| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/224/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Świętochłowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8   , art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591; ze zm./ oraz art. 15, art. 19 pkt 1   lit. a   oraz pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity z   2010 r., Dz.U Nr 95, poz. 613; ze zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961 /  


Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.  

1.   Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, których wysokość ujęto w   tabeli stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały - z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej, o   której mowa w   art. 19 pkt 1   lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   2.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się nasępujące osoby:  

a)   Elżbieta Matracka, córka Jerzego i   Łucji, zamieszkała w   Świętochłowicach  

b)   Barbara Maruszczyk, córka Stefana i   Genowefy, zamieszkała w   Świętochłowicach  

c)   Natalia Giża, córka Jerzego i   Renaty, zamieszkała w   Świętochłowicach.  

3.   Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasentów w   wysokości 20 % pobranej i   wpłaconej na rzecz Gminy Świętochłowice opłaty targowej.  

4.   Inkasent dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza jej pobranie na druku ścisłego zarachowania.  

5.   Uiszczenie opłaty targowej może nastąpić także w   kasie Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach lub przez jej wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

§   3.  


Ustala się następujące terminy płatności pobranej przez inkasenta opłaty targowej na rzecz Gminy Świętochłowice:  

a)   do 17-go dnia miesiąca - opłaty pobierane w   okresie od 1-go do 15-go dnia tego miesiąca,  

b)   do 2-go dnia miesiąca - opłaty pobrane w   okresie od 16-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.  

§   4.  


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.  


Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIX/385/2002 r. Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 28 sierpnia 2002 r. w   sprawie ustalenia stawek opłat targowych, zmieniona uchwałą nr VI/74/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r.  

§   6.  


Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/224/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dzienne stawki opłaty targowej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »