| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt. 1   art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 164 ust.5c ustawy z   dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 145 t.1 ) oraz art. 221ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   póź. zm.)   po przeprowadzonych konsultacjach Rada Miejska w   Toszku uchwala:  

§   1.  

1.   Spółka wodna może uzyskać z   budżetu gminy pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i   urządzeńwodnych, realizowanych na terenie Gminy Toszek.  

2.   Poprzez bieżące utrzymanie wód i   urządzeń wodnych rozumie się konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w   celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i   dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i   krzewów ze skarp i   dna rowów, odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu i   naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.  

3.   Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania objętego wnioskiem.  

4.   Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w   formie dotacji celowej i   pochodzi z   budżetu gminy.  

5.   Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o   której mowa w   pkt.1 jest określana w   budzecie gminy na dany rok budżetowy.  

6.   Dotacje moga być udzielane na prace, które zostana przeprowadzone w   roku w   którym dotacja ma być udzielona.  

7.   Pomoc finansowa o   której mowa w   pkt 1   przekazana zostanie na rachunek bankowy spółki wodnej na zasadzie refinansowania  

§   2.  

1.   Przyznanie pomocy finansowej, o   której mowa w   §1. pkt 1   następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.  

2.   Wniosek o   którym mowa w   pkt 1   powinien zawierać a.pełną nazwę wnioskodawcy, b. adres wnioskodawcy, c. datę i   numer wpisu do katastru wodnego, d. numer rachunku bankowego wnioskodawcy:, e. dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy, f. wysokośc wnioskowanej dotacji, g. opis i   zakres zadania/zadań h. termin i   miejsce realizacji zadania/zadań i. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania. j. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy.  

3.   Umowa o   udzielenie dotacji określa w   szczególności: a. opis i   zakres zadania/zadań na jaki dotacja została przyznana b. termin i   miejsce realizacjizadania/zadań c. wysokość dotacji na zadanie/zadania d. termin i   formę przekazania dotacji e. termin wykorzystania dotacji f. tryb kontroli wykonywania działania g. termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji h. numer rachunku bankowego na który Gmina przekaże dotację  

§   3.  

1.   Udzielona z   budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu finansowemu  

2.   Rozliczenie finansowe, o   którym mowa w   ust. 1   winno być przedłożone w   terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, w   formie sprawozdania, do którego winny być dołączone kserokopie faktur i   rachunków poniesionych na realizację wykonanego zadania.  

3.   Dotacja udzielona z   budżetu Gminy Toszek pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach okreslonych w   Ustawie o   finansach publicznych.  

§   4.  

1.   Gmina przeprowadza bieżaca kontrolę merytoryczna i   finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiazek zapewnić kontrolującemu wgląd w   dokumentację związaną z   realizacją zadania.  

2.   Zakres kontroli obejmuje: a. wykonanie zadania zgodnie z   zawartą umową, b. udokumentowanie realizowanego zadania.  

3.   Szczegółowy sposób kontroli wykonywania zleconego zadania zostanie określony w   umowie o   której mowa w   §2 pkt.3 niniejszej uchwały.  

4.   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.  

§   5.  

Przepisy niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do związków spółek wodnych realizujących zadania określone w   §1 ust.1 i   2 na terenie gminy Toszek.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/191/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »