| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno- Opiekuńczemu w Krzanowicach

Na podstawieart. 18 ust. 2   pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Uchylić Uchwałę Nr XV/118/2012 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 24 kwietnia 2012 roku w   sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno–   Opiekuńczemu w   Krzanowicach.  

§   2.   Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno– Opiekuńczemu w   Krzanowicach, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   3.   Uchylić Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 30 marca 2011 roku w   sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Krzanowicach działającego pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno– Opiekuńczy w   Krzanowicach.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i   Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno– Opiekuńczego w   Krzanowicach.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/125 /2012    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 12 czerwca 2012 r.  
 

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W   KRZANOWICACH  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod firmą „Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w   Krzanowicach” na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm. ), zwanej dalej Ustawą, a   także przepisów wydanych na podstawie tej Ustawy;  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U   z 2008, Nr 164, poz. 1027 t.j. z   późn. zm.),  

3)   stosownych uchwał Rady Społecznej SPZOZ oraz Rady Miejskiej w   Krzanowicach,  

4)   niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w   Krzanowicach,  

5)   innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a   w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

§   2.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w   Krzanowicach, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w   rozumieniu przepisów prawa spełniającym warunki określone w   ustawie o   działalności leczniczej. Organem tworzącym Zakład i   sprawującym nad nim nadzór jest Gmina Krzanowice.  

§   3.   1.   Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046676.  

2.   Zakład jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000013561)  

§   4.   1.   Siedziba Zakładu mieści się w   Krzanowicach przy ul. Szpitalnej 9.  

2.   Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Krzanowice, a   także inne obszary w   oparciu o   podpisane umowy i   porozumienia.  

Rozdział 2.
CEL I   PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   5.   1.   Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie osobom ubezpieczonym w   Narodowym  

Funduszu Zdrowia całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i   rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i   wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a   także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i   członków ich rodzin.  

2.   Zakład prowadzi działalność non profit, tj. działalność nie skierowaną w   celu osiągnięcia  

zysku, gdzie wszystkie środki finansowe są przeznaczane na realizację celów statutowych.  

§   6.   Do zadań Zakładu w   szczególności należy udzielanie świadczeń w   zakresie:  

a)   prowadzenia działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej (liczba łóżek w   Zakładzie wynosi 43);  

b)   wydawanie orzeczeń i   opinii o   stanie zdrowia przebywających w   nim pacjentów;  

c)   innych zadań i   czynności właściwych dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

§   7.   Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z:  

1)   Radą Miejską w   Krzanowicach, Radą Społeczną, Burmistrzem Krzanowic oraz Urzędem Miejskim w   Krzanowicach;  

2)   Narodowym Funduszem Zdrowia i   jego oddziałami,  

3)   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.  

Rozdział 3.
ORGANY I   ORGANIZACJA  

§   8.   Organami Zakładu są:  

1.   Dyrektor  

2.   Rada Społeczna.  

§   9.   1.   Z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy Gmina Krzanowice,  

reprezentowana przez Burmistrza Krzanowic zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i   jest przełożonym  

pracowników Zakładu.  

3.   W razie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.  

§   10.   Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1)   Głównego księgowego  

2)   Pielęgniarki oddziałowej zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego  

§   11.   1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Gminy Krzanowice oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

2.   Rada Społeczna składa się z   sześciu członków.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

a)   jako Przewodniczący: Burmistrz Krzanowic bądź osoba przez niego wyznaczona,  

b)   jako członkowie:  

-   jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w   Krzanowicach w   liczbie czterech  

4.   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zakładzie.  

5.   Członek Rady Społecznej podlega odwołaniu przed upływem kadencji w   razie:  

a)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego,  

b)   zatrudnienia go w   Zakładzie.  

6.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata .  

§   12.   1.   Rada Społeczna obraduje na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Gmina Krzanowice , działająca przez Radę Miejską w   Krzanowicach.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy                 Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

3.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z   głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   13.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie Gminie Krzanowice wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)                 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)                 przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu,  

e)                 regulaminu organizacyjnego;  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)                 planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)                 kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku;  

3.   Uchwalenie regulaminu Rady Społecznej i   jego zmian oraz przedkładanie go do  

zatwierdzenia Gminie Krzanowice działającej przez Radę Miejską w   Krzanowicach.  

4.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów  

Zakładu, z   wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu.  

5.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

6.   Wykonywanie innych zadań określonych w   Ustawie i   Statucie Zakładu.  

7.   Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,  

w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.  

§   14.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Gminy Krzanowice, działającej przez Radę Miejską w   Krzanowicach w   terminie 14 dni od otrzymania przez niego uchwały Rady Społecznej.  

§   15.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   16.   Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.  

§   17.   Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:  

1.   Komórki organizacyjne :  

a)   Główny księgowy,  

b)   Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (43 łóżka)  

c)   Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  

d)   Dział ds. kadrowo-administracyjnych,  

e)   inspektor BHP i   Ppoż  

f)   Kapelan zakładowy  

2.   Schemat organizacyjny zakładu stanowi załącznik Nr 1   do Statutu.  

3.   Regulaminy organizacyjne i   porządkowe poszczególnych komórek Zakładu ustala izatwierdza Dyrektor Zakładu.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   18.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

a)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm.),  

b)   ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2009 nr 152 poz. 1223 j.tz późn. zm.)  

c)   ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 nr 157., poz.. 1240 z   późn. zm.),  

d)   wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze oraz inne przepisy znajdujące zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  

e)   plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

2.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z   zapisami Ustawy, a   w szczególności:  

1)                 z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  

2)                 z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

3)                 na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art. 114-117 Ustawy;  

4)                 na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;  

5)                 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art. 59 ust. 2   Ustawy.  

3.   Wartość majątku Zakładu określają:  

-   Fundusz Założycielski,  

-   Fundusz Zakładu.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   19.   Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Zakładem w   zakresie określonym w   art.111 Ustawy.  

§   20.   Zmiany Statutu wprowadza się w   trybie przewidzianym dla jego nadania.  


infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »