;  

9)   organizowanie imprez plenerowych;  

10)   prowadzenie działalności usługowej, m.in.: wynajem pomieszczeń na organizację imprez rodzinnych i   okolicznościowych;  

11)   współdziałanie z   innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, związkami twórczymi w   dziedzinie upowszechniania kultury.  

2.   Do podstawowych zadań GOKSiR w   zakresie sportu i   rekreacji w   szczególności należy:  

1)   programowanie, koordynacja i   realizacja zadań z   zakresu sportu i   rekreacji;  

2)   popularyzacja rekreacji ruchowej;  

3)   organizacja i   koordynowanie imprez sportowych na terenie gminy;  

4)   współorganizowanie imprez sportowych mających na celu promowanie gminy Krupski Młyn;  

5)   organizowanie zajęć dla dzieci i   młodzieży w   okresie wakacji i   ferii;  

6)   utrzymywanie i   udostępnianie posiadanej bazy sportowej i   rekreacyjnej;  

7)   współpraca z   Klubem Sportowym "Nitron" i   innymi stowarzyszeniami oraz jednostkami organizacyjnymi w   zakresie organizowania imprez sportowych;  

8)   promocja walorów turystycznych gminy.  

§   10.   GOKSiR prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu z   uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych działalności GOKSiR oraz na podstawie programu działalności określonego w   umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a   Dyrektorem GOKSiR.  

§   11.   Dla realizacji swych zadań GOKSiR może:  
1) organizować koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, przeglądy twórczości;  
2) organizować zespoły zainteresowań, koła i   kluby, zgodnie z   zapotrzebowaniem środowiska;  
3) organizować imprezy rozrywkowe i   zajęcia sportowe;  
4) organizować konkursy odpowiadające potrzebom środowiska;  
5) organizować półkolonie lub inne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i   młodzieży;  
6) prowadzić wypożyczalnie sprzętu i   wynajem pomieszczeń.  

§   12.   Dla realizacji celów określonych niniejszym Statutem GOKSiR korzysta z   następujących gminnych obiektów:  
1. Gminnego Ośrodka Kultury w   Krupskim Młynie;  
2. Domu Kultury w   Potępie;  
3. Świetlicy Osiedlowej w   Kolonii Ziętek;  
4. boisk i   obiektów sportowych na terenie gminy Krupski Młyn tj.: z   boiska wielofunkcyjnego, kortów tenisowych, basenu kąpielowego i   hali sportowej, znajdujących się w   Krupskim Młynie.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   13.   1.   Dyrektor GOKSiR kieruje jego działalnością, zarządza nim i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w   GOKSiR pracowników, w   tym jednego Zastępcy Dyrektora ds. Sportu i   Rekreacji.  

§   14.   1.   Dyrektora GOKSiR powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Krupski Młyn, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Powołanie Dyrektora GOKSiR może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.  

3.   Zastępcę Dyrektora ds. Sportu i   Rekreacji, wyłonionego w   drodze konkursu, powołuje i   odwołuje Dyrektor GOKSiR.  

4.   Odwołanie Z-cy Dyrektora GOKSiR może nastąpić w   każdym czasie - niezwłoczne lub w   określonym terminie. Odwołanie jest równoznaczne z   wypowiedzeniem umowy o   pracę.  

5.   Konkursy, o   których mowa w   ust. 2   i 3   przeprowadza komisja powołana przez Organizatora.  

§   15.   Do obowiązków Dyrektora GOKSiR należy w   szczególności:  
1) realizacja programu działania określonego umową zawartą pomiędzy Organizatorem a   Dyrektorem;  
2) zarządzanie majątkiem GOKSiR;  
3) zatrudnianie i   zwalnianie pracowników, dla których GOKSiR jest pracodawcą;  
4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i   poleceń służbowych;  
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z   działalności i   przekazywanie ich Organizatorowi.  

§   16.   1.   Przy GOKSiR działa Rada Programowa zwana dalej Radą jako organ doradczy Dyrektora.  

2.   W skład Rady wchodzi 5   członków powoływanych i   odwoływanych przez Dyrektora GOKSiR spośród organizacji społecznych, artystów amatorów i   animatorów kultury oraz przedstawiciela organizacji sportowych.  

3.   Do zadań Rady należy opiniowanie, wnioskowanie i   doradzanie w   sprawach związanych z   realizacją celów i   zakresu działania GOKSiR.  

4.   Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez Dyrektora GOKSiR.  

§   17.   Szczegółową organizację wewnętrzną GOKSiR określa nadany przez Dyrektora GOKSiR i   zatwierdzony przez Wójta Gminy Regulamin Organizacyjny, ustalający szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i   odpowiedzialności pracowników.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa  

§   18.   GOKSiR gospodaruje powierzonym mieniem i   prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   19.   Majątek GOKSiR stanowi własność Gminy Krupski Młyn i   może być wykorzystany jedynie do celów związanych z   wykonywaniem zadań statutowych.  

§   20.   GOKSiR może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami. Środki uzyskane z   działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.  

§   21.   1.   GOKSiR pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami GOKSiR są:  

1)   dotacje z   budżetu Gminy Krupski Młyn;  

2)   środki otrzymywane w   formie darowizn od osób fizycznych i   prawnych;  

3)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

4)   dochody własne  

5)   inne, prawem przewidziane źródła.  

§   22.   1.   GOKSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości oraz ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z   typowym planem kont dla jednostek budżetowych oraz sporządza sprawozdania finansowe.  

§   23.   1.   Podstawą gospodarki finansowej GOKSiR jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora.  

2.   Wysokość dotacji z   budżetu gminy na działalność GOKSiR jest określana corocznie w   uchwale budżetowej.  

Rozdział 5.
Nadzór  

§   24.   1.   Nadzór w   zakresie organizacji i   funkcjonowania GOKSiR sprawuje Wójt Gminy.  

2.   Nadzór w   zakresie spraw finansowych sprawuje Skarbnik Gminy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   25.   1.   Statut GOKSiR uchwala Rada Gminy Krupski Młyn.  

2.   Zmiany Statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   26.   Z dniem wejścia w   życie niniejszego Statutu tracą moc postanowienia Statutu nadanego uchwałą Nr XXIX/232/05 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 22 września 2005 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Krupskim Młynie.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »