| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/212/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu  
w trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych.  

§   2.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży i   poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona:  

a)   w   odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektów: cmentarzy, szkół i   przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych placów zabaw oraz parków,  

b)   w odległości mniejszej niż 100 metrów od obiektów kultu religijnego.  

§   3.   Na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka” dopuszcza się jedynie sprzedaż napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w   wydzielonym na ten cel lokalu.  

§   4.   Ograniczenia odległości, o   których mowa w   § 2   nie dotyczą punktu sprzedaży, podawania i   spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z   2009 r. Nr 62, poz. 504 z   późn. zm.) za zgodą administratora obiektu, pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w   wyznaczonym na ten cel miejscu.  

§   5.   1.   Odległości, o   których mowa w   § 2   pkt a, mierzone są najkrótszą drogą dojścia z   uwzględnieniem trwałej przeszkody, mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektów, o   których mowa w   § 2   pkt a.  

2.   Odległości, o   których mowa w   § 2   pkt   b, mierzone są w   linii prostej od wejścia do obiektów, o   których mowa w   § 2   pkt b do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych.  

§   6.   Droga dojścia jest to droga, którą należy przebyć od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do obiektów chronionych zgodnie z   przepisami ustawy z   20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r. Nr 108, poz. 908 z   późn. zm.).  

§   7.   Zezwolenia wydane przed wejściem w   życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.  

§   8.   Tracą moc uchwały:  

1.   nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

2.   nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów,  

3.   nr XXXIV/450/09 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 31 lipca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów i   uchylenia Uchwały nr XXXIII/431/2009 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 23 czerwca 2009 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów oraz w   Uchwale nr XX/253/08 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 22 kwietnia 2008 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Uchwale nr XLVII/338/02 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia  
29 stycznia 2002 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych  


Tadeusz   Król


Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.) Rada gminy ustala, w   drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych.  

W projekcie uchwały z   dnia 9   maja br. ujednolicono zasady sprzedaży napojów alkoholowych w   obiektach sportowych poprzez zniesienie ogólnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w   tych obiektach oraz wprowadzenie zapisu ograniczającego sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Żabka” przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w   wydzielonym na ten cel lokalu. Ponadto zniesiono zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w   placówkach kulturalnych ze względu na konieczność dostosowania obowiązujących przepisów do stanu faktycznego.  

W projekcie uchwały doprecyzowano zawarte w   uchwale nr XXXIV/450/09 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 31 lipca 2009 r. określenie pomiaru odległości. Określono  
w przedstawionym projekcie uchwały zasady sposobu pomiaru odległości zgodnie z   ustawą  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym, pozwoli to na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych istniejącego dotychczas przepisu.  

W trosce o   czytelność aktu prawa miejscowego oraz zapewnienie, aby jego tytuł korespondował z   treścią uchwały (bez konieczności odnoszenia się do kolejnych zmian), projekt przewiduje uchylenie aktualnie obowiązujących i   podjęcie nowej uchwały przez Radę Miejską w   Łaziskach Górnych.  

Projekt uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów, o   którym mowa powyżej, został poddany konsultacjom ogłoszonym Zarządzeniem Nr 168/432/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z   dnia 9   maja 2012 r. w   sprawie przeprowadzenia konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j.  
Dz. U. z   2010 r. nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) projektu uchwały w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łaziska Górne miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów poprzez publikację na stronie internetowej:  

-   Platforma Konsultacji Społecznych –   www.konsultacje.laziska.pl   , do której istnieją linki (hiperłącza) na stronach:  

-   Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych –   www.laziska.um.gov.pl  

-   BIP –   www.laziska-gorne.bip.info.pl     .    

Konsultacje miały formę wyrażenia opinii we wskazanym terminie, tj. w   dniach od 9.05.2012 r. do 14.05.2012 r.  

W wyznaczonym terminie konsultacji odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z   Proboszczem jednej z   łaziskich parafii, który wnioskował o   zwiększenie zakresu ochrony obiektów kultu religijnego.  

Ponadto przedmiotowy projekt uchwały został przekazany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wyrażenia przez nią opinii w   kontekście zgodności projektu uchwały z   Gminnym Programem Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.  

GKRPA wyraziła pozytywna opinię nt. przedstawionego projektu uchwały.  

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta uznał za stosowne wniesienie autopoprawki do projektu uchwały z   dnia 9   maja 2012 r. Autopoprawka uwzględnia m.in. wnioski przedstawiciela parafii rzymsko-katolickiej w   Łaziskach Górnych, tj. zwiększenie strefy ochronnej dla obiektów kultu religijnego.Ponadto podczas prac nad projektem uchwały Burmistrz Miasta uznał za stosowne zniesienie strefy ochronnej dla przystanków autobusowych oraz dworców kolejowych, ponieważ dworce kolejowe jako takie nie istnieją na terenie Łazisk Górnych, a   art. 14 ust. 2   a ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i   w parkach, z   wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w   punktach sprzedaży tych napojów i   co istotne, punkty zlokalizowane w   pobliżu przystanków autobusowych funkcjonują na dzień dzisiejszy na terenie gminy i   nie spotkały się dotychczas z   negatywną oceną.  

W związku z   powyższym wnoszę o   podjęcie niniejszej uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »