| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sośnicowice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 164 ust. 5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z   2012r. poz. 145 t.j.) Rada Miejska w   Sośnicowicach uchwala co następuje:  

Rada Miejska w   Sośnicowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Spółka wodna może uzyskać z   budżetu gminy pomoc finansową na zadania określone w   art. 164 ust. 5a i   ust. 7   ustawy z   dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne, realizowane na terenie gminy Sośnicowice.  

2.   Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji zadania.  

3.   Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w   formie dotacji i   pochodzi z   budżetu gminy. Do dnia 15 października każdego roku spółka wodna występuje na piśmie do Burmistrza Sośnicowic z   propozycją wysokości dotacji na następny rok budżetowy.  

4.   Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową o   której mowa w   ust. 1   jest określona w   budżecie gminy na dany rok.  

5.   Dotacje mogą być udzielane na prace, które:  

a)   zostaną przeprowadzone w   roku w   którym dotacja ma być udzielona;  

b)   rozpoczęto w   roku złożenia wniosku i   będą kontynuowane w   roku, w   którym dotacja ma być udzielona.  

§   2.   1.   Przyznanie pomocy finansowej, o   której mowa w   § 1   ust. 1   następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   powinien zawierać:  

a)   pełną nazwę wnioskodawcy,  

b)   adres wnioskodawcy,  

c)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,  

d)   numer rachunku bankowego wnioskodawcy,  

e)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy,  

f)   wielkość wnioskowanej dotacji,  

g)   szczegółowy opis zadania,  

h)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

i)   harmonogram realizacji zadania,  

j)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadnia oraz wskazania źródeł finansowania zadania,  

k)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy.  

3.   Wzór wniosku o   przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

4.   Do wniosku należy dołączyć:  

a)   aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,  

b)   oświadczenie, że spółka wodna nie działa w   celu osiągnięcia zysku,  

c)   potwierdzony za zgodność z   oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w   którym wnioskuje o   udzielenie dotacji.  

5.   Burmistrz Sośnicowic może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w   wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów, bądź informacji.  

6.   Wnioski składa się w   Urzędzie Miejskim w   Sośnicowicach w   terminie do dnia 1   października danego roku budżetowego.  

7.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Sośnicowic wzywa wnioskodawcę w   wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.  

8.   Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.  

§   3.   1.   Informacje o   możliwości złożenia wniosku Burmistrz Sośnicowic podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w   miejscowościach wchodzących w   skład gminy.  

2.   W informacji, o   której mowa w   ust. 1   Burmistrz Sośnicowic wskazuje:  

-   kwotę przeznaczoną w   budżecie gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w   §1 ust. 1   w danym roku.  

§   4.   1.   Decyzję o   przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Sośnicowic z   uwzględnieniem następujących kryteriów:  

a)   przychody ze składek członkowskich osiągnięte w   roku poprzednim;  

b)   przychody ze składek członkowskich planowane w   roku bieżącym;  

c)   wielkość środków finansowych przeznaczonych w   roku poprzednim na remonty i   konserwację urządzeń melioracji wodnych;  

d)   wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i   konserwację urządzeń wodnych w   roku bieżącym mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.  

2.   Burmistrz Sośnicowic pisemnie zawiadamia wnioskodawców o   sposobie załatwienia wniosku wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy.  

§   5.   1.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Sośnicowic z   wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.  

2.   Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej:  

a)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel na jaki dotacja została przyznana,  

b)   termin realizacji zadania,  

c)   wysokość dotacji,  

d)   termin i   formę przekazania dotacji,  

e)   termin wykorzystania dotacji, nie dłużej niż do 30 listopada danego roku budżetowego,  

f)   obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z   dotacji oraz wydatków dokonywanych z   tych środków,  

g)   tryb kontroli wykonania zadania,  

h)   termin i   sposób rozliczenia dotacji,  

i)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłużej niż 30 dni od daty zakończenia zadania.  

§   6.   1.   Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w   terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.  

2.   Rozliczenie dotacji następuje w   formie sprawozdania z   realizacji zadania.  

3.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   ust. 2   powinno zawierać:  

a)   pełną nazwę spółki wodnej,  

b)   adres,  

c)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,  

d)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy,  

e)   wielkość rozliczanej dotacji,  

f)   szczegółowy opis zrealizowanego zadania,  

g)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

h)   harmonogram zrealizowanego zadania,  

i)   zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,  

j)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w   imieniu wnioskodawcy.  

§   7.   1.   Burmistrz Sośnicowic ma prawo do kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanego dotacją zadania.  

2.   Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie Burmistrza Sośnicowic wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.  

3.   Zakres kontroli może obejmować:  

a)   sprawdzenie przeznaczenia i   wykorzystania dotacji,  

b)   sprawdzenie zgodności wykonanych zadań z   umową,  

c)   sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,  

d)   sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.  

4.   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

5.   Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.  

6.   Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w   terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Burmistrza Sośnicowic.  

7.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych z   protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Burmistrz Sośnicowic ma prawo:  

a)   wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,  

b)   wstrzymać przekazywanie dotacji,  

c)   rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

d)   żądać zwrotu dotacji.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   9.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Sośnicowicach Nr V /44/2011 z   dnia 28 marca 2011r. w   sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z   budżetu Gminy Sośnicowice na bieżące utrzymanie wód i   urządzeń wodnych, trybu postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu ich rozliczania.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/152/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »